87660. lajstromszámú szabadalom • Folyadékkal működő, rezgéscsillapító fék

Megjelent 1931. évi február hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI jffigm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 8I66O. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Folyadékkal műkó'dő, rezgéscsillapító fék. International General Electric Co. Incorporation New-York. A bejelentés napja 1920. évi szeptember hó 28-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1917. évi október hó 17-ike. A találmány folyadékfékekre és pedig különösen olyan folyadékfékekre vonat­kozik, amelyek arra szolgálnak, hogy ten­gelyirányban korlátolt mozgással bíró 5 forgóelem tengelyirányú rezgéseit csök­kentsék. A találmány tárgya egyik alkal­mazásában rugalmas közeggel működő turbináknál arra szolgál, hogy a rótor vagy rotorok tengelyirányú rezgéseit 10 csökkentse, különösen pedig sugárirányú beömléssel bíró oly turbináknál alkalmaz­ható, amelyeknél az ellenkező irányokban forgó kerekek tengelyirányú nyomását nyomókoTongok egyensúlyozzák ki, ame-15 lyekre rugalmas közeg hat, amennyiben az ezekre a közegekre ható nyomás növek­szik vagy csökken, ha a kerekek pontos helyzetben való megtartásuk céljából ten­gelyirányban elmozognak. 20 A találmány szerint oly javított folya­dékfék állítandó elő, amely egyszerű szer­kezetű és nagyon hatásos működésű. A találmány új jellemzői a következő leírásban és igénypontokban foglaltatnak. 25 A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmány értelmében kiképe­zett folyadékféket függélyes metszetben mutatja és a 2. ábrán más kiviteli alak hasonló met-80 szetben látható. A rajzon (5) jelzi a forgótengelyt, :amely pl. turbina rótortengelyének meghosszab­bított vége, vagy a főrótortengellyel al­kalmasan kapcsolt önálló tengely lehet. A 85 tengely végén (7) csavaranyák útján (6) ütközőgyűrű van megerősítve, amely oldalfelületeivel (8) és (9) golyókra tá­maszkodik. A (8) és (9) golyók pályáit a (6) ütközőgyűrű két oldalán elrendezett gyűrűs hornyok és a (11) tartóban meg- 40 erősített (10) korongokban levő megfelelő gyűrűs hornyok alkotják. A (11) tartó a (12) tokban van megerősítve, amely a (14) hengerben mozgatható (13) dugattyú kö­zéprészén van kiképezve. A henger és a 45 dugattyú között alkalmas (13a) tömítő­gyűrűk vannak a dugattyú hornyaiban elhelyezve. A henger egyik végét a (15) lemez, amelynek (16) hüvelyén az '(5) ten­gely hatol át, a henger másik végét pedig 50 a (17) hengerfej zárja el. A (17) henger­fejben két vagy több (18) szelep van el­rendezve, amelyek fészkeikre a (19) rúgók által szoríttatnak és .amelyek a (13) du­gattyú felé nyílnak. A rúgók mindegyike 55 egyrészt a szeleporsó vezetékét képező (20) vázra, másrészt pedig a szeleporsó vé­gén elrendezett (21) csavaranyára és aJá­tétkorongra támaszkodik. A (17) henger­fej felett a (22) tok van megerősítve, 60 amelynek hullámos vagy rovátkolt (23) fala oly diafragmát alkot, amely nyomás hatása alatt kiterjedhet és összehúzódhat. A (22) tokban levő kamrával a (24) csa­torna közlekedik, amelyhez a tetszőleges 65 tápforrással összekötött (25) cső nyomó­közeget, pl. olajat vezet hozzá. A (26) le­csapolócső alkalmas tartályba vezet. A berendezés működésénél nyomóköze­get vezetünk be a (25) csövön és (24) csa- 7Q tornán át és a (22) tokban nyomásit léte­sítünk. Ennek következtében a (23) fal ki­terjed, úgy hogy, ha a rá gyakorolt közeg­nyomás kevéssé csökken, a fal a (17) hen­gerfej felé törekszik elmozogni. A közeg 75 a (18) szelepeken is áthatol és megtölti a teret a (17) fej és a (14) dugattyú vége kö­zött, úgy hogy a (18) szelepek ellenkező

Next

/
Thumbnails
Contents