88635. lajstromszámú szabadalom • Számláló regiszterszalagokat lyukasztó gépekhez

Megjelent 1930. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88635. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Számlálómű regiszterszalagokat lyukasztó gépekhez. Lanston Monotype Corporation Limited London. A bejelentés napja 1920. évi augusztus hó 26-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1918. évi augusztus hó 16-ika. A jelen találmány különösen a betűöntő-és szedőgépeknél (pl. a 45139. számú ma­gyar szabadalmi leírás szerinti gépeknél) alkalmazott regiszterszalag-lyukasztógé-5 pek számlálóművének kiképzésére vonat­kozik és az üzembiztonság és tartósság fo­kozását célozza, mindenekelőtt azon felté­telekre való tekintettel, amelyek nagy munkasebességnél (önműködő ismétlőbe-10 rendezés beiktatásánál) lépnek fel. A találmány lényege mindenekelőtt ab­ban van, hogy (az alább közelebbről ismer­tetendő módon) az ú. n. egységkerék, azi egységfogasrúd, a visszaállító berende­lő zés és a határoló ütközők szimmetrikusan fekszenek a fogasrúd tovaiktatási irányá­val párhuzamosan a fogasrúd súlypontján átmenő síkhoz, illetve a fogasrúd súly­pontjának pályájához képest, úgy hogy a 20 fogasrúdra ható erők az említett síkban, illetve a súlypont pályájában vannak és nem okozzák a fogasrúdnak megemelését vagy oldalirányú lengését. A mellékelt rajzokon a találmány tár-25 gyának példaképpeni foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a szerkezet elölnézete. A 2. ábra metszet, lényegileg az 1. ábrának 2—2 vonala szerint. A 80 3. ábra részben oldalnézet és részben metszet. A 4. ábra metszet az 1. ábrának 4—4 vo­nala szerint. Ass 5. ábra metszet, lényegileg az 1. ábrának 35 5—5 vonala szerint. A számlálómű azon részei, amelyek az effajta ismeretes berendezéseknek felel­nek meg, ugyanazon jelekkel vannak el­látva, mint a fentemlített 45139. számú magyar szabadalmi leírásban (1. különösen 40 ennek 3., 9., 20. és 31. ábráit). Ehelyütt elegendő tehát ezen részeknek egyszerű felsorolása. A 4. ábrán látható a esákozórudakhoz való (19) átvivőrúd, a (34) tengellyel, az 45 (51) összekötőrúddal és az (52) emeltyűvel, mely az (53) emeltyűvel van összekötve (1. ábra); a (13) mérőrudak (1. és 5. ábrák) az egységek (11) fogasrúdjának határolására szolgálnak és a (41) emeltyűkön vannak 50 elrendezve. A mérőrudakat a (40) esákozók működtetik, amelyek a távolsági beállí­tásra szolgáló esákozók mozgását viszik át. A (11) egység-fogasrűd a (42) tartóban vezetődik, mely az (54) orr-résszel van el- 55 látva; a fogasrúd az (53) emeltyű működ­teti. (7) az egységek kereke, (12) a rögzítő­kilincs, (58) az idetartozó összekötőtag, (61) a (62) pecket hordó összekötőtag és (64) a (.62) pecekkel kapcsolódó (63) hasi- 60 tékkal ellátott kilincs. (74) a visszaállító emeltyű, amelyet a (75) összekötőrúd és a (76) kar közvetítésével a (77) tengely felől a (fel nem tüntetett) mótor működtet. Az egység-fogaskerék előre- és vissza- 65 mozgatása, valamint a hozzátartozó ré­szek beállító mozgásai minden oly alka­lommal mennek végbe, amidőn a gép meg­felelő billentyűjét működtetjük. Ha ez igen rövid időközökben történik, amint az külö- 70 nősen automatikusan működő ismétlőbe­rendezés alkalmazásánál fordul elő, úgy az egység-fogasrúdnak a határoló ütkö­zőkkel szemben érvényesülő lökései ko­molyan számbajönnek. Mint a rajz mu- 75. tatja, ezek az ütközők célirányos módon vannak kiképezve arra, hogy az egység-

Next

/
Thumbnails
Contents