88642. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tuberkulózis gyógyszer előállítására

energiáról van szó, hanem gyógyulási szimptomáról, azt, az új eljárással eddig kezelt valamennyi eset általános klinikai lelete bizonyítja, melyet röntgenképek, 5 nyakmirigylágyulások, súlygörbék stb. támogatnak. A siker szempontjából a kellő ritmizá­lás és adagolás mellett természetesen a kezeléshez alkalmazott tuberkulinkenőcs 10 helyes összetétele a döntő. Ennek ugyanis a következő tulajdonságokkal kell bírni: 1. a kiválasztott tuberkulinnak elég erősnek kell lennie. Kitűnt, hogy az állami vizsgálatnak megfelelő tuberkulin a jelen 15 célra egyáltalában nem elegendő. A ren­des tuberkulint tehát koncentrálni kell, annál is inkább, mert 2. kitűnt, hogy a tuberkulinnak nem egy törzsből, hanem lehetőleg sokból kell elő-20 állítva lennie, melyek között úgy a typus humánus, mint a typus bovinus helyet foglalnak. Minthogy emberi és szarvas­marha-tuberkulm összekeveréskor kölcsö­nös felhígulás áll be, a keverék utólagos 25 besűrítésének legalább oly erősnek kell lenni, hogy ezt a beállott felhígulást ki­egyenlítsük, •&Z81Z! tuberkulinkeverék egy mértékegységének ugyanannyi külön­leges emberi, illetve szarvasmarha-jellegű 30 tuberkulint kell tartalmaznia, mint a két alkotórész egy-egy mértékegységének. 3. Szükségesnek mutatkozott, hogy a gyógyászati tuberkulinkenőcs emberi és szarvasmarha-tuberkulózisbacillusok el-35 halt testi alkotórészeit is tartalmazza. Ezt úgy érjük el, hogy a kenőcsbe elhalt em­beri és szarmasmarha-tuberkulózisbacillu­sok keverékét dörzsöljük el. 4. Gélszerűnek mutatkozott, hogy a bőr 40 rezorpcióképességét növeljük azáltal, hogy a kenőcshöz keratin-oldó anyagokat, mint pl. szalicilsavat, thiosinamint vagy más efféléket keverünk. Példa. 45 Emberi és szarvasmarha-tuberkulin egyenlő mennyiségeit összekeverjük és vízfürdőn vagy vákuumban felére be­pároljuk. Ezen besűrített tuberkulin 2.5 kg-ját 2.5 kg enyhén felmelegített lanolin-50 nal keverjük össze és egyidejűleg 100 g nedves, elhalt emberi tuberkulózisbacil­lust és 100 g nedves, elhalt szarvasmarha­tuberkulózisbacillust adunk hozzá, végül még 250 g szalicilsavat adunk a kenőcs-55 höz. A kenőcsöt homogénitásig eldörzsöljük. Az új tuberkulinkenőcs 1—4. alatt fel­sorolt tulajdonságai közül a harmadik kü­lönösen fontos. Tuberkulin és elhalt tuber­kulózisbacillusok egyidejű bedörzsölése, mint ez az ismertetett tuberkulinkenőcs 60 esetében történik, egészen más eredmé­nyekhez vezet, mint, amikor tuberkulint vagy tuberkulózisbacillusokat magukban vagy a Petruschky-féle linimentum alak­jában alkalmazunk. Míg a Petruschky- 65 féle módszerrel és az összes eddigi eljárá­sokkal nem lehet a tuberkulózisbacillu­soknak mélyen a bőrbe való behatolását előidézni, az ismertetett eljárás szerint az sikerül, amint ezt a Petruschky-féle lini- 70 mentummal, valamint az új tuberkulin­kenőccsel végzett bedörzsölések után rendszeresen előállított sorozatos bőrmet­szetek mutatják. Az utóbbi esetben a ba­cillusok egészen a biológiailag különösen 75 aktív stratum granulosumba hatoltak be. Tuberkulin és a tuberkulózisbacillusok testi alkotórészeinek egyidejű rezorpciója azonban a kívánt gyógyfolyamatra döntő jelentőségű. Csupán ezáltal válik a fent 80 ismertetett, a bőrtuberkulidokban beálló anti-anyagprodukció mennyiségileg olyan jelentékennyé, hogy az összszervezet anti­anyagokkal való szemmellátható ellátása végbemehet. 85 Az eljárás szerint előállított ismertetett tuberkulinkenőcsnek tehát azon teljesen új- és sajátszerű hatása van, hogy tuber­kulotikus egyének bőrsejtjeiben különle­ges antianyagok termelését idézi elő, me- 90 lyek az összszervezetnek leadatnak, úgy hogy teljesen újszerű gyógyeljárás áll elő aktív és passzív immunizálás kombiná­ciója, mimellett az aktiván immunizált bőrsejt szállítja az antianyagokat a pasz- 95 szive immunizálandó összszervezet szá' mára. Szabadalmi igény: Eljárás tuberkulózis-gyógyszer előállítá­sára, azzal jellemezve, hogy emberi és 100 szarvasmarha-tuberkulint összekeve­rünk, besűrítünk és a koncentrátum­hoz kenőcs-alapanyagot és elhalt em­beri és szarvasmarha-tuberkulózis­bacillusok keverékét, valamint vala- 105 mely karatinoldó anyagot kb. 5—5%-nyi mennyiségekben adunk hozzá és az egészet ismert módon homogénitásig kenőccsel eldörzsöljük. Piillas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents