88715. lajstromszámú szabadalom • Szelepvezérlés robbanó mótorok részére

Megjelent 1930. évi október hó 3-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 8S715. SZÁM. — Vcl/3. OSZTÁLY. Szelepvezérlés robbanó mótorok részére. Sachse Alexander mérnök Leipzig-Schleussig". A bejelentés napja 1923. évi október hó 27-ike. Robbanómotorok működése szempontjá­ból igen fontos a be- és kieresztőszelepek nyitási ideje. A mótor minden egyes for­dulatszámához egy meghatározott szelep-5 nyitási-idő tartozik, amelynél a legna­gyobb erőkifejtés mellett a legcsekélyebb a tüzelőanyagfogyasztás. Tudományos kí­sérletek eredményei szerint pl. magas for­dulatszám mellett a bebocsájtószelep n 10 holtponti álláson túl 60°-nyina sőt még ennél is tovább nyitva kell, hogy marad­jon, míg alacsony fordulatszámnál a be­eresztőszelepet azonnal a holtpont után kellene zárni. 15 A mótor céljának megfelelően annak eddig mindig egy meghatározott szelep­nyitási időt állapítottak meg, aminek azonban az a következménye, hogy a mó­tor fordulatszáma gazdaságos üzem mel-20 lett csak szűk határok között változtat­ható, míg a fordulatszám emelésénél, vagy csökkenésénél a tüzelőanyagfogyasz­tás emelkedik. Már ismeretes, hogy a szelepnyitást 25 befolyásolószervet forgóbütyök, vagy emelőhüvelyk hatásának tesszük ki, mely­• nek felfutó felülete változtatható, azon­ban a felfutófelületek változtatását ed­dig centrifugál regulátor végzi úgy, hogy 30 a szabályozás csak is azon csekély for­dulatszám eltérésekre vonatkozik, melyek a mótor járása közben az előírt fordulat­számhoz képest előfordulnak. A talalmány tárgya egy vezérlés, 35 amely a mótor járása alatt a szelep­nyitásiidő változását eddig még el nem ért határok között megengedi. A szelep­nyitási-idő ezen vezérlése által a mótor különböző fordulatszámra beállítható és 40 különböző tüzelőanyaghoz alkalmazható. A motornak ilyen működése sem a gyuj­tásiidő sem pedig a i'ojtószelep beállítá­sának változtatásával eddig el nem ér­hető. A jelen találmány szerinti berendezés, Í5 a mindenkor kivánt fordulatszámoknak megfelelő szelepnyitásiidőnek beállításán kívül még további előnyökkel is bír. így elérhetők a lehető legmagasabb fordu­latszámok, mivel a vezérlés csak nagyon 50 kevés ide-odamozgó részekkel dolgozik. Továbbá a vezérmű háza a hengerfejjel egy összefüggő darabot alkothat, és az összekötőesavaroik oldása által a vezérmű házát leszerelhetjük úgy, hogy a szelepek 55 tisztítás céljára szabaddá válnak anélkül, hogy a vezérművet szét kellene szedni. Előnyös továbbá az is, hogy a vezérmű házának felhelyezése előtt a vezérmű ré­szei beállíthatók úgy, hogy a vezérmű ré- 60 szeit és a szelepeket beállítás közben pon­tosan láthatjuk. A rajzon jelen találmány egyik példa­képpeni kiviteli alakja látható és pedig csak is a nagyobb fontosságú beeresztő- 65 szelep van ezen újfajta vezérléssel el­látva, míg a kieresztőszelepet ismert mó­don vezéreljük. A találmány szerinti megoldás azonban mindkét szelepre is al­kalmazható. Az 70 1. ábra a szelepházat tünteti fel a. ve­zérművel és a henger egy részét két sze­leppel keresztmetszetben. A 2. és 3. ábrák magyarázó részletet tün­tetnek fel kétféle munkahelyzetben. 75 A mótor tengelyéről meghajtott (s) ve­zérlőtengely végén van az (n) fogaskerék, amely a beeresztőszelep orsója körül forgó (m) fogaskerékkel kapcsolódik. Az (m) fogaskerék tengelyeként a (g) ház 80

Next

/
Thumbnails
Contents