89823. lajstromszámú szabadalom • Chriffrírozó készülék

Megjelent 193Q. évi aiij3ra<ztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89823. SZÁM. — IXa/1. OSZTÁLY. Chiffrirozó készülék. Aktiébolag-et Cryptograpli cég1 Stockholm. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 27-ike. Svédországi elsőbbsége 1923. évi szeptember hó 28-ika. A találmány hordozható chiffrirozó ké­szülékre vonatkozik, mely az eddig is­mert hasonló hordozható készülékekkel szemben -egyszerűbb szerkezete folytán ki­sebb és olcsóbb, egyszerűbben kezelhető és az eddig elérhetőknél hosszabb mutá­tioperiodusú és bonyolultabb chifferek összeállítását teszi lehetővé. A ehifferbiztonság tudvalevőleg rész­ben mutátiósor periodushosszának és a chiffer, ill. a chifferezendő, szöveg hosszá­nak viszonyától függ s ennek folytán igen kívánatos, hogy a chifferező szervek egymáshoz képesíti különböző beállításai­nak sorozata, mely minden mechanikus készülékben szükségképpen periodikus és a chiffrirozás alapját képezi, lehetőleg hosszú legyen. (Itt és a következőkben mutátiósor alatt azon számsorozatot értjük, melynek tagjai egy bizonyos alfabeten belül a sza­bad szövegben és a chifferben egymásnak egymás után megfelelő jelek közti távol­ságokat adják meg.) A fentemlített viszonyon kívül a chif­ferbiztonság a mutátiósornak a chifferből kitűnő többé-kevésbbé felismerhető sza­bályosságától függ. Minthogy (n) jeggyel bíró normálsor alkalmazásakor csak (n) különböző tag léphet a mutátiósorba, (x, n) tagból álló periodushosszal bíró sorban a tagok többje gyakrabban ismétlendő, s minthogy kétségtelenül előfordulhat és folytatólagos chifferezésnél szükségkép­pen elő is fordul, hogy a szövegben lévő jegykombinációk ismétlődései a mutátió­sor tagjainak kombinációi megismétlései­vel egybeesnek, a kriptotologiában isme­retes szabályok szerint az ismétlési inter­vallumok faktoriális és kongruenciaviszo- ÍO nyai a mutátiósor matematikai szerkeze­tére vonatkozó olyan valószínűségű kö­vetkeztetéseket tesznek lehetővé, melyek kellő rendezés után avatatlanok számára megkönnyíti a chiffer megoldását. 45 A periodushossz megnyújtásától elte­kintve tehát minden chiffrirozó készülék­nél kívánatos, egyrészt, hogy egyforma ismétlési intervallumok keletkezése és ezeknek a mutátioperióduson belül való 50 egyenletes eloszlása lehetőleg messze­menően meggátoltassék, másrészt, hogy olyan primárszám intervallumok létesül­hessenek, melyeknek primar faktorai nem azonosak azokéval, melyek a készülék 55 mechanikus szerveinek mozgásperiodusát vagy kulcsszervek elrendezését szabják meg. A találmány főcélja ezen követelmény messzemenő teljesítése. Egy másik cél ab- 60 ban áll, hogy az egész chiffrálóműveletre ható szervek könnyen és gyorsan legye­nek kicserélhetők, ill. egymáshoz képest különbözőképpen elrendezhetők és beál­líthatók. 65 A csatolt rajz a találmány tárgyának egy példáját tünteti fel. 1. ábra hosszmetszetben, 2. ábra pedig részben metszett felülné­zetben mutatja a készüléket; 70 3. ábra a meghajtást feltüntető kereszt­metszetet, 4. ábra pedig a tetszés szerinti számsor­nak megfelelően összeállítható lánc alkal­mazását tünteti fel. 75 A négyszögletes alaprajzú (1) szekrény­ben foroghatóan ágyazott (2) tegelyen két, egymással (4) rudak révén mereven

Next

/
Thumbnails
Contents