89062. lajstromszámú szabadalom • Védőberendezés víznélküli gáztartányok körfogó szivattyúinak egyen- vagy forgóáramú mótoraihoz

Megjelent 1930. évi október hó 249 -én . - • • _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89062. SZÁM. — Il/e. OSZTÁLY. Védőberendezés víznélküli gáztartányok körforgó szivattyúinak egyen- vagy forgóáramú mótoraihoz. Maschinenfabrik Aug-sburg-Nürnberg A.-G. Nürnberg. A bejelentés napja 1924. évi január hó 7-ike. Víznélküli gáztartányoknál, amelyek­nél a tartányfal és a zárótáresa közötti íolyadéktömítést alkalmazunk, mint pl. a 67.074. számú szabadalom szerinti gáz-5 tartányoknál, a hézagon keresztül szi­várgó tömítőfolyadék rendszeres pótlá­sára van szükség. E célra egyszerű szi­vattyúk szolgálnak, amelyek a tömítésül használt kátrányt a tartány fenekén levő 10 gyűjtőedényekből felszivattyúzzák, hogy az újból a tömítőcsatornához vezettessék. Ezeknél a berendezéseknél különböző okokból a legnagyobb egyszerűségre és üzembiztosságra van szükség; minthogy 15 az ilyen gáztartányok gyakran távol fe­küsznek a gázművektől, kívánatos, hogy az ellenőrzés a lehető legkisebb mértékre korlátoztassék. Ezért a kátrány-szivattyú hajtására lehetőleg forgóáramú mótoro-20 kat rövidre zárt rotorral alkalmazunk, hogy a szivattyúk be- és kikapcsolása le­hetőleg önműködően, esetleg úszó vagy efféle felhasználásával történhessék. Azonban véletlenségből származó zava 25 rokat is ki kell küszöbölnünk, hogy elke rülhetetlen incidenseknél se legyen szük ség azonnali személyes beavatkozásra. Nem engedhető meg tehát oly készülékek alkalmazása, amelyek a feszültség sűlye 30 désénél vagy kimaradásánál az áram hozzávezetést azonnal teljesen megszakít ják. Rövidzárlatú forgóáramú motoroknál, amelyek ellenállások használata nélkü] 85 kapcsoltatnak be, az indítóáram tudva­levőleg teljes terhelésnél oly nagy, hogy közönséges biztosítékok azt nem bírják ki, hanem a mótor bekapcsolásánál azon­nal kiolvadnak; ha oly erős biztosítékot választunk, amely az indítóáramot ki- 40 bírja, akkor az már nem nyújt védelmet a mótor számára. Az összes kívánalmaknak megfelelő biz­tosító berendezés tehát a következő fel­tételeknek kellene hogy megfeleljen. 45 1. Annak a normális üzemáramot állan­dóan ki kell bírnia. 2. Ha az iizemáram egy meghatározott mértéken túl emelkedik, akkor a bizto­sító berendezésnek az áramot ki kell kap 50 csolnía, mielőtt még a mótor kárt szen vedne. 3. A biztosító berendezésnek olyannals kell lennie, hogy az önműködően bekap­csolt rövidzárlatú mótor teljes terhelés 55 alatt meg tudjon indulni, anélkül, hogy az áram megszakíttatnék, azaz az elek­tromos biztosítékoknak a megnöveli áramlökést az indítás rövid tartamára ki kell bírniok. 60 4. Egy fázis kiesésénél kell, hogy az áram megszakíttassék, nehogy a másik két fázis egyikének túlterhelése folytán a mótor megrongáltassék. 5. A biztosító berendezésnek nem sza- 65 bad reagálnia, hogy ha a feszültség mind a három fázisban sűlyed vagy egészen kimarad. 6. A berendezésnek az 1—6. pontokban felsorolt követelményeknek tartósan kell 70 megfelelnie. Ezeknek a feltételeknek nem felelhet meg valamely elektromos biztosító beren­dezés magában, éppúgy mint egy csupán mechanikai biztosító berendezés sem 75. volna alkalmas.

Next

/
Thumbnails
Contents