88032. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés mozgó tömegek önműködő irányítására

Megjelent 1930. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88032. SZÁM. Vg'/l. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés mozgó tömegeknek önműködő irányítására. Venables Róbert Edward Stoppford mérnök London. A bejelentés napja 1921. évi január hó 9-ike. Angolországi elsőbbsége 1920. évi január hó 10-ike. A jelen találmányt eljárás és berendezés képezi mozgó tömegeknek előre elkészí­tett pályákon való önműködő irányítá­sára; ezen tömegek lehetnek: Saját kere-5 keikkel síneken futó járművek, szabad pá­lyán járó kerekes járművek, síneken járó „továbbítók" révén tovamenesztett csoma­gok, szállító szerelékek (szállító szalagok, láncok stb.) által továbbított csomagok 10 stb. A találmány célja oly egyszerű és meg­bízható eljárásnak és berendezésnek létesí­tése, melyeknek segélyével mozgó töme­geket arra lehet késztetni, hogy azok több 15 pálya közül egyet kövessenek vagy hogy egy pályát önműködően elhagyjanak, még pedig egy kezelő személynek bármely idő­ben és helyen elvégzett előzetes ténykedé­séből folyólag. 20 A találmány feltételezi, hogy a pályák elágazásainál mechanikailag működtetett, az alábbiakban „irányváltoztatók"-nak ne­vezett készülék legyen elrendezve, melyek segélyével a tömegek az egyik pályáról a 25 másikra irányíttatnak. Ha a tömegek pél­dául vasúti járművek, ezen irányváltozta­tók rendszerint váltók, szállító szerelékek­nél pedig harántmozgó szerkezeti részek. Az eljárás szerint általában az az idő, 30 amelyben az irányváltoztatót működtetni akarjuk, valamely tömegnek a pálya bizo­nyos meghatározott pontján való megér­kezése révén határoztatik meg, még pedig a kezelő személy által bárhol és bármikor 35 beállított szerkezeti részek közvetítésével. A jelen találmány szerint egy speciális irányváltoztatót alkalmazunk, melyet egy vagy több elektromos áramkörnek zárása révén működtetünk vagy mely áram­köröknek működését ily módon megindít- ÍO juk; ezen áramkörök mindegyikében bizo­nyos meghatározott potentialu contactus oly másik contactussal jön érintkezésbe, mely előzőleg együttműködési helyzetben volt. „Együttműködési helyzet"-ben van- +5. n ak a találmány szerint különböző poten­tialok vagy, váltakozó áramoknál, külön­böző phasisok vagy frequentiák és „nem együttműködési helyzet"-ben vannak ugyanazon áramköröknek azonos poten- 60 tialjai vagy phasisai és különböző áram­köröknek különböző periódusai és bár­mely potentialjai. Az áramot rendesen oly csévében juttat­juk hatásra, melynek gerjesztésével bizo- 55 nyos mozgást létesítünk. Ezen csövének egyik vége a berendezésnek az egyik hely­zetben lévő fekvő anyagához, másik vége pedig a „csévecontactus"-hoz van kap­csolva, mely utóbbi egy „tömegcontactus"- 60 sal érintkezik; „tömegcontactus"-oknak nevezzük azon contactusokat, melyek a tömegek mozgása által állíttatnak el és melyek időlegesen ezen tömegek egyikére vannak beállítva. 65 A csévének gerjesztése egy „rendező contactus"-nak a kezelő személy által tör­ténő előzetes beállítástól függ, mely ren­dező contactus rendesen egy továbbítón van elhelyezve és az ezen való állásainak 70 mindegyikében a tömegcontactust a kellő időkben a berendezésnek a különböző helyzeteknek egyikében levő fekvő anya­gával köti össze. Egyetlen tömegcontac­tus, ily (n) helyzeteknek egyikébe hozva 75 és a csévecontactussal érintkezve, az (n) különböző hatásoknak egyikét válthatja ki; két ily tömegcontactus (n2) hatást ké-

Next

/
Thumbnails
Contents