89035. lajstromszámú szabadalom • Fedél bádog-dobozokhoz, tégelyekhez, palackokhoz befőttes üvegekhez és efféle tartányokhoz

Megjelent 1930. évi október hó 1-én. MAGYARIIRÁLYI UBISB SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89035. SZÁM. — XYI/a. OSZTÁLY. Fedél bádogdobozokhoz, tégelyekhez, palackokhoz, befőttes üvegekhez és efféle tartányokhoz. Gerlei Friderika magánzőnő Budapest. A bejelentés napja 1924. évi december hó 31-ike. A találmány tárgyát bádogdobozokhoz, tégelyekhez, palackokhoz, befőttes-üve­gekhez ós efféle tartányokhoz való fedél alkotja, mely légmentes tömítést bizto-5 sító módon rugalmasan fogva tartatik és emellett igen könnyen, nevezetesen egyet­len kéznyoimással nyitható, illetve zár­ható. A találmány értelmében, ezt azáltal érjük el, hogy a rugalmas fémlemezből 10 készült fedélnek az elzárandó nyílást bo­rító középrészét dorriborúra képezzük ki, míg az ehhez csatlakozó karimát több he­lyen behasííásokkal látjuk el, az így ke­letkezett kariimarésxek szabad, alsó szélét 15 pedig behajlítás útján kapaszkodó kör­mökké alakítjuk, melyek domború fedél­középrész mellett az elzárandó tartányon kiképezett horonyba vagy türemlésbe ka­paszkodnak, ha ellenben a domború fe 20 délközéprészt benyomjuk és ez membrán módjára a homorú alakba pattan át, az említett horonytól vagy türemléstől el­távoznak, mikor is a fedél szabaddá válik. 25 A mellékelt rajz a találmány példakép­peni foganatosítási alakját cipőfénytmáz felvételére szolgáló doboz esetében mu­tatja be és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 80 2. és 3. ábrán pedig metszetben, mimel­lett a tulajdonképpeni fedél a 2. ábrán záró helyzetben, míg a 3. ábrán nyitott állapotában vau fel­tüntetve. 85 A bemutatott foganatosítási példa sze­rint az (a) doboz magasságának körülbe­lül -/Vában körülfutó (e) horonnyal van ellátva, míg felső (f) széle célszerűen körívben befelé van hajlítva. A tulajdon­képpeni fedél a rugalmas fémlemezből 40 készült és domborúra kiképezett (b) kö­zéprészből és az evvel összefüggő, de be­vágások által (c) részekre osztott karimá ból áll. A (c) karimarészek szabad alsó széle behajlítás útján kapaszkodó' (d) kö- 45 rölmmé van kiképezve. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett helyzet mellett a fedélkarimia (d) körmei az (e) horonyba nyúlnak és ennek falára tá­maszkodnak, úgy hogy a, fedél biztosan 50 fogva tartatik. Ha azonban a domború (b) fedélközéprészre ujjunkkal nyomást gyakorolunk és azt membrán módjára a 3. ábrán látható homorú alakba pattant­juk át, akkor a (d) körmök az (e) horony- 55 ból kilépnek és a fedél szabaddá válik. Ha viszont az ily állapotban lévő fedelet a dobozra helyezzük és egymással diamet­rálisan szembenfekvő két (c) kariimía­réiszre két ujunkkal a középpont felé irá 60 nyúló nyomást gyakorolunk, akkor a (b) fedélkö<zéprész homorú alakjából ismét domború alakjába pattan vissza és a zá­rás megtörténik. A fedél fenekébe célszerűen paraffinba 65 itatott papírlapot vagy parafalapot, gumilapot vagy gumigyűrűt, stb. helyez­hetünk, mely az (f) peremre szoríttatik és légmentes zárást biztosít. Világos, hogy az (a) doboz, illetve az 70 elzárandó tartány nemcsak fémlemezből készíthető, hanem bármely más anyag­ból, így pl. üvegből, agyagból, fából, stb.­ből; világos továbbá az is hogy az elzá­randó tartányon alkalmazandó, példa- 75 képpen említett hornyot kiálló türemlés-

Next

/
Thumbnails
Contents