89156. lajstromszámú szabadalom • Sebességváltó készűlék mótoros járművekhez

_ Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 89156. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Sebességváltó készülék mótoros járművekhez. Varg-a Imre szerkesztő Budapest. A bejelentés napja 1924. évi december hó 13-ika. A találmány tárgyát oly sebességváltó készülék képezi, amely különösen jármű­vek, pl. automobilok hajtószerkezetében alkalmazható előnyösen, amennyiben al-5 kalmazása által úgy az egész hajtószer­kezet kivitele, mint annak kezelése igen egyszerűvé válik. A találmány tárgyát képező szerkezet lényege abban áll, hogy a mótortengely 10 és a hajtott tengely közötti sebességátté­telre egy bolygó kerékrendszer szolgál, melynek bolygási sebessége a mótor által meghatározott maximális sebesség lés 0 között egy fék által szabályozható. Ha a 15 féket teljesen oldjuk, úgy az áttételi ke­rékrendszer csak bolyog és a fogkoszorúk a meghajtandó tengely fogkoszorúján le­gördülnek anélkül, hogy azt forgatnák. Minél nagyobb mértékben késleltetjük fé-20 kezés által a bolygó rendszert, annál na­gyobb sebességgel forgatja a jármű ten­gelyét, míg teljes lefékezés esetén a mó­tortengely teljes sebessége áttevődik. A találmány tárgyát alkotja ezenkívül 25 a bolygórendszer különleges kiképzése és elrendezése. Egy példakénti kiviteli alakot a mellé­kelt rajz mutat. (1) a mótortengely, (2) a hajtandó (pl. kardántengely). Az (1) mó-30 tortengelyre van ékelve a (3) harang­alakú test, valamint a (4) fogaskerék, amely egyúttal (5) tengelykapcsolóval van ellátva. A (3) harang (6) belső fogas­pályával van ellátva. A (2) tengelyre a 85 (7) hüvelyszerű testen kiképezett (8) fo­gaskerék, valamint a tengelykapcsoló másik (9) fele van felékelve. A (7) ékelt hüvelyen egy második (10) laza hüvely van elrendezve, amely a (11) peremből és 40 (12) gyűrűből álló kalitkában a (13) boly­gókerekeket hordja. E bolygókerekek (14) tengelyei egy hengerpalást mentén állanak és a bolygókerekek osztókörei oly átmérőjűek, hogy azok a (2) tengely men­tén eltolva, vagy a (4) fogaskerékkel, vagy 45 a (6) fogaskerékkel kapcsolódhatnak. Az először említett helyzet az előremenet, a második a hátramenet céljára szolgál. A felvett példakénti esetben a bolygókere­kek mindegyike két fogkoszorúval bir, 50 melyek közül az alsó állandóan kapcsoló­dik a hajtandó tengely (8) fogaskerekével és kapcsolatban hozható a harang (6) fogkoszorújával is. A bolygórendszer le­fékezésére a példakénti esetben a (15) tár- 55 csa szolgál, amelyre egy szalagfék fektet­hető. Egyrészt a (3) harang, illetőleg a (4) és (6) fogkoszorúk, másrészt pedig a bolygó­kerekek rendszere egymáshoz képest re- 60 latíve valamely tetszőleges szerkezet se­gélyével elállíthatok. A vázolt helyzetben forgó (1) tengely esetén a (2) tengely áll, mivel a bolygókerekek sem a (4), sem a (6) fogkoszorúval nem érintkeznek. Ha 65 a bolygórendszert úgy toljuk el, hogy a (13) fogaskerekek a (4) fogaskerékkel kap­csolódnak (szaggatott vonallal rajzolt helyzet) de a tengelykapcsoló még nincs beiktatva, úgy a bolygókerekek a (8) fo- 70 gaskeréken lefejtődnek anélkül, hogy azt forgatnák. Ha e helyzetben a (15) féket meghúzzuk, úgy a bolygókerekek a kés­leltetés mértékében forgatják a (2) ten­gelyt. Ha a (10) hüvelyt a (15) fékkel tel- 75 jesen lefogjuk, úgy a bolygás megszűnik és a (13) kerekek az (1) tengely teljes forgási sebességét átviszik a (2) ten­gelyre. Ha az áttétel, mint a felvett pél­dában 1:1-hez van választva, a leírt álla- 80

Next

/
Thumbnails
Contents