89531. lajstromszámú szabadalom • Függőlakat

mindkét zárókengyeivéig rögaíttetik hely­zetében és a zárokén gyei csiaíkiis aikkor húzható ki, ha előzőleg a megfelelő kulcs­osai úgy a jobboldali, valamint a balol-5 dali alkaseJtókat nyitó-helyzetbe hoztuk. Azért, hogy a (b) kengyel feszesen üljön a hajlított lemezből készült (e) zártesftiben, utóbbinak belsejéiben a keit (f) bevezető < nyílás között a kengyelszáralk számára (g) 10 vezetőtest van elrendezve, mely a ken­gyelszárakat olykáp vezeti. hogy azoknak .kotyogó mozgása ki van zárva. Viszont a zárók en g yeln ek okalaikú (d) .végződései is pontosan beleilílenck az 15 akasztóik megfelelő (d') beugrásaiba úgy. hogy a zárókemgyeilnek hosszirány ba a tsincs játéka. A kulcsokat a (h) kulcslyu­kakon át dugjuk be és azokkal körülbelül negyedfordulatot végezve jutnak az 20 Akasztók a nyitó helyzetbe. A lakattest igen sokféle módon készül­het. legolcsóbb azonban, ha lemezből haj­lítás útján állítjuk elő. Eddigelé a 2. áb­xáii látható módon a lafoatltest előállítá-25 >wa szolgáló (e") lemez sarkain négyzet­alakú (s) részt kivágtunk és a;z ilykép .keletkezett (e, e') lemezsávokat a ponto zo'ttan feltüntetett vonalaik mentién derék­szögben felhajlítottuik (2. ábra alsó része). 30 akikor is azonban a felhajlított (e, e') ol­dalak (g') ütközési helyén beugrás, illetve .csekély hézag keletkezett. Ennek elkerü­lése céljából a találmány szerint az (e") lemez sarkain nem négyzeitailakú, hanem 35 .téglalapalakú (s) részit vágunk ki, mely­nek keskenyebb oldala a lemez Vastagsá­gával rövidebb a hossizabb oldalánál, maly a Íelhajlítaudó (e, e') oldalak magasságá­nak felel meg. A bevágást azért ugyan-40 úgy, mint előző esetben a lemez (e") kö­zéprészéinek (t') sarkáig folytatjuk úgy, hogy ilykép az egyik (e) résznek a leimez -,vastagságnak megfelelő (t) toldata van, ia másik (©') részhez képest, mely az (e, e') fészek ftólhajilításakor ráfekszik az 'e') 45 .lemez végére úgy, hogy a 3. ábra alsó ró f&zéiL látható módon tökéletes sarok képző­dik, mely csinosan kidolgozható. A Iákat test fedőlapját ismert módon átmenő (p) szegecsekkel rögzítjük. 50 Szabadalmi igények: 1. Biztonsági íüggőlalkiat a lakatkulcs ál­tal működtetett akasztókkal, azáltal jellemezve, hogyr az akasztók végei a zárókengyel zéróhorgába közvetlenül 55 bekapcsolódó ellenhorirokként vannak kiképezve. 2. Az 1. alatti lakat további kiképzése a lakaltestből teljesen kihúzható záró­kengyel esetére, azáltal jellemezve, 60 hogy a zárókengyelnek mindkét vége (c) záróhcroggál van ellátva és hogy a lakattestben mindkét kengyelvég számára egymástól függetlenül külön­külön kulccsal működtetett akasztók 65 sorozata van elrendezve. 3. Az 1., 2. alatti lakat kiviteli alakja, melynél a lakattest hajlított lemezből áll, jellemezve a lakattest két (f) záró­kengyel-bevezető nyílása között a test 70 belsejében a zarókengyelszárak szét m ára elrendezett (g) veze tő test által. 4. Az 1—3. alatti Iáikat ikiviteli alakja, jellemezve az egyes aikasizitólauak azok szélső helyzeteiben, a labat-testfalnak 75 támaszkodó (n, o) ütfközőnyúlváinlyai által. 5. Az 1-—4. alatti lalkat kiviteli alakja az­által jellemezve, hogy a fémlemezből meghajlított lakat,test- oldallap jainajk a 80 lemez v a s t a g ságán'ak megfelelő és a csatlakozó lemezoldál élét átlapoló (t) toldatuk van. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents