90263. lajstromszámú szabadalom • Légfűtéses fűrészporkályha

Megjelent 1930. évi augusztus lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^HE'.SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90263. SZÁM. II/LL. OSZTÁLY. Légíütéses fürészporkályha. lfj. Macsek István kultuszminiszteri számellenőr Kispest. ' A bejelentés napja 1924. évi október hó 18-ika. Az eddig használatban levő fűrészpor­kályhák általánosain ismert hátrányai, hogy a töltött állapotban levő kb. 10—15 kg. súlyú, fűrészportartály a kályha tete-5 jéig emelve — tehát tetemes erőkifejtés­sel — helyezhető csiak be a kályha belse­jébe, továbbá a fűrészporoszlop tetejének felgyulladásakor a kályha felső része át­tüzesedik és szinte tűrhetetlen meleget 10 áraszt. Majd tekintettel arra, hogy az izzó fűrészport kívülről is csak vékony, rövid időn belül elpusztuló, vaslemezek határolják, a keletkező nagy meleg csak­hamar aránytalanul nagy mértékben 15 csökken. Ezeken a hátrányokon segít je­len találmány, amennyiben a fűrészpor­tartályt nem felülről, hanem csak 15—20 cm magasra emelve lehet a kályhába he­lyezni, a fűrészpor tetejének felgyulladá-20 sával járó nagy meleg csökkentésére és egyben annak a fűtendő helyiségben leendő egyenletes elosztására pedig a fürészportartály felett, illetve a tartály hátsó oldala mellett elhelyezett és vas-25 lemezekkel határolt légQsatorna szolgál azáltal, hogy a csatornán alulról feljövő hideg levegő a csatornának tartályfeletti és már a begyújtástól kezdve leghevül­tebb részében hirtelen átmelegedvén, a 80 helyiség gyors bemelegítését és egyenle­tes mérsékletét biztosítja. Végül a kályha külső vasanyagának megóvása és a gyors kihűlés meggátlása céljából a kályhának — alábbi részletezésben megjelölt — 85 oldalfalai belülről cseréppel (esetleg cha­motte-lapokkal) vannak burkolva. Ezen fűrészporkályhának további előnyei ab­ban állanak, hogy egyrészt az égés. a hamuval való eltömítés és az ezzel járó tüzkicsapás veszélye nélkül szabályoz- ^Q ható, másrészt a fűrészportartály, közvet­len a fűrészpor leégése után, tehát még a fennmaradó parázs elhamvadása előtt, kivehető és újból tölthető. A találmány tárgyát a rajzon három 45 ábra, melyek közül azt az 1. ábra függélyes helyzetben, elülnézet­ben, a 2. ábra keresztmetszetben, alulról nézve, a 50 3. abra pedig ugyancsak keresztmet­szetben, de oldalról nézve és függélyes helyzetben tünteti fel A vaslemezből készült négyszögletes oszlopalakú (a) kályhaköpeny elül (b) sí- 55, nekben csúszó (c) fogantyúval felhúzható (d) rúgósszerkezet által önműködően ki­kapcsolódó (e) ajtóval van ellátva, abból a célból, hogy a hengeralakú (f) fűrész­portartály a (g) fenéklapjának egyenes- 60 vonalúvá kiképzett (h) széleivel (i) sínek között az (a) kályhaköpeny (j) hamutartó feletti (k) rekesztékére (1) ütközőig le­gyen csúsztatható olyképen, hogy egy­részt az (f) tartály fenéklapjára, másrészt 65-a (k) rekesztékre alkalmazott és a levegő bevezetésére szolgáló (m) környílások egybe essenek. A fűrészportartály hátsó és mellső részén egymással szembehelye­zett (>n) karikákkal van ellátva a hordoz- 70 hatás céljából beakasztandó fogantyúk részére. Az (a) kályhaköpeny — mint külső köpeny —• belsejében, függélyes helyzetben, annak jobb- és baloldalával közös oldalú másik vaslemezköpeny is 75 van beépítve, melynek elülső oldalát mi­ként az (a) köpenynek is az (e) ajtó al­kotja. A két közös oldal, a belső köpeny

Next

/
Thumbnails
Contents