87577. lajstromszámú szabadalom • Eljárás robbanó anyagok előállítására

Megjelent 1931. évi február hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87577'. SZÁM. — XlX/g. OSZTÁLY. Eljárás robbanó anyagok előállítására. Nobel's Explosíves Co. Ltd. Stevenstoii. A bejelentés napja 1920. évi szeptember hó 2-ika. Angolországi elsőbbsége 1916. évi május hó 16-ika. Jelen találmány nitroglicerint és gelati­nált nitrocellulózát tartalmazó robbanó anyagok előállítására vonatkozik, mely robbanó anyagokban a nitroglieerinnek a 5 lőgyapothoz viszonyított mennyisége nagy. Az 1920. szeptember hó 2-án benyújtott N—1948. alapszámú szabadalmi bejelenté­sünkben néhány javított robbanó anyagot írtunk le, melyek hidegben állíthatók elő 10 és pedig csekély mennyiségű (0.1 egész 1%) a gelatinálást gyorsító anyagok hasz­nálata által. Némely esetben azonban kívánatos, hogy egy meglevő gyárberendezésből a lehető 15 legnagyobb teljesítményt érjük el. Ezt a célt a jelen találmány segélyével elérhet­jük a jelenlegi gyártási módszerekkel szemben csökkentett veszélyességgel az­által, hogy az anyagok beágyazásához 20 szükséges időt megrövidítjük. Kísérle­teink folyamán ugyanis azt találtuk, hogy fokozott teljesítményt érhetünk el, ha a fentemlített bejelentésünkben leírt anya­gok néhányát 0.1 egész 1%-nyi mennyiség-25 ben fölemelt hőmérsékletnél alkalmazzuk és pedig a szokásos módon, t. i. 60° C. egész 70° C. hőmérsékletnél való dolgozás által, amidőn a fokozott teljesítmény azon tényből adódik, hogy ezen hőmérsékletnél 80 a gelatináláshoz szükségelt idő erősen csökken. A jelen találmány tehát a robbanó anyagok gyártásánál a nitroglicerinhez viszonyítva csekély mennyiségű, 0.1 egész 35 1% a következő csoportokba tartozó egy vagy több anyagnak alkalmazásában áll, mimellett a gelatinálást felemelt hőmér­séklettel kb. 60° C. egész 70° C. hőmérsék­let mellett eszközöljük. 1. Carbamin sav urethanjai vagy es- 40 terei; 2. Anilidek; 3. Substituált carbamid; ' 4. Glycerolnak és más polyhydrikus alkoholoknak aldehydekkel való konden- 45 zációs termékei; 5. Oxanilikus ester homologjai; 6. Nitroglycerinben oldható aromatikus anyagok, pl. mono-, di- vagy tri-nitroto­luol, mono-nitronaphtalin, dinitro-benzol, 50 nitro-xylen, vagy ezen anyagok keveréke. Ezen anyagok néhánya a gelatinálást gyorsítja és egyúttal stabilizáló hatású is. A találmánynak egy gyakorlati kiviteli módjánál a fentemlített gyorsító szerek 55 egyikéből csekély mennyiséget nitroglice­rinben az utóbbira számítva 0.1 egész 1%-nyi arányban feloldunk — a kiválasz­tott anyag gelatináló ereje szerint — amit minden egyes esetben kísérletileg 60 kell megállapítani. A nitrocellulózát a nitroglicerinoldatba keverjük, hozzáadjuk a többi adalékokat, ha ilyenek kívántat­nak és a keveréket a szokásos módon be­fejezzük, amidőn a hőmérséklet rendes 65 fokozását, amint az a szokásos gyártási módnál ismeretes, alkalmazzuk, t. i. 60° C. egész 70° C. Ily módon jó robbanó anya­got kapunk rövidebb idő alatt, mint az eddigelé lehetséges volt. 70 Kísérletileg megállapítottuk, hogy kö­zönséges robbanó gelatin, melynek össze­tétele a következő: Nitroglicerin 90.6% lőgyapot 8.8% 75 kalciumkarbonát .... 0.6% mely a szokásos módon 60° C. egész 70° C. hőmérsékletnél készült, kb. 75 percet igé-

Next

/
Thumbnails
Contents