90327. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nyomdai öntőformák beállítására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 107 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90321'. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Berendezés nyomdai öntőformák beállítására. Lanston Monotype Corporation Ltd. London. A bejelentés napja 1921. évi október hó 31-ike. Angolországi elsőbbsége 1921. évi julius hó 27-ike. A jelen találmány nyomdai öntőfor­mákra, különösen pedig oly betűöntő-és szedőgépekhez való öntőformákra vo­natkozik, amelyekben egyes betűk öntése 5 és kizárt sorokká való összeállítása megy végbe. A találmány célja elsősorban az, hogy az ilyen öntőformák teljesítőképes­ségét és tartósságát fokozzuk, továbbá, hogy azok kiképzését megjavítsuk és egy-10 szerűsítsük. A találmány különösen oly öntőfor­mákra vonatkozik, amelyek a formának oldaltömb.iei számára távolságbiztosít.n részei (mintalemezzel) vannak ellátva, 15 mely a formalemezben kiképezett kivá­gásban van elrendezve; a találmány ki­terjed továbbá az ezen csoporthoz tartozó oly javított öntőformákra is, amelyeknél a formalemez töltődarabok és hézagok 20 önthetése céljából két részből áll (1. pl. az 87073. lajstromszámú magyar szabadalom leírását). Az eddigi ily öntőformáknál az a hát­rány mutatkozott, hogy a formalemezek 25 felemelkedtek vagy elhajoltak és hogy a betűtesten gerincképződés következhetett be a formalemezek azon részének kopása folytán, mely a formalemez-ütközőt al­kotja. Eddigelé a formalemezeket feszült-80 ség alatt leszorítva is tartották, úgy­hogy túlságos feszültségnél a forma­lemezek megrekedésre vagy gyors elko­pásra voltak hajlamosak, míg túl csekély feszültség esetén a formalemezek alatt 35 fém gyülemlett meg. Ezenkívül a forma­lemezeket leszorítva tartó nyomásnak mindkét formalemezre egyenletesen való átvitelére a formalemezeknek költséges kiképzéseit kellett alkalmazni, amelyek viszont azoknak deformációira és gyors ÍO elkopására adtak alkalmat. Ezeket a hátrányokat teljesen elkerül­jük a jelen találmány tárgyánál, amely­nél a formalemezek különálló távolságbiz­tosító részekkel (mintalemezekkel) van- 45 nak ellátva, amelyek akként vannak el- ' osztva és elrendezve, hogy az oldaltömbök számára kiterjedt vezetést eredményez­nek; a formalemezek rugalmas elem segé­lyével vannak leszorítva és lazán s mégis 50 pontosan, feszültség vagy súrlódás nél­kül mozognak az oldaltömbök között. A formalemezek vízszintes értelemben van­nak megosztva vagyis egymás fölött van­nak elrendezve, mindkettőjük egymással 55 azonos vastagságú és mindegyikük min­den ponton egyenlő vastagságú. Mind­egyik formalemez számára különálló üt­közőkről gondoskodunk. A járófelület aránylag hosszú. A találmány szerint az 60 olajnak minden részhez való egyenletes, szakadatlan hozzávezetéséről is gondos­kodunk és pedig azon lehetőség kizárásá­val, hogy magukba az öntőformákban olajrészecskék juthassanak. 65 A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképpeni foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra az öntőforma felülnézete. A 2—4. ábrák metszetek az 1. ábrának 70 (2—2), (3—3) illetve (4—4) vonalai sze­rint. Az 5. ábra végnézet az 1. ábra jobboldalá­ról tekintve. A 6. ábrán a haránttömb, olajelosztó csa- 75 tornáival látható. A

Next

/
Thumbnails
Contents