87799. lajstromszámú szabadalom • Szigetelő folyadékban működő villamos készülék

Megjelent 1931. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87799. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Szigetelőfolyadékban működő villamos készülék. International General Electric. Co. Inc. New-York. A bejelentés napja 1920. évi november hó 30-ika. É. A. E. A.-beli elsőbbsége 1919. évi október hó 23-ika. A találmány tárgya oly villamos készü­lékekre vonatkozik, amelyeknek részei va­lamely szigetelő közeggel, például olajjal vannak körülvéve, főleg pedig oly villa-5 mos kapcsolókra, amelyeknek kontaktusai valamely szigetelőfolyadékban nyílnak és záródnak. A találmány célja oly kapcsolót létesíteni, amelynél a tartányban fellépő veszélyes feszültséggel kiküszöböltettek, 10 az olaj a kapcsolóból nem fecskendeztetik ki, másodrendű gázrobbanás lehetőségét elkerüljük, az olaj szigetelési viszonyai meg nem romolhatnak és amely általában teljesen új szerkezettel bír, amelynél a 15 kapcsolók megszakítási teljesítménye az általánosan ismert olajkapcsolókhoz ké­pest nagy mértékben fokozható. Oly kapcsolók, amelyeknél a kontaktu­sok valamely szigetelő közeg felszíne }0 alatt, például olaj alatt nyílnak, eddigelé oly áramkörök nyitására alkalmazták, amelyekben állandóan magasabb feszült­ség uralkodott és amelyek úgy terjedelem, mint a megszakítási energia tekintetében 55 állandóan növekedtek, míg a most hasz­nálatos kapcsolóknál sok korlátozással kellett számolnunk, amelyeket ki kell kü­szöbölnünk, mielőtt az ily kapcsolókat a jelenleg nagy energiával bíró áramkörök­j0 ben, vagy oly áramkörökben használhas­suk, amelyek a jövőben nagyobb energiát fognak vezetni. Eddigelé az áramkörök­nek olajkapcsolóval való megszakítási problémáját nem kezelték oly gonddal, 55 mint amennyit ez a feladat megérdemel. Beható kísérletek eredményeképen bizo­nyos alapelvekre jutottunk, amelyeket szükségképen meg kell valósítanunk oly célból, hogy az új olajkapcsolók jóval na­gyobb megszakítási hatásfokkal működ- 40 tethessenek, ami a jelen és a jövő köve­telményeinek megfelel. Ha szigetelőfolyadékban ív keletkezik, amikor pl. egy áramkört olajkapcsolóval nyitunk, akkor az olaj egy része elgőzölög 45 és egy része az ív hője folytán szétbomlik és gáz alakjában az olajtartányra igen kis idő leforgásán belül nagy nyomást fejt ki. Kísérletekből kitűnt, hogy a fej­lesztett gáz térfogata a megszakított 50 lenergia KVA értékétől, továbbá a terhe­lés fajtájától és a megszakító karakterisz­tikájától függ. A fejlesztett gáz térfogata két különböző feszültséget létesít; először is egy heves ütést vagy impulzust gyako- 55 rolt, amely nagy sebességgel terjed az olaj tömegén keresztül és amely a tar­tányt szétvetni törekszik, másodszor egy lassúbb nyomást, amely a gáz terjeszke­déséből ered és másodrendű gázrobbaná- 60 sok esetén az olaj fölötti légkamrában fel­lépő másodrendű gázrobbanásoknál áll elő. Ezen másodrendű feszültség rendsze­rint az olajnak a tartányból való kifuvá­sát és a tartány megrongálását eredmé- 65 nyezi. Egy olajkapcsoló, illetve megsza­kító, megszakító kapacitása, amelynek kis megszakító távolsága van, attól a nyo­mástól függ, amelyet az olajtartány kibír, valamint egyéb állandóktól; a nyomás a 70 tartányban fejlesztett gáz térfogatával együtt változik. Az eddigelé használatos olajmegszakí­tóknál a kapcsoló nyitásakor az ív által létrehozott gáztömeg az olaj fölött levő 75 légkamrához száll fel. Bizonyos típusú kapcsolóknál rendesen az olajtartányon belül, nyílásokkal ellátott lemezeket alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents