88642. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tuberkulózis gyógyszer előállítására

Megjelent 1930. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88642. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás tuberkulózis gyógyszer előállítására. E. Merck cég' Darmstaclt. A bejelentés napja 1924. évi február hó 13-ika. Moro 1907-ben kimutatta, hogy ha tu­berkulotikusok bőrére tuberkulinból és lanolinból előállított kenőcsöt kenünk, 24—48 óra után jellegzetes bőrreakció ér-5 hető el. Az eljárás mint Moro-féle perku­tánreakció ismeretes. Már 10 évvel ezelőtt ajánlotta Spengler a perkutáneljárást emberi tuberkulózis kezelésére tuberkulin perkután alkalma-10 zásával, azonban eljárása nem ment át a gyakorlatba. A tuberkulózis-immunitás lényege álta­lában és különösen a perkutánreakciót előidéző bőrallergiára vonatkozó elméleti 15 megfontolások vezettek azon embereken és állatokon végzett kísérletekhez, melyek a következő eredményeket mutatták: Ismeretes, hogy a szubkután tuberkulin­gyógyászat nagy veszedelmekkel jár, 20 minthogy minden tuberkulinbefecskende­zés többé-kevésbbé erős gócreakciót vált ki. Ez a gócreakció esetleg olyan erős is lehet, hogy a kezelt egyénre életveszede­lemmel jár. Ennek dacára nem nélkülöz-25 hetők a tuberkulingyógyászat góereak­eiói, mert ezek azok, amelyek az immuni­tást előidézik. A tuberkulin csupán a góc­reakciót váltja ki, de nem antigén; a tu­berkulózis-immunitáshoz szükségelt anti-30 gén csupán a gócreakciók folyamán kép­ződik a tuberkulotikus gócban, azaz: tu­berkulotikus szervezetet tuberkulininjek­ciókkal tuberkulózis ellen immunizálni lehet, de egészséges szervezetet nem 35 A jelen vizsgálatok arra a teljesen új és meglepő eredményre vezettek, hogy a veszedelmes gócreakció nélkül is lelhet tu­berkulózissal szemben immunitást elő­idézni, ha a tuberkulotikus egyéneknél a 40 Moro-féle perkutánreakció nyomán elő­álló bőrreakciókat rendszeres módon a gyógyulási folyamat szolgálatába állít­juk. Ez a következő módon megy végbe: Ha tuberkulotikus egyének bőrébe bizo­nyos összetételű tuberkuliiikenőcsöt be 45 dörzsölünk, úgy itt is, mint a Moro-féle perkután-diagnózisnál, a kezelt bőrrészlet többé-kevésbbé erős és kiterjedt megvörö­södóse áll be. A megvörösödött zónán be­lül többé-kevésbbé számos csomócska ta- 50 lálható, melyeket hisztologiai alkatuknál fogva toxikus bőrtuberkulidoknak kell tekinteni. Fellner vizsgálatai szerint ezek a toxi­kus bőrtuberkulidok belsejükben specifi- 55 kus antitoxikus reakcióanyagokat tartal­maznak, melynek hatása még „in vitro" íi kimutatható. A gyógyító eljárás újsága már most abban áll, hogy a bőrtuberkuli­dok ezen méregellenes reakciótesteit rend- 60 szeresen felhasználjuk az egész szervezet immunizálására és pedig a következő m ódon: A helyi bőrgyulladások lezajlásával a bőrtuberkulidok lassankint leadják a kép- 65 ződött antitoxikus reakcióanyagokat a nedvkeringésnek. A reakció lezajlása után bizonyos időre megismételjük a bedörzsö­lést, ezáltal új bőrtuberkuiidokat hozunk létre, melyek ismét leadják antianyagjai- 70 kat a szervezetnek. A bedörzsöléseket ad­dig folytatjuk, míg annyi antitoxikus reakcióterméket vittünk be a szervezetbe, hogy ez elnyomja a szervezetbén leját­szódó tuberkulotikus kórós folyamatokat 75 vagy latens bacillusraktárakat. A gyó­gyulás kezdetét, előrehaladását és befejez­tét a bőrreakciók előrehaladó gyengülé­sén vehetjük észre. Hogy itt nem az ed­digi bőrallergiát esetleg felváltó bőr- 80

Next

/
Thumbnails
Contents