89391. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkálisók kitermelésére

Megjelent 193Q . évi szeptember hó 15-én . MAGIAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89391. SZÁM. — VIIh/1. OSZTÁLY. Eljárás alkálisók kitermelésére. Cosmic Arts Incorporated New-York. A bejelentés napja 1924. évi junius hó 11-ike. A találmány szekunder és tercier ere­detű alkálisókra vonatkozik, melyek főleg a kálcium- és nátriumsók következő vegyületeit foglalják magukban: a sesqui-5 karbonátot, a karbonátot, nitrátot és kloridot és pedig akár mint a természet­ben előforduló, akár mesterséges, illetve valamely gyártási eljárás folyamán kép­ződő termékeket. 10 A találmány lényegének ós jelentőségé­nek kellő megvilágítása kedvéért a követ­kezőkben mindenekelőtt a kérdés hisztori­kurnát és a kísérletek fokozatos kialakulá­sát közöljük: 15 A vegyi párosok a mesterséges termé­kek rendkívüli anyagi sikerein felbuz­dulva mindinkább a szintézis felé fordul­tak. Így Leblanc, Schloesing és Rolland, majd Solvay a szódagyártás céljaira igye-20 kezitek a szintétikus módszert tökéletesí­teni, míg több vegyész egyéb termékekre alkalmazta ezt a módszert. Ezzel szemben a természetet mindenütt többé-kevésbé elhanyagolták és a szüksé-25 gelt termékek iránt a természeti kutatáso­kat elejtették, 1860 óta tapasztalható téves irány, hogy a természettudósok és a gyárosok egymástól függetlenül dolgoz­tak, hogy tehát e téren a tudomány és az 30 ipar közötti fontos kapcsolat figyelmen kívül maradt. Az ipar problémáit e helytelen szem­ponttal ellentétesen fogva fel. intenzív természeti kutatásokat tűztünk ki célun-85 kul. amikor is azoknak elősegítésére a tudományos tételeket megfelelően alkal­maztuk. Így 1905-ben bizonyos mexicói tavak vizeivel foglalkozva, oly gazdasá­gos ipari kezelési módszert találtunk, melynek segélyével azokból 98%-os szóda to vonható ki. Jóllehet nem hiányoztak tudósok, fel­találók és kutatók részéről oly törekvések, hogy a Mexicóban, Amerikában, Kíná­ban, Spanyolországban, Portugáliában 45 •stb. lévő természetes szódás tavakat hasz­nosítsák ós nagy költségeket fordítottak arra, hogy azoktól 98%-os szóda kiterme­lésére alkalmas és a Solvay-féle szóda­gyártással versenyképes, gazdaságos eljá- 50 rást találjanak, de mindezen törekvések sikertelenek maradtak. A szóbanforgó kezelés mindenesetre ne­héz és ezenfelül mi a legnehezebben kezel­hető természetes vizekkel foglalkoztunk. 55 Tényleg, a mexicói tócsák vagy lagúnák elgőzölögtetósóből eredő sók: a kalcinálás után 32% nátriumkloridot, 32% nátriumkarbonátot és sesquikarbo- 60 nátot és 33% nátriumszulfátot, vagyis három oly anyagot tartalmaztak, melyeket eddigelé egyáltalán nem sike­rült gazdaságos ipari feltételek között 65 különválasztani. Az ammóniák-szintézis felfedezésének jelentőségére való tekintettel és fent em­lített célkitűzésünknek megfelelően, 1921-ben ugyanezen termék (ammóniák) után 70 a természetben kutattunk, ami a nátrium­nitrát tanulmányozásához és kikutatásá­hoz vezetett. E problémával közérdekből is intenzive kellett foglalkoznunk annál is inkább, mert egyes (német) ipari körök 75 e termékeket monopolium gyanánt elra­gadni szándékozták Chilétől, mely azt

Next

/
Thumbnails
Contents