87763. lajstromszámú szabadalom • Mintázó gép

Megjelent 1931. évi február hó 188-án. MAGYAR KIRÁLYI (S^Hw SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87763. SZÁM. VlI/g. OSZTÁLY. Mintázó gép. Beardsley Elmer O. és Piper Walter F. gyárosok Chicago. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 5-ike. A találmány tárgya kerekeken járó öntőgép, amelynek alváza kellő mennyi­ségű homok felvételére és szállítására al­kalmas, miáltal számos minta megtölt-5 hető. A géppel tehát először a öntőtelep azon helyére megyünk, ahol a homok rak­tározva van ós itt a gépet kellő homok­készlettel látjuk el, hogy számos minta megtölthető legyen. A géppel kiürülése 10 után ismét a homokrakáshoz mehetünk újabb homokmiennyiség felvétele végett. Ily módon szükségtelen, hogy magában az öntőműhelyben különböző helyeken ho­mokkészleteket tartsunk. 15 A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyát tevő gép egy kiviteli alakja példa­képen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a gép oldalnézete. A 2. ábra annak felülnézete. A 20 2a. ábra homoktartály alsó részének és a hajtására szolgáló szerkezet metszete. A 3. ábra a gép függélyes középhosszmet­szete. A 4. ábra a gépet hátulról nézve ábrá-25 zolja. Az 5. ábra metszet az 1. ábra 5—5 vonala szerint. A 6. ábra metszet a 3. ábra 6—6 vonala szerint. A 80 7. ábra metszet a 3. ábra 7—7 vonala szerint. A 8. ábra a futó kerekek hajtására szol­gáló alkatrészek részletrajza. A gép kocsialváza a (8) keretből áll, J5 amelynek oldallemezei egymással szilár -dan össze vannak kötve. Az, alváz (9) ve­zető kerekei és (10) hajtó kerekei a föl­dön elhelyezett (12) síneken futnak. A (15) mintázógép a (60) homokszóró készülékből áll, amely a (71) tartókar külső végére 40 van szerelve. A (71) tartókar a (72) tartó­karra forgathatóan van szerelve. A (72) tartókart a (8) keretre szerelt (16) oszlop hordja. A (73) mótor a (60) hoinofcszóró készülék forgó testének és a (74) szállító- 45 szalag hajtására szolgál, amely a homokot a homokszóró készülékbe vezeti. A szitá­val ellátott, ide-oda mozgó (17) szállító­csatorna a homokot a (74) szállítószalag­hoz, juttatja. 50 A készenlétben levő homokot serleg­emelő a (18) tartályba szállítja, amely a gép keretére van szerelve. A serlegemelő a (20) végnélküli láncból és az erre sze­relt (21) serlegekből áll. A (20) lánc a (23) 55 tengelyen ülő (22) lánckerék körül fut. A (23) tengely a (8) tartályra szerelt (24) csapágyakban van ágyazva. A végnélküli lánc alsó vége a (25) lánckerék körül fut, amely a (26) üreges tengelyen szilárdan 60 van elrendezve. A (26) tengely a (27) szál­lító csigát hordja amely a homokot oldal­ról a (21) serlegemelőhöz mozgatja. A (26) tengely a (28) karok alsó végére van sze­relve, amelyek (29) forgási csapjaikkal a 65 (30) tartóoszlopokban nyugszanak. A (30) tartóoszlopok a (8) kereten vannak elren­dezve. A (26) tengely mozgatható elrende­zése folytán main a tengely és vele együtt a (25) lánckerék is a talaj szintje- 70 hez képest beállítható. A (18) tartálynak homokkal való megtöltése után a (26) ten­gely és a reá szerelt alkatrészek felemel­hetők, úgy hogy azok a talajon levő ho­mokot a gép tovamozgatásánál nem érin- 75 tik. Az egyik (28) kar (31) fogasívvel van ellátva, amelybe a (32) csiga kapaszko

Next

/
Thumbnails
Contents