89531. lajstromszámú szabadalom • Függőlakat

Megjelent 193Q . évi szeptember hó 99-én. 'I AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89531. SZÁM. — Vlll/d. OSZTÁLY. Függőlakat. Szomora János művezető Budapest. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 26-ika. A találmány tárgya íiiggölakat, mely egyszerű, olcsón előállítható, neim romló szerkezete és avatiatlan-kinyitás-elileini nagyfokú biztonsága által tűnik ki. Az 5 egyszerűségét a kukat aninak köszönheti, hogy az eddigi lakaitoktól eltérően a záró­kengyelnek röigzítősizerve egyesítve vaia az akasztókkal úgy, hogy az akasztóknak ellenhorogszerű nyúlványai közvetlenül 10 kapcsolódnak a zárókengyel záróhorgai­val. Továbbá a,z a kasaitok szélső helyzetei­nek, biztosítására nincsenek külön ütköző­csapok, hanem az egyes akasztók szélső kilengett helyzeteikben, megfelelő ütköző-15 nyúlványaikkal tánnaszkodnalk neki köz­vetlenül a zártest belső falának. Avatat­lan kinyitás ellen nagyfokú bizitonsiágoit azáltal nyújt e lakat, hogy a záró,ken,gyei mindegyik kengyel,szára önálló és külön 20 kulccsal működtetett ziáróíszeirkezeittel rögr zíttetik helyzetében úgy, hogy a záróken­gyel csakis a két zárószerkezet egyidejű kinyitása mellett húzható ki. Mivel azon­ban két, kulcslyukban egyidejűleg tolvaj-25 kulccsal nem k í s ér 1 e t eizh et ü nk. másfelől igen kevés a valószínűsége annak, hogy álkulccsal egyidejűleg mindkét zárószer­kezet akaiszitóit nyitóh'elyzeitbe lehessen hozni, ezen lakat valóban kinyit,haitaitilan. 30 Ázom köirülimény, hogy a lakat két egy­rnásrtól eltérő kulccsal nyitható, fontos és előnyös oly esetekben, midőn a lakat által védett helyiségben két személynek csiaik együttesen szabad belépnie. Ily eseteikben 35 eddig két külön lakatra volt szükség, me­lyeknek kulcsait az illető egyének magnik­nál őriztték. Jelen esetiben ugyanezen célt egyetlen lakat beszerzésével érjük el. A rajzon egy példaképem kiviteli alakja 40 látható a találmánynialk, melytől a gya­korlatban lényegiének érinitésie nélkül szá­mos eltérés is képzelhető. Az 1. ábra a lakaitestnek és kengyelnek távlati képét mutatja eltávolított fedőlap mellett, míg a 45 2. és 3. ábrák a lakat,test-burkolat elő­állítására szolgáló magyarázó részleteket tüntetnek fel távlatilag. A (j) akasztók ismert, módon (k) rúgók ellenéiben az (i) csap körül lenghetnek ki. 50 A találmány szerint az egyes akasztókat két szélső hely zeitükön túl való kilengé­seikben a (n, o) akasztó - n y úl v ári y ok aka­dályozzák meg, amelyek a síziélső helyze­tekben a zártéi,st belső falának ütköznek. 55 A (k) rúgók ugyan,csiaik a zártesit belső falának táimaszkodnaik. A rajzon, feltün­tetett helyzetben az alsó (o) nyúliványolk akadályozzák meg, hogy az, akasztók a záróhelyzeten túllenígjenek, míg nyitás- 60 kor, illetve a kulcs köriiiíordításakor a felső (n) nyúlványok ütköznek a zártai­nak és akadályozzák míeg, hogy az akasz­tók a nyitáshoz éppen szükséges mértéken túl is kilenghessenek. Ha, tehát az álkulics 65 egyes szakáirészei a kelleténél rövidebbek, úgy a meigifelelő akasztó nem juthalt nyitó helyzetbe, ha viszont a szakálrészeik kelle­téméi hosiszabbak, úgy a megfelelő akasz­tók megakadnak, még miélőtt a nyitó 70 helyzeitbe kerülhetitek volnia. E biztonsági lakat, biztonsági foka lé­nyegesen növelteitik azáltal, hogy az eddi­gitől eltérően a (b) zárókengyelnek mind­egyik zárrvégéin van eigy-eigy (c) záróho- 75 reg és a fentebbiekben leírt, akasztós zárószerkezet mindkét zá,rókengyelszíá.r­nak megfelelően kettősen van kiképezve úgy, hogy a (b) zárókengyel szájrainak az (f) lakattest-nyí 1 ásokon való betolasakor 80

Next

/
Thumbnails
Contents