89712. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vasuti kocsikapcsolás

Megjelent 193Q . évi szeptember hó 66 -én . MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 89? 12. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Önmó'ködő vasúti kocsikapcsolás. Von Sokolowski Witolcl mérnök Varsó. A bejelentés napja 1924. évi március hó 31-ike. A találmány vasúti kocsikapcsolásra vo­natkozik, melynél a kapcsolótagban ha­rántretesz van eltolhatóan elrendezve, amelyen az egyik végén a kapcsolóhorog-5 gal kapcsolódó hevederekkel összekötött másik végén pedig fejjé kiképezett ösz­szekötő elem hatol át, melynek fejrésze rajt kiképezett kiugrásokkal a harántre­tesz bevágásaival működik együtt és ezáltal 10 a reteszt különböző kapcsolási helyzetei­ben rögzíti, a húzási ellenállást pedig kü­lön szánok fogják fel, meLyiek egyrészt vezetőszervek gyanánt szolgálnak, más­részt a harántreteszekkel működő állapo-15 tukban zárt négyszögletes lánctagot ké­peznek. A találmány tárgya a csatolt rajzokon példakép vett foganatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 20 1. ábra a két kapcsolási fél oldalnézete működésre kész helyzetükben különböző magasságban álló kocsiknál, a 2. ábra a kapcsolás oldalnézete bekap­csolt állapotban, a 25 3. ábra a kapcsolási tagokon át vett hosszmetszet a 2. ábrabeli helyzetnek meg­felelően, a 4. ábra a két kapcsolási félnek felül­nézete és részben vízszintes metszete a 30 kapcsolást zárt állapotában, az 5. ábra a szán oldalnézete, a 6. ábra a kocsihorgon függő kapcsolási fél nézete, a 7. ábra a működési helyzetben levőkap-35 csolórészek felülnézete a kapcsolás oldá­sára való kulcsokkal, a 8. ábra a kapcsolás felülnézete oldott helyzetben, a 9., 10. és 11. ábrák a két kapcsolási fél­részt mutatják vízszintes metszetben kü- 40 lönböző bekapcsolási helyzetekben, a 12. ábra az összekötő tag és a merevítő rész nézete és a harántretesz metszete, vé­gül a 13. ábra ugyanezen részek oldalnézete 45 a 90°-kal elforgatott szánnal együtt. A kapcsolás főalkatrészei két zár (6) vonóheveder és két (1) retesztok, melyek a csapszegszerű (5) összekötőtagok segé­lyével vannak a (6) vonóhevederekkel 50 összekötve. A csapszegszerű (5) összekötő­tag a kocsi felé fordított végén (5c) csap­ágyrészekkel van ellátva, melyek az (1) reteszlok nyílásának kiálló, lefelé rézsú­tosan lemetszett (15) peremein csúsznak, 55 másik végén pedig az (r, s) kiugrásokkal (10., 13. ábra) bíró (5a) fejjel van el­látva. Az (5) összekötőtagok (r, s) kiugrá­saihoz az (1) retesztokban vezetett, az (5) tagot körülfogó és (m, n, o, p) bevágások- 60 kai ellátott (2) harántretesz fekszik (4., 11., 12. ábra). A (2) harántretesz az (1) retesztok megfelelő nyílásaiban fekvő (4) szánt fogja körül (4., 5. ábra). A (4) szánok rézsútos (4a) vezetéktoldatokkal 65 bírnak (4., 5., 13. ábra), melyek az ék­alakú (2) harántretesszel együttműködnek. Az (1) retesztokon (3) vezetőtölcsérek van­nak megerősítve, melyeknek rézsútos (3a) szárnyai a (2) harántreteszeket a kocsik 70 összetolásánál a (4) szánoknak hozzátar­tozó (4a) vezetéktoldatai felé eltolják (4.. 9., 10., 11. ábra). A kapcsolás a kocsik szétkapcsolása után két, rézsútos helyzetükben a kocsi- 75 horog által megtámasztott merev részre esik szét (1. ábra), melyek (8) részek

Next

/
Thumbnails
Contents