89391. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkálisók kitermelésére

— 2 -tudvalevőleg „chilisalétrom" név alatt az egész világnak juttatta. Ezután 1922-ben az elzászi káliumsók­kal kezdtünk foglalkozni. E kérdés igen 5 fontos a világháború folytán nagy gazda­sági hátrányban lévő nemzetek mezőgaz­daságának és közgazdasági talpraállításá­nak szempontjából. Ily vegyi trágyák ré­vén a földből óriási összegekre rúgó éven-10 kénti hozam érhető el, ami hozzájárul az egyes államok felvirágoztatásához. A következőkben a természetes szódá­nak 98%-ig való kezelését ismertetjük, akár oldatban, bizonyos vidékek tavaiban 15 lévő, akár a lagunákban gyűjtött sók álla­potában nyert, nagyszámú maradékokkal vagy mindenféle mállási termékekkel ke­vert természetes szódáról van szó; mind­enekelőtt pedig a „tequesquite" kezelését. 20 mely száraz állapotban a következő ösz­szetótelt mutatja: 32% nátriumklorid, 32% karbonátot ós sesquikarbonát, 33% szul­fát, míg a fennmaradó rész oldhatatlan anyagokból áll. 25 Az ammonik-szóda gyártási eljárását ismerő szakértő első pillanatra azon kér­dés előtt állana, vájjon nem oly nyers­anyaggal áll-e itt szemben, mely a nát­riumkloridot valamennyi eddigi termelés-30 nél olcsóbban szolgáltatná. Az összegyűj­tött szódánál kifizetődnék a nyersanyag­nak Európába való szállítási költsége, ami lehetővé tenné a nátriumkarbonát gyártá­sát oly országokban, melyek a nátrium-35 kloridot nélkülözik vagy csak magas áron tudják beszerezni. Azonban a nátrium­klorid elszigetelésére irányuló számos kísérlet azt mutatta, hogy ez az út nem követendő. 40 Egyéb kísérletek valamivel kedvezőb­beknek mutatkoztak. A tudományos ered­mények a Gay-Lussac-féle táblázat alap­ján, bizonyos sók oldhatósági görbéi nyo­mán a laboratóriumban megvalósítható 45 számos kísérletre hívták fel figyelmünket, azonban még igen sok teendő volt hátra az eljárás gyakorlati megoldásának meg­találásához. Miután ez irányban minden lehető 50 kísérletet elvégeztünk, nem törődve a hulladékokkal, a szekunder reakciókkal, a csekély hozammal, kisfokú szóda kiter­melésével, — ezen sók 28° Bé oldatának közvetlen kezelésére tértünk át, az ammo-55 niákos eljárás szerint, melyet a Montfer­rand-i üzemben gyakoroltunk. Ekkor síz sl meglepő eredmény mutat­kozott, hogy szénsavval való kavarás első félórája után oly bikarbonátcsapadékot találtunk, mely semmiképpen sem állott 60 arányban a nátriumklorid mennyiségével. Valóban ennek 2 /s része nátriumbikar­bonátot adott, azonban a szóda és a sesquikarbonát szintén bikarbonáttá ala­kult át és pedig, mint az elmélet is mu- 65 tatja, minden nehézség nélkül, egyéb sók jelenléte dacára. Az irodalmi kutatások azután azt mutatták, hogy a nátriumszul­iat, a Garrey-, Gaskell- és Hurter-féle el­járásnak megfelelően, ugyancsak nát- 70 riumkarbonáttá alakul át. Ekként bizonyságot nyertünk egy igen fontos irányban, t. i. annak lehetőségé­ben, hogy részben nátriumkloridot tartal­mazó összetett nyers anyagból kiindulva 75 nátriumkarbonátot állíthatunk elő. Ed digelé ez iparban csak más anyaggal nem kevert nyersanyagot, mint pld. nátrium­kloridot használtak és attól tartottak, hogy a másodrendű reakcióknál, a gyártás 80 folyamán bonyodalmak lépnek fel. A következőkben a annnoniák-szóda­ipar első átalakulását tárgyaljuk: Kísérleti eredményeink ezen stádiumá­ban az eddigiektől eltérő oly eljárást tűz- 85 tünk ki célul, melynek segélyével a szóda ammóniák nélkül gyártható. Kestner (a Lille-i hírneves feltaláló és a „Chinie et Industrie" című folyóirat ala­pítója) az 1914—15.-i magánmérnöki kon- 90 gresszus alkalmával kijelentette, hogy ily eljárás a szódaiparban valóságos forra­dalmat jelentene. Mindazonáltal a pénz­ügyi körök az ipar haladásának nagy kárára, az eddigi eljárás anyagi sikerei- 95 nek birtokában lévő gyárosok által meg­félemlítve, semmiféle áldozatot nem mer­tek hozni. 1905-ben már határozott módon kezel­tem dus szénsavval mexikói természetes 100 sóknak 28° Bé oldatát s így a sesquikar­bonátra, nem pedig a nátriumkloridra, sem a nátriumszulfátra gyakoroltunk be­hatást, amint azt De Walque igazolta is. Nátriumkarbonát képződött, de nát- 105 riumkloriddal és nátriumszulfáttal im­pregnált állapotban; e sók a kezelésnél közömbösek maradtak és nem okozták a legcsekélyebb szekunder reakciókat sem. Ez a jelenség igen előnyösnek bizonyult 110 a káliumsókra vonatkozó kutatásainknál, amint azt később ismertetjük. Már most a bikarbonátnak ezen, a tisz­tasági fokát csökkentő, idegen anyagok­tól való megszabadítása volt hátra. 115 Visszatérve a Gay-Lussac-féle görbe-

Next

/
Thumbnails
Contents