89385. lajstromszámú szabadalom • Kétlépcsős tápvízelőmelegítő lokomotívok, lokomobilok és effélék számára

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAK KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89385. SZÁM. — V/c. OSZTÁLY. Kétlépcsős tápvízelőmelegítő lokomotivok, lokomobilok és effélék számára. A. Borsig- G. m. lb. H. Berlin-Teg-el. A bejelentés napja 1923. évi október hó 31-ike. A tápvízelőmelegítés kérdése az összes, nem stationer gőzgépeknél, mint pl. loko­motivoknál, lokomobiloknál és efféléknél a szakköröket már régóta erősen foglalkoz-5 tatja. Amíg ugyanis stationer gépeknél ezen kérdés megoldása igen előrehaladott álla­potban van, nem stationer gépeknél ezen kérdés megoldása elé igen jelentékeny aka-10 dályok tornyosultak. Nem stationer gépeknél mindenekelőtt számolni kell a rendelkezésre álló tér kor­látolt nagyságával, amihez mozdonyoknál még hozzájárul az üres szelvény betartá-15 sának szükségessége is. Ezenkívül szá­molni kellett aránylag nagy hőveszteségek­kel is, miután az ilyen helyváltozásra ké­pes gépeknél a szigetelés lehetősége szin­tén korlátozott. 20 Végül tekintettel kellett lenni a tengely­megterhelésre is, melynek bizonyos maxi­mális értéket nem szabad meghaladnia. Javasolták már a tápvízelőmelegítőnek a kürtőben vagy a füstszekrényben való 25 elhelyezését. Ezen esetben azonban a füst­gázok számára a hő átadása céljából ren­delkezésre álló út aránylag rövid, mely nem elégséges hideg tápvíznek a kívánt módon való előmelegítésére. Ennek követ-80 keztében áttértek a kétlépcsős előmelegí­tésre, amennyiben a füstgáztápvízelőmele­gítő elé a gép fáradt gőzével fűtött első lépcsőt iktattak. Az e célból szükséges ve­zetékek a hatásfokot hőveszteségek folytán 85 természetesen csökkentették. A találmány célja ezen irányban való javítások létesítése és a kétlépcsős tápvíz­előmelegítőknél eddig tapasztalt hátrányok kiküszöbölése. 40 Ezen célt a találmány értelmében első­sorban üreges henger alakjában kiképe­zett íüstgázelőmelegítő és ennek hengeres üregében elrendezett, a füstgázelőmelegítő elé kapcsolt fáradtgőzelőmelegítő segít­ségével érjük el. A i'árad tgőze 1 őmelegí- 45 tőt előnyösen közvetlenül a fúvócsőfejen rendezzük el, amellyel a fáradtgőzelő­melegítő szabályozható zárószerv útján van összekötve. A zárószerv célja a szabályozás és a fáradtgőzelőmelegítőhöz 50 és a füstgázelőmelegítőhöz hozzávezetett hő­mennyiségek közötti kedvező arány létesí­tése. A gép típusától egyrészt és az alkal­mazott tüzelőanyag minőségétől másrészt függ a fáradtgőz és a füstgázok hőmérsék- 55 lete. Ezen változó hőmérsékletekhez ké­pest szükséges, hogy a füstgázelőmelegítő­ben a gőzkeverék és a füstgázkeverék ará­nya a hőátlialadás számára a legkedvezőbb legyen, amit a fáradtgőzelőmelegítőn át- 60 vezetett gőzmennyiségnek a zárószerv se­gítségével való szabályozása által könnyen elérhetünk. Hogy a fáradtgőzelőmelegítőt az üzem­szünetekben, illetve a befűtés alkalmával 65 is használhassuk, a fúvócsőfejnek gyűrű­alakú, friss gőzzel táplált kamarája elzár­ható vezeték útján összeköthető a fáradt­gőzelőmelegítővel úgy, hogy ez utóbbi ilyen módon friss gőzt kaphat épp úgy, mint 70 ahogy a fúvócsőfej fúvókái az úgynevezett segédfúvók útján friss gőzzel táplálhatok. A csatolt rajzon a találmány tárgyának foganatosítási példája látható. Az 1. ábra a tápvízelőmelegítőn át vett füg- 75 gőleges metszet, a 2. ábra az 1. ábra II—II vonala mentén vett keresztmetszet, a 3. ábra pedig az 1. ábra III—III vonala mentén vett keresztmetszet. 80

Next

/
Thumbnails
Contents