90263. lajstromszámú szabadalom • Légfűtéses fűrészporkályha

— 2 — <ó) hátsó oldala és (k) rekesztek, mint fenéklapja, továbbá az (a) külső köpeny belső köpeny feletti (p) elülső oldala be­lülről (cs) cseréppel, végül a külső kö-5 peny (r) tetőlapja kívülről (Cs) csempé­vel van kirakva. A fűrészportartály megtöltése az eddig ismert fürészporkályhákéval megegyező, a begyújtásra pedig az (e) ajtóra alkal-10 mázott (s) felfelé nyitható ajtócska s a mögötte, keretéhez hozzásimuló és a fűrészportartályból egyrészt kiálló, más­részt a fenéklapján benyúló (sz) csatorna szolgál. Minthogy pedig a fűrészportar-15 tályból a töltésnél légcsatorna képzése céljából, általánosan használt és (sz) csa­torna által körülölelt csonkakúp-alakú betétet, még a tartály behelyezése előtt ki kell venni, egyrészt a behozatalnál a töl-20 tött állapotban levő tartályból a fűrész­por, másrészt a leégés után és kivitelnél a hamu, esetleg parázs kihullásának meg­akadályozására az (sz) csatorna fenekén mozgatható és a fűrészportartálynak (m) 25 nyílását elzáró (t) retesz alkalmaztatott. Az égés szabályozása a (j) hamutartó alatt az (a) kályhaköpeny (u) fenéklap­jára szerelt és (li) nyílás alatt jobbra­balra elmozdítható (v) szabályozólappal 30 történik. Az égéshez szükséges levegő te­hát az (ü) nyíláson bejutva csak a (j) hamutartónak három oldaláról történő megkerülése után juthat az (m) nyíláso­kon keresztül a fűrészporoszlop belsejébe, 35 ami által teljesen ki van küszöbölve an­nak lehetősége, hogy a fűrészporban eset­leg lévő salak az (m) nyílást eltömítse az­által, hagy a más fűrészporkályhákon egyébként alatta lévő szabályozó miatt 40 nem hullhat a hamuládába. Szabályoz­ható továbbá az égés — a már hűlő fél­ben lévő kályha melegének visszatartását is szolgáló — (z) kürtőbe szerelt (zs) fo­gantyúval forgatható (y) köralappal is. 45 Végül az itt leírt fűrészporkályhának legfontosabb tulajdonsága: légfűtéses be­rendezése abban nyilvánul, hogy a kályha külső köpenyének hátsó oldalfala, vala­mint teteje, továbbá a belső köpeny (ó) 50 hátsó oldalfala és (q) teteje között (A) lég­csatorna van, amelynek alsó (B) nyílásán keresztül betóduló levegő — a nyilakkal jelzett útján — a fűrészportartály felett levő (q) lemez (esetleg öntöttvaslap) fölé, azaz a fűrészporkályhának általában és 55 mindig legmelegebb része fölé érvén, azon­nal felmelegszik és a kályha külső kö­penye (r) tetőlapjának előrészén az (A) légcsatorna felső (D) nyílására alkalma­zott (E) fogantyúval ellátott (F) ajtócs- 60 kán át a fűtendő helyiségbe távozik. Szabadalmi igények: 1. „Légfűtéses fűrészporkályha" azáltal jellemezve, hogy a fűrészportartályt részben kettős, •Q.ZSLZ 1 közös elülső, vala- 65 mint jobb és baloldalú kályhaköpeny zárja magába, olyképen, hogy ezen kö­penyek a légfűtés eszközlése céljából, egyrészt a füstcsőnyílással ellátott hátsó oldalfalaikkal, másrészt a fűrész- 70 portartály feletti tetőlapjaikkal alul nyitott, felül pedig a külső köpeny tetőlapjára alkalmazott ajtócskával zárható légcsatornát alkotnak. 2. Az 1. igénypontban védett kályha egy 75 kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a fűrészportartály a kályhának kürtővel szembelévő elülső oldalára al­kalmazott sínekben csúszó és felsfl állásában rúgósszerkezettel önműkö- 80 dően rögzíthető ajtón keresztül tolható a kályhának hamutartó feletti fenék­lapjára. 3. Az 1. és 2. igénypontokban védett kályha egy kiviteli alakja, azáltal jel- 85 lemezve, hogy a kályhának jobb- és baloldala és fenéklapja cseréppel, a külső köpeny tetőlapja pedig csempé­vel van burkolva. 4. Az 1—3. igénypontokban védett kályha 90 egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy az égésszabályozó a kályha külső köpenyének fenéklapjára, illetve a hamutartó alá van szerelve. 5. Az 1—4. igénypontban védett kályha 95 egy kiviteli alakja, azáltal is jelle­mezve, hogy a fűrószportartály lég­nyílása, a fenéklapján szerelt tolóká­val, elzárható abból a célból, hogy a tartály a fűrészpor leégése után még 100 ; parazsat tartalmazó állapotban is ki­vihető legyen. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents