89089. lajstromszámú szabadalom • Gázzal töltött elektromos izzólámpa spirálisan tekercselt izzószállal

Megjelent 193Q. évi szept e mber hó 1 5-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89089. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Gázzal töltött elektomos izzólámpa spirálisan tekercselt izzószállal. N. Y. Philips' Gloeilampenfaforieken Eindhoven. A bejelentés napja 1923. évi november hó 13-ika. Hollandiai elsőbbsége 1922. évi december hó 23-ika. A találmány tárgya pl. wolfrámból való, spirálisan tekercselt izzószállal bíró, gázzal töltött elektromos izzólámpa, különösen pedig az ilyen berendezésű 5 vetítőlámpa. Közismert tény, hogy az említett faj­tájú lámpáknál az izzószál és a hozzá­vezető huzalok közötti összeköttetési hely számos nehézséget okoz, úgy hogy; 10 ezen lámpák nagy százaléka az izzószál­nak az összeköttetési hely közelében való szakadása következtében tönkre­megy. Ezen szakadás mechanikai okok, rezgések vagy megrázkódtatások követ-15 keztében állhat be, különösen előidézheti azt azonban az izzószál végei vagy a hozzávezető huzaloknak az izzószál vé­geivel összekötött, magas hőmérsékletű részei között a gázon át fellépő kisülés is. 20 A nem kívánatos kisülések fellépésé­nek hátránya azáltal küszöbölhető ki, hogy gondoskodunk arról, hogy az izzó­testnek igen magas hőmérsékletű részei ne álljanak közvetlen összeköttetésben a 25 hozzávezető huzalokkal, úgy hogy ez utóbbiak aránylag hidegek. Azt is java­solták már, hogy a spirálisan tekercselt izzótestnek a hozzávezető huzalokkal ösz­székötött végei nyújtott alakra hozassa-80 nak, amikoris ezen nyújtott részek a gáz hővezetése következtében lényegesen ala­csonyabb hőmérsékletet vesznek fel, mint az izzó spirális. Ezen eljárás által az izzótestnek a hozzávezető szálakon 85 való rögzítése mechanikailag nem javít­tatik. A találmány értelmében az ismerte­tett hátrányokat azáltal küszöböljük ki, hogy a spirálisan tekercselt izzószál 40 mindegyik, végét magas olvadási pont­tal bíró fémből vagy fémötvözetből való tövis köré fektetjük és a végeket a tö­vissel együtt célszerűen hegesztés útján rögzítjük a hozzávezető huzalokon. Ha az izzószál wolfrámból való, a tövis célsze- 45, rűen wolfrámból vagy molibdaenből áll. Ezen eljárás alkalmazása által igen jelentékeny előnyökhöz jutunk. Az izzó­testnek a hozzávezető huzalon való me­chanikai rögzítése javíttatik, miután a 50-hozzávezető huzalt az izzószál végei kö­zelében a tövis megtámasztja. A hozzá­vezető huzaloknak az izzótest végeivel összekötött részei a hengernek a hozzá­vezető huzalok közelében való jelenté- 55 keny keresztmetszeti megnövekedése kö­vetkeztében aránylag hidegek marad­nak. Az izzótestnek és a hozzávezető huza­loknak hegesztés által való összekötése ezen esetben különösen előnyös. Az izzó­szálnak hegesztés által való rögzítése a hozzávezető huzalok meghajlított végei között való becsíptetés által való rögzí­téssel szemben általában előnyösebb, 65 különösen jelentékenyebb átmérőjű szá­laknál, ami pl. vetítő lámpáknál gyak­ran fordul elő. Wolframból való izzó­szálnak nikkelből való hozzávezető hu­zalhoz való hegesztése által azonban 70 wolfram-nikkel-ötvözet keletkezik, mely némely esetben a wolframénál lényege­sen alacsonyabb olvadási ponttal bír, ezáltal pedig az izzószál és a hozzáve­zető huzal közötti összekötési hely még 75 inkább gyengíttetik. Ha azonban a talál­mány szerinti eljárást alkalmazzuk, az elvadási pont ezen csökkenése nem za­varó hatású, mert a hozzávezető huzalok végei alacsony hőmérsékleten marad- 80'

Next

/
Thumbnails
Contents