88454. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses állító berendezés

Megjelent 1930. évi október hó 15-én. • • MAGYAR KiRALYl SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEIRAS 88454. SZÁM. — Va/2. OSZTÁLY. Elektromágneses állító berendezés. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T. Újpest. A bejelentés napja 1923. évi szeptember hó 5-ike. A találmány tárgya elektromágneses állítóberendezés különösen vasúti váltók és jelzők átállítására. A találmány értel­mében a különböző irányú állítóművele 5 tek számára csupán egy állító elektro­mágnes talál alkalmazásit, amelyet eset­ről-esetre előnyösen elektromágneses ve­zérlő készülék hoz kapcsolatba az állí­tandó alkatrésszel. Az állító elektromág-10 nes emellett esupáin egyirányú műkő désre vari kiképezve, aminek révén annak szerkezete nagyon egyszerű, üzeme pe­dig teljes biztonság mellett felette gaz­daságos. 15 További jellemző sajá/tsága a talál­mány tárgyát tevő berendezésnek, hogy az ellenőrző elektromágnes vonal vezetékei az állító elektromágnessel összekötött érintkezőhöz csatlakoznak úgy, hogy az 20 ellenőrző elektromágnes és az álliító elektromágnes egymással, illetve az áram­forrással is sorozatos kapcsolásba jut. Ezen kapcsolási mód mellett az állító elektromágnes gerjesztő áramkörének 25 megszakításakor fellépő elektromotoros erő szolgáltatta áram az ellenőrző elek­tromágnes működtetésére használható, miáltal a berendezés áramforrása ennek megfelelően kisebbre választható és a 30 megszakítása helyen a nagyfokú szikra­képződés elkerülhető. A berendezés rendes üzemárama az ellenőrző elektromágnes működtető gerjesztésére, vagyis a hor­gony vonzására nem elégséges. 35 Jellemző sajátsága ezenkívül még a ta­lálmány tárgyát tevő berendezésnek, hogy a vezérlő készülék működésekor az ellenőrző elektromágneshez kis ellenállású mellékáramkört, illetve párhuzamos föld-40 összeköttetést kapcsol úgy, hogy az állító elektromágnesen átmenő áram annyira megnövekedik, hogy az említett mágnes működésbe jön, míg az ellenőrző elektro­mágnes gyakorlatilag véve árammentessé válik. 45 Az állító alkatrészek a terhelés és a szilárdsági igénybevétel csökkentése vé­gett bizonyos mérvű üres járat mellett vannak egymással összekötve, mimellett az állító rúd elmozgásámak kezdetén az 50 egyik vagy másik reteszelő alkatrészét kiváltja és csak ezután működteti a vele összekötött állító alkatrészt. A találmány tárgyát tevő berendezés­nél előnyösen olyan állító elektromágnest 55 alkalmazunk, amelynek vasmagja dur­ván van megosztva, miáltal az ellenelek­tromótoros erő és a horgony visszacsap­piajnási ideje szükség szerint szabályoz­ható. 60 Kellő nagy mechanikai hatás elérése végett az állító elektromágnes sarksaru­jának nagy felületet adunk, amely elő­nyösen nagyobb, mint az elektromágnes magjának keresztmetszete. 65 A találmány tárgyát tevő berendezés egyéb jellemző sajátságai a következő részletes leírásból tűnnek ki, amelyben a találmány tárgyának, például váltók állí­tására alkalmas kiviteli alakját ismer- 70 tétjük. A rajzon a váltóinak csupán azon része van feltüntetve, amely a találmány tár­gyának megértéséhez szükséges. Az (S) tősín mellett elrendezett (C) csúcssín is- 75 meretes módon a (15) vonórúddal áll összeköttetésben, amelynek az egyik vagy másik irányban való eltolása a vál­tónak az egyik vagy másik állásba való átállítását eredményezi. A (15) vonórúd 80

Next

/
Thumbnails
Contents