88145. lajstromszámú szabadalom • Tűzelőanyagfűtésre szolgáló tűzhely-test folytonos vegyi különösen metallurgiai eljárások foganatosítására

Meg-jelent 1930. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88145. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Tüzelőanyagfűtésre szolgáló tűzhely-pest folytonos vegyi, különösen metallurgiai eljárások foganatosítására. Dr. Helfenstein Alois mérnök-vegyész Wien. A bejelentés napja 1924. évi jnnius hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1923. évi junius hó 11-ike. Folytonos iüzhely-processusok haté­kony nagyüzemét eddigelé a tűzhely-pes­tek kérdése gátolta, mivel a tűzhelyek fa­lai a hevítés ós anyag megtámadásának, 5 valamint a salak- és íürdőütközésének hu­zamosan nem voltak képesek ellentállni és ezenkívül egyenletes folytonos adato­lást nem tettek lehetővé. Ezeket a hátrá­nyokat a jelen találmány szerinti tűzhely-10 pest kiküszöböli, melynek lényege abban áll, hogy a tűzhely hosszanti oldalain, a tűzhelyfürdőbe betorkoló anyagtartók (aknák) vannak elrendezve, melyekből az anyag folytonosan és lejtősen teríttetik 15 szét a pest-fürdőn. Emellett a mindég utánfolyó anyag az oldalfalakat befedi és ezáltal azokat a hő, salak és mozgatott fürdő általi károsodás ellen megvédi. Az anyagtartók elhelyezésére a tűzhely 20 a pestfürdő fölött ki lehet bővítve, oly célból, hogy a tűzhely égési terét ne ki^ sebbítstik. A mellső fal alsó végénél az anyagtar­tók zárószervekkel, pl. ajtókkal vagy toló-25 kákkal lehetnek ellátva, melyeken át a tartóknak kiürítése lehetséges és a tűz­hely belseje pl. serét vagy másefféle be­vezetése által, hozzáférhetővé válik. Ezek közül az ajtók közül egyesekben nyílások 80 lehetnek alkalmazva, melyeken át a tűz­helybe vagy onnét gáz vezethető be vagy ki. Más ajtókban viszont ráhelyezett ve­zetőcsonkákkal ellátott nyílások lehetnek alkalmazva, melyeken át betétgépek segé-85 lyóvel serétet vagy pótlékokat vezethe­tünk be a tűzhelybe a megtöltött anyag­tartókon át. A mellékelt rajzon a találmány szerinti tűzhelypesteknek példaképpeni foganato­sítási alakjai vannak feltüntetve, neveze- 40 tesen az 1. ábra tűzhelypest függélyes hosszmet­szete, a 2. ábra annak egy részarányos fele ha­rántmetszetben és a í5 3. ábra részarányos fele oly foganatosí­tás! alaknak, melynek anyagtartó ajtói betétgépek bevezetésére szolgáló csonkák­kal vannak ellátva. A rajzon (1) a tűzhelypest belsejét jelzi 50 (2) a tűzhely külső kibővítéseit, (3) az abba beépített anyagtartókat, (4) az anyagtartó ajtókat, (5) az ezekben alkal­mazott nyílásokat, (6) az ezekbe a nyílá­sokba benyúló szájnyílásokat, (7) az elő- 55 pestet, (8) a tartóajtóban levő csonkát és (3) a betétgépet jelzi, mely ezen a csonkán és az akna anyagán át löketik. Az anyagtartók mindkét hosszanti ol­dalon vannak elrendezve, közvetlenül 60 egymás mellé vannak sorakoztatva és a Tűzhelyfalakból kifalazott közbülső falak által vannak egymástól elválasztva. Az anyagaknáknak a tűzhelybe való be­torkolási nyílásainak magassága az akna- 65 anyag minőségétől függ. Ez a magasság kisebbre választandó, midőn az akna­anyag lényegileg csak a tűzhelyfalak megóvására szolgál és nagyobbra, midőn az aknaanyag a vegyhatást előidéző fő- 70 anyagot képviseli. Szabadalmi igények: 1. Tűzhelypest folytonos vegyi, különösen metallurgiai eljárások foganatosítá­sára, azáltal jellemezve, hogy a tűzhely 75

Next

/
Thumbnails
Contents