88153. lajstromszámú szabadalom • Fűtő készülék

Megjelent 1930. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88153. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Fűtőkészülék. Kirschmann Leopold mérnök Berlin-Halensee. A bejelentés napja 1924. évi julius hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1923. évi november hó 16-ika. A találmány fűtőkészülékre vonatko­zik lakóhelyiségek szájára, melyeknél a szobalevegő felmelegítése a fűtőgázok által hevített vizet tartalmazó radiátorok j segélyével történik. A találmány lényege az, hogy a fűtőkészülék és a radiátorok egységes szerkezetet alkotnak, melyben a radiátorokat részben a fűtőgázok, részben a szobalevegő öblögetik körül és egy a ) szerkezetben végbemenő vízfcörfolyamat­nak huzatait alkotják. A fűtőkészülék tehát radiátorok segé­lyével létesített melegvíz-fűtésre vonatko­zik, ettől azonban abban különbözik, hogy j minden egyes radiátorhoz külön-külön hő­forrás tartozik úgy, hogy ezen fűtőkészü­lékek bármelyike külön-külön is üzembe helyezhető és hogy minden egyes fűtőké­szülékben zárt vízkörfolyamat megy ) végbe. Azon fűtőkészülékekkel szemben, melyeknél a szobalevegőnek közvetlen fel­melegítése fűtőgázoktól átjárt huzatok se­gélyével történik, a találmány azt az előnyt nyújtja, hogy a hevitőközeg és a j szobalevegő közötti érintkezési felületek tetemesen nagyobbak lehetnek, mint az előbb említett berendezéseknél. Ezeknél az ismert berendezéseknél, melyeknél a szo­balevegő a fűtőgázok huzatait közvetle­) nül körülöblögeti, a fűtőgázok nyújtotta fűtőfelület nagysága korlátolt, mert an­nak legnagyobb hossza a huzatviszonyok­tól függ, tehát bizonyos mértéket neon szabad meghaladnia, ha azt akarjuk, hogy 5 a fűtőgázok kifogástalanul elvonuljanak. Ezzel szemben a találmány tárgyát al­kotó fűtőkészüléknél a szobalevegő és he­vitőközeg közötti érintkezési felületek sokkal nagyobbak lehetnek és csupán azt a feltételt kell teljesítenünk, hogy a fűtő- 40 gázok és a víz közötti érintkezési felüle­tek az előbb említett mértéket meg ne ha­ladják. A tiszta gáztüzelésű kályhával szemben a találmány tárgya azzal az a további 45 előnnyel is jár, hogy a szobalevegő a fűtőgázokkal egyáltalában nem jut érint­kezésbe, továbbá, hogy a levegő felheví­tése nagy érintkezési felületeken megy végbe ós ennek megfelelően a melegedés 50 egyenletes lesz és hogy a fűtés lekapcso­lása után, a kályha fűtőhatása nem szű­nik meg, mert az abban foglalt vízmeny­nyiség hőtárolót alkot. A vizeit, ilyfajta kályhában, aránylag rövid idő alatt hoz- 55 zuk hatásos hőmérsékletre úgy, hogy ez a kályha a tiszta gáztüzelésű kemence előnyét is nyújtja, mely abban áll, hogy a fűtőhatás gyorsan megindul. A találmány tárgya a direkt gáztüzelés előnyét a ra- 60 diá tor okkal üzemben tartott melegvíz fű­tésnek valamennyi előnyével egyesíti/ A rajz 1—3. ábrái a találmány szerinti újításokkal felszerelt kályhánlak előlnéze­tét, oldalnézetét és az 1. ábra A—A vonala 65 szerinti vízszintes metszetét szemlélteitik. A 4. és 5. ábrák függélyes metszetek a 3. ábra B—B ós C—C vonala szerint. Mint az ábrákból kitűnik, a fűtőkészü­lék (1. ábra) több, egymás mellett elren- 70 dezeitt radiátorszerű testből, még pedig részben a függélyes helyzetű, lapos, egy­szerű és részben a függélyes (w) iker­csövekből áll (3. ábra). Valamennyi radiá­torszerű (W, w) testnek alsó és felső 75 torkolatai két közös, vízszintes, a fűtő­berendezés egész hosszára és szélességére

Next

/
Thumbnails
Contents