89530. lajstromszámú szabadalom • Eljárás koncentrált ecetsav előállítására

Megjelent 193Q. évi szeptember hó 97-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89530. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás koncentrált ecetsav előállítására. Dr. Suida Hermann műegyetemi tanár Mödling-. A bejelentés napja 1924. évi junius hó 12-ike. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi junius hó 26-ika. Ismeretes, hogy teitszészerinti tiszta­ságú híg ecetsav, mint az erjedési ecet, az orgános készítményeik és festékek ipará­ban végzett acetilezésieknél kapott hulla-5 dékecetsav, a fadesztillálás nyers faecat­sava sftb. a víz és ecetsav gőzíeszülteége közti csekély különbség folytán nem dolgozható fel egyszerűen frakcionált desztilláció útján 80%-os koncentrált ecet-10 savvá. Ha mellőzni akarjuk a kerülő útat az ecetsav sóin át, akkor a sav nyerésére még fennmarad az extrahálás lehetősége. Az irodalomból ismeretes, ilyen irányú kisérleitek, valamennyien az ecetsavnak 15 olyan orgános oldószerekkel való extrahá­lásán alapszanak, amelyek vízben nem, vagy osaik kevéssé oldódnak, ec-etsavval szemben azonban tetemes oldóképességet mutatnak és amelyeknek továbbá alacso-20 nyabb a forr pontjuik, mint az ecetsavnak; eddigelé például felemlítették az ethil­éthert, ecetéthert, benzolt, kloroformot stb. Az, ecetsavnak kinyerésie az oldószer­ből frakcionált desztillálás útján történik, 25 mikor is az oldószer átdesztillál és az ecet­sav a maradékban visszamarad. Emellett minidig megkiséreltélk az ecet­savnak és víznek elkülönítéséit az extra­hálásnál akképpen tökéletesíteni, hogy a 30 híg ecetsavhoz olyan anorgános sókat ad­tak, amelyek az ecetsavnak vízben való oldhatóságát csökkentik. Mindezek dacára nem lehet megakadályozni, hogy nagyobb vagy kisebb mennyiségű víz, ne jusson az 85 extraháló szerbe, úgy, hogy tehát a ma­radékban visszamaradó ecetsavnak végső koncentrációja egy esetben sem volt ki­elégítő. Az eddig megkísérelt eljárások egyike sem jutott technikai értékesítésre, 40 ami tekintettel a semmiesetre sem előnyös hatásra éis az alkalmazott oldószer magas árára, könnyen érthető. Feltaláló már mosit azt találta, hogy az extrahálási eljárással lényegesein kedve­zőbb eredményt lehet elérni, ha a híg ecet- 45 sav extrahálására olyan oldószereket al­kalmazunk. amelyek vízben való csekély vagy elenyésző oldhatóság és ecetsav szá­miára való nagy oldási képesség mellett lé­nyegesen magasabb forrpontú ak, mint a 50 tiszta ecetsav. Ha ilyen feltételek mellett valamely isimert extrahálási módszerrel, pl. kolonna készülékben és az ellenáram elvének alkalmazásával az ecetsav híg vizes oldatából az oldószer által miajdnem 55 teljesen elvonatik, akkor az extraiktumnák rákövetkező desztillálásánál nem az oldó­szer fog úgymint a fenteniilíitett eljárá­soknál, átdesztillálni és az ecetsav mara­dék gyanánt visszamaradni, hanem az 60 ecetsav deszifcillálódik le és az oldószer marad vissza. Ezáltal pedig nemcsak a fent említett eljárásoktól elvileg külön­böző eljárást használunk, hanem egészen új műszaki hatást érünk el. A jelen eljá- 65 rással ugyan ép oly kevéssé lehet, mint a fent említett eljárásoknál, közvetlenül extrahálás útján 100%-os ecetsavat kapni, míg azonban a fent említett eljárásoknál az oldószerbe átment vízneik eltávolítása, 70 az oldószernek ledeszítillálása útján nem lehetséges, addig itt az extrakeió-keve­réknek feldolgozásánál a víznek messze­menő eltávolítása, illetve az eeetlsiavnak további koncentrálása megy végibe. 75 Ezen új hatás oka abban van, hogy az ecetsav — víz — magasforrpontú oldószer hármas keverékében az ecetsavnak gőz­nyomása igen erősen, a vízé pedig alig lényegesen csökken , amennyiben vízgőz 80

Next

/
Thumbnails
Contents