87630. lajstromszámú szabadalom • Bütykös tárcsa

Megjelent 1S)31. évi február hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI JHl SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 87630. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Bütykös tárcsa. Birkig-t Marc mérnök Bois Colombes. A bejelentés napja 1916. évi január hó 1-je. Franciaországi elsőbbsége 1915. évi március hó 16-ika. A találmány tárgya bütykös tárcsa és a találmány különösen, ha nem is kizáró­lagosan égési erőgépek vezérlésére való bütykös tárcsákra vonatkozik. 5 A találmány célja a szóban forgó ele­mek oly kiképzésének lehetővé tétele, hogy ezek mentesek legyenek attól az ed­dig elkerülhetetlen nagy hátránytól, hogy a vezérlendő elemre hirtelen hatnak és 10 ezt az elemet ugyancsak hirtelenül hagy­ják el, ami a gépek járásánál fellépő zaj egyik okát képezte. Ezen hátrány onnan származott, hogy az alaktárcsák bütykét azok köralakú gördülőpályájához érintő-15 irányban csatlakoztatták és a gördülő­pályának a számítással megállapítottnál kisebb átmérőt adtak oly célból, hogy a bütyök és a vezérlendő elem között játék létesüljön és a nevezett elem bizonyos mó-20 don nyugalmi helyzetébe térhessen vissza. Ennek következtében a bütyök valame­lyik, a tengenciális ponttól többé kevésbbé távol eső pontjával a vezérlendő elembe ütközött és azt ugyanily módon hagyta is-25 mét el és pedig az ütközés annál erősebb volt, minél nagyobb volt a bütyök se­bessége. '• A találmány lényege abban áll, hogy a bütykös tárcsa anélkül, hogy a játék te-30 kintetbe vétetnék, pontosan a számításból kiadódó módon van kiképezve és hogy a bütykös tárcsa köralakú része úgy van megmunkálva, hogy annak átmérője meg­határozott mértékben kisebbítve van, mi 35 mellett az így kapott gördülési pálya a bütyökhöz aránylag csekély hosszúságú felfutófelületet képező párkányrésszel csatlakozik. A találmány továbbá az elrendezés kivi­teli alakjaira, valamint a szóban forgó 40 bütykös tárcsákkal ellátott gépekre is ki­terjed. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási alakját mutatja és pe­dig az 45 1. ábrán a találmány értelmében kiképe­zett bütykös tárcsa látható, míg a 2. ábrán egy közönséges bütykös tárcsá­nak és a találmány értelmében kiképezett bütykös tárcsának egy szeleporsóra kifej- 50 tett hatása van diagramm alakjában fel­tüntetve. A találmány, illetve a rajzon feltünte­tett foganatosítási alak értelmében, mely égési erőgép szelepéinek vezérlésére vonat- 55 kőzik, a következő módon járunk el: Mindenekelőtt a bütykös tárcsát oly alakban képezzük ki, mely pontosan a szá­mítással megállapítottnak felel meg, ha abból a feltételből indulunk ki, hogy a 60 szelep akikor, amikor ülésén nyugszik, a szeleporsó vagy más közbenső elem közve­títésével a legkisebb játék nélkül a büty­kös tárcsa (a) gördülőpályájához támasz-, kodjék. Ily módon a (b) bütyök a szelep- 65 nek az ülésről való leemelését és az ülésre való ráhelyezését, minthogy a támadási pont (bl)-nél volna, ahol a bütyök a gör­dülőpályához tangenciálisan csatlakozik, elméletileg minden zaj nélkül, tehát zérus 70 sebességgel végezné és a szelep ülésére pontosan abban a pillanatban helyeztet­nék ismét rá, amelyben a szeleporsó vagy a közbenső elem a tárcsa (b2) pontjával érintkezik, ahol a bütyök a gördülőpályá- 75 hoz tangenciálisan csatlakozik, vagyis a sebesség ismét zérus volna. A gyakorlatban azonban a szelepnek

Next

/
Thumbnails
Contents