87677. lajstromszámú szabadalom • Égési erőgép

Megjelent 1931. évi február hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 87677. SZÁM. — Vd/3. OSZTÁLY. Égési erőgép. Knudsen Károly H. mérnök Brooklyn. A bejelentés napja 1923. évi junius hó 23-ika. É. A. E. A.-beli elsőbbsége 1922. évi julius hó 1-je. .5 A találmány égési erőgépekre és külö­nösen égőolajjal üzemben tartott olyan gépekre vonatkozik, amelyeknél az égési anyagot nyomás alatt vezetjük az égési 5 kamrába. A találmány tárgya olyan két­ütemű gép, amelyek hengerei párosával tetőszerűen vannak elrendezve olyképpen, hogy mindenik hengerpárnak csupán egy közös hengerfeje van, amelyben közös LO égési kamra van kiképezve. Mindenik hen­gerpár egyik hengere bebocsátó nyílások­kal és a másik henger kibocsátó nyílások­kal van ellátva. Az egyik henger lökete emellett a másik henger löketéhez képest időbelileg el van tolva úgy, hogy a ki­bocsátó nyílások előbb nyílnak és záród­nak, mint a bebocsátó nyílások. A találmány tárgyának további jel­lemző sajátsága abban áll, hogy oly ké-10 szülék van elrendezve, amely nyomás alatt álló öblítő és égési levegőt hajt az egyes hengerpárokon keresztül a henge­rek hűtése és az égési levegő előmelegítése céljából. Végül jellemző sajátsága a találmány tárgyának a forgattyútengelyeknek a haj­tandó tengellyel való kapcsolása. A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyát tevő égési erőgép egy kiviteli alakja :0 példaképpen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a gép egyik hengerpárjának hosszmetszete, a 2. ábra a hengerek egy részének met-5 szete a dugattyúk más helyzetében. A 3. ábra metszet az 1. ábra 3—3 vonala szerint. A 4. ábra metszet az 1. ábra 4—4 vonala szerint. 0 A gép tetszőleges számú, párosával el-15 rendezett hengerből állhat. A gép (10) for­gattyúszekrénye (11) csapágyakkal van felszerelve, amelyek a forgattyúszekrény két szemben fekvő oldalán fekszenek és amelyek a (12, 13) forgattyútengelyek 45 ágyazására szolgálnak. Ezen forgattyú­tengelyek között és pedig a forgattyúszek­rény közepén a (14) csapágy van elren­dezve, amely a hajtandó (15) tengely ágya­zására szolgák A (12) és (13) forgattyú- 50 tengelyeken (16) lendítőkerekek ülnek (3. ábra). Ezen lendítő kerekek helyett (17) fogaskerekek is rendezhetők el, amint az a 4. ábrában szakadozott vonalakkal fel van tüntetve. Ez utóbbi esetben a (15) ten- 55 gely elrendezésére nincsen szükség. A (12) és (13) forgattyútengelyeken az egyes (18, 19) hengerpároki között (4. ábra) (20, 21) fogaskerekek vannak elrendezve, amelyek a (15) tengelyen elrendezett na- 60 gyobb (22) fogaskerékbe kapaszkodnak. Ilymódon a (15) tengelyt a (12) és (13) for­gattyútengelyek a (20, 21, 22) fogaskere­kek révén hajtják. A kerekek fogai egy­máshoz képest különböző szögek alatt 65 vannak elrendezve úgy, hogy azok a (15) tengely hosszirányú igénybevételét fel­veszik. A (18) és (19) hengerek azonosan vannak kiképezve. A hengerek a (23) tartó oszlo- 70 pókra vannak szerelve, mimellett az egyes hengerpárok (24) bebocsátó hengere és (25) kibocsátó hengere tetőszerűen, vagyis egymáshoz képest szög alatt van elren­dezve. A (24) és (25) hengereket a (24a) és 75 (25a) tokok veszik körül, amelyek a hen­gereket teljesen burkolják. A hengervége­ket közös (26) hengerfej köti össze egy­mással, miáltal a hengerek végei között közös (27) égési kamra keletkezik. A (26) 80

Next

/
Thumbnails
Contents