88468. lajstromszámú szabadalom • Javítások elzáró csapokon

Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI MMj^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88468. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. én i 1 1 1 — — ^ • Javítások elzáró csápokon. Sociéte dite: Etatolisement Malicet & Blin Aubervilliers. A bejelentés napja 1923. évi május hó 19-ike. Franciaországi elsőbbsége 1922. évi junius hó 3-ika. Jelen találmány tárgya elzáró csapokon eszközölt javításokra vonatkozik. Vízelzáró csapoknál szükséges, hogy a forgó csap tengelye irányában állandó 5 nyomásnak legyen kitéve. Ezen nyomás a víznek azon nyomásának felel meg, mely nek kiöiulését a csap akadályozza. Azon­ban a víznyomás növekedésével a csaó forgatása alkalmával lényeges súrlódás. 10 áll elő, mely a csap kezelését hátrányosan befolyásolja. A találmány tárgyát képező javítások célja a forgó csap tengelyének irányában esetleg gyakorolt nagy nyomás dacára a' 15 csap könnyű kezelését biztosítani. Lénye­gében abban áll, hogy a forgó csapra egy rúgó gyakorol nyomást, mely azt nag.y erővel üléséhez szorítja és a csap forga­tása a csap felső részén elrendezett golyók 20 által előidézett súrlódás révén eszközölte­tik. A csap és a golyók közötti érintkező felületek olykép vannak kiképezve, hogy midőn a fogantyú elforgatása által a súrlódás mértékei bizonyos maximumot 25 túlhaladja, akkor a csap a !rúgó hatásá­val szemben hosszirányú mozgást végez, miáltal a csap és csapház közötti teurlódás csökken és ekkor a csap a golyók által elő­idézett 'súrlódás révén forgatható. 80 Mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra metszet a csapon keresztül. A 2. ábra vízszintes 'irányú metszet az 85 A-—A vonal mentén. A 8. ábra vízszintes irányú metszet a JB— B vonal irányában. 4 feltüntetett csap áll ' az (1) csapház­ból, melynek alsó csavarmenetes vége (2) csavaranya által van elzárva és (3) 'gyű- 40 rűviel tömítve. A (4) csapot (5) rúgó az (1) Gsapházhoz szorítja. Az (5) rúgó (6) ko­rongra támaszkodik, melynek alsó gömb­alakú része a (7) perselyben forgathatóan var ágyazva. 45 Az (1) csapház felső részén egy körül­futó (8) horony van kiképezve, mely (8') furat révén a csapház átmeneti nyílásá­val! ágyazva. A (4) csap felső részével (9) hüvely szi- 50 lárdan van 'összekötve, mely fölött a (10) hüvely van elrendezve. Ezen hüvely (11) pecek segélyével a (13) fogantyúval for­gatható (12) rúddal szilárdan van össze­kötve. A (9) és (10) hüvelyekben 'gömb- 55 alakú vájatok vannak kiképezve, melyek a kisebb átmérőjű (15) golyók 'felvételére szolgálnak. A (10) hüvely felső része és (17) fedél között egy 'lemezben ágyazott (16) golyók vannak elrendezve. A (17) fe- 60 dél US) csavarok segélyével az ! (1) csap­házzal van összekötve. Ha a (12) rudat és vele együtt a (10) hüvelyt a fogantyú segélyével elforgatjuk és ha a súrlódási ellenállás túlságos nagy 65 ahhoz, 'hogy a (4) csap is résztvehessen a forgásban, akkor a (15) golyók a (4) csapra tengelyirányú nyomást gyakorol­nak, minthogy akkor a golyók 'a (14) vája­tokban a tengely felé tolódnak el és a két 70 hüvely közötti ' hézag megnagyobbodik. Ezen tengelyirányú nyomás legyőzi az (5) rúgó ellenállását és a (4) csap csekély hosszirányú mozgást 'végezhet és pedig aduig, amíg a súrlódás annyira csökken, 75 hogy a (4) csap könnyen hozható for­gásba. ' Ha a (13) fogantyút eleresztjük, akkor

Next

/
Thumbnails
Contents