89036. lajstromszámú szabadalom • Önműködő zár artézi kutakhoz

Megjelent 1930. évi október hó 1-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89036. SZÁM. — XXI/e. OSZTÁLY. Önműködő zár artézi kutakhoz. Hörömpő Ferenc artézi kútfúró vállalkozó Cegléd. A bejelentés napja 1924. évi január hó 12-ike. Jelen találmány tárgyát biztonsági elzáró készülék képezi artézi kutakhoz és célja, hogy az artézi kút használatánál neg­akadályozza azt, hogy csapnyításnál aföld-5 bői felemelkedő víz ne mozogjon túlgyorsan a csővezetékben, vagyis kemény lökés fel­lépését meggátolja, továbbá a kút vizének gyors megeresztése alkalmával megakadá­lyozza a csőben felemelkedett vízoszlop 10 gyors alászállását. A vízoszlop túlgyors mozgása következtében homokot ragad ma­gával, a csővezeték eldugul és a víz zava­rossá válik. Az ezen cél elérésére eddig alkalma-15 zott berendezések nem feleltek meg telje­sen, mivel egyrészt igen bonyodalmas és költséges szerkezetűek voltak és másrészt rendkívül magas szállócső alkalmazását tet­ték szükségessé. 20 Ezzel szemben a találmány tárgyát egy­szerű szerkezetű és könnyen rászerelhető záró berendezés képezi, melynek lényege egy az artézi kút szállócsövére szerelt, ön­működően szabályozott, nyomó- és szívó-25 szeleppel ellátott légtartályból áll. A lég­tartályban lévő levegő a csőben felemel­kedő vízoszlop kemény lökését párna gya­nánt felfogja és a tartályon alkalmazott nyomószelep a felesleges levegőt kibo-80 csátja, míg a víz megeresztése alkalmával a csőben alászálló vízoszlop a légtartály­ban légritkítást idéz elő, melynek mérvé­ben a tartályon alkalmazott szívószelepen levegő szivatik be s így a vízoszlop túl-85 gyors alászállását megakadályozza. Ugy a nyomó-, mint a szívószelep sza­bályozható. A találmány tárgyát képező önműködő zár a mellékelt rajzon példakép vett foga­natosítási alakjában függőleges metszetben 40 és részben nézetben van feltüntetve. A földbe lefúrt és az (a) tégla- vagy cementtömbben ágyazott (b) szállócső fölé felső végén a kétfelé elágazó (c) csövek gyanánt kiképezett csőszerű (h) légtartály 45 van szerelve. A tartály felső végét (d) fedél zárja el, míg a csőágak szabad végére ön­működő (fl) nyomó-, illetőleg (f2) szívó­szeleppel ellátott záró csőkarima van csa­varolva. A csőkarimák fölé a tisztátalansá- 50 gok felfogására való lyukasztott (g) süve­gek vannak erősítve. A (b) szállócső felső vége alatt egy háromfuratú (j) csap van beiktatva. A záró berendezés működési módja a 55 következő: A (j) csap oly nyitásánál, mikor a (b) és (h) részek közlekednek egymássál, va­gyis vízelvételnél a kút vize a (h) csőben felemelkedik, miáltal a cső felső (c) részé- 60 ben levő levegő sűríttetik és az így létesülő légpárna a felszökkenő vízoszlop kemény lökését felfogja. A sűrített levegő a súlya által szabályozható (fl) nyomószelepet le­emeli fészkéről, úgy hogy a felesleges le- 65 vegő eltávozhat és a vízoszlop felett a (h) tartályban megmaradó légmennyiség egyen­súlyt tart a kút víznyomásával. A kút vizének gyors megeresztése alkal­mával a vízoszlop felett légritkítás lép fel, 70 mely az (f2) szívószelepet lazítja, úgy hogy ezen át levegő tódul be a (h) tartályba, mely a vízoszlop gyors leszállását meg­akadályozza, illetőleg a kútból a víz ki­szökését lassítja. 75 A szállócsőben felemelkedett és idővel az egészségre ártalmas vizet a három-

Next

/
Thumbnails
Contents