87407. lajstromszámú szabadalom • Áteresztő szeleppel ellátott gőzgéptelep gőzraktározóval és ellennyomásű fáradt gőzgéppel

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 87407. SZÁM. — Vd/1. OSZTÁLY. Áteresztőszeleppel ellátott gőzgéptelep gőzraktározóval és ellennyomású fáradt­gőzgéppel. Aktiebolajét Vaporakkumulator cég- Stockholm. A bejelentés napja 1919. évi november hó 13-ika. Svédországi elsőbbsége 1918. évi november hó 16-ika. A feltaláló olyan elrendezéseknek egész sorát ismertette már, melyeknek célja, hogy a gőzakkumulátorokat úgy lehes­sen gőzkazántelepekbe beiktatni, hogy a 5 kazán megközelítőleg állandó nyomás alatt legyen üzemben tartható, mimellett a tüzelést, az ingadozó akkumulátornyo­más szerint úgy szabályozzuk, hogy csökkenő gőznyomásnál a tüzelés hatása 10 lassan növekedik, növekedő nyomásnál ellenben lassan csökken. Ilyen, a kazánon kívül elrendezett akkumulátor előnye kü­lönösen modern kazántelepeknél igen nagy, melyeknél tehát magukban a kazá-15 nokban nagy vízraktározók elrendezése a nagy nyomás miatt lehetetlen. Ilyen akkumulátor elrendezésével a kézi tüze­lés helyett gyakran alkalmazható önmű­ködő tüzelés és vízcsöves kazánok hasz-20 nálhatók lángcsöves kazánok helyett stb. Az akkumulátor továbbá tetemesen ki­sebb nyomásra szerkeszthető, mint a ka­zán és gyakran jóval nagyobb nyomás­határok közti ingadozások engedhetők 25 meg benne, mint a kazánban, anélkül azonban, hogy ezek az akkumulátorban bekövetkező nyomásingadozások a veze­tékhálózatokra vitetnének át. Csak ezál­tal válik lehetővé, hogy aránylag kis 80 költségekkel nagyobbítsuk a kazántelep­ben működő vízraktározókat és ezzel egé­szen új működési módot hozzunk létre, úgy hogy a terhelésingadozásoknak gya­korlati tekintetben tökéletes kiegyenlíté-85 sét érjük el. A benső együttműködést a kazánok ós az akkumulátor közt az idézi elő, hogy a kiegyenlődés ponto­san ugyanazon módon hat, mint ha azt a primarkazán vízraktározója hozta 40 45 volna létre. Nem szabad emellett elfelej­teni azt, hogy az itt választott elrendezé­seknél valamennyi vezetéknyomás telje­sen állandó marad, ami a lehető legna­gyobb előnyt nyújtja a gyártás célszerű véghezvitele tekintetében. Modern gőzkazántelepeknél tudvalevő­leg a gőz nyomásesését olcsó ellennyomó­erő fejlesztésére igyekeznek mindinkább kihasználni, és éppen azzal, hogy a jeler. találmány szerint :••« ilyen gőzakkumu­látorral kapcsolatban álló gőzkazántele­peknél áteresztő szek'pet, mint szabá­lyozó szelepet iktatunk be a turbina elébe, a rendelkezésre álló egész gőz­mennyiséget erőfejlesztésre használhat- 55. juk ki. Az alábbiakban egész sor olyan elren­dezést ismertetünk, melyeknél ez a talál­mányi gondolat nyert alkalmazást ós melyeknél az áteresztő szelep gőzhajtó- 60 művel van egyesítve. A mellékelt rajz 1—5. ábráin a találmánynak megfelelő kazántelepnek öt különböző foganatosí­tási példája van vázlatosan bemutatva. 65 Az 1. ábra tisztán ellennyomású gőz­géppel, pl. (T) turbinával felszerelt beren­dezést mutat. A turbinához a gőzt a (P) gőzkazántelepből az (Ll) vezetéken át ve­zetjük, mely utóbbiban pl. Pl = 20 kg nyo- 70 más uralkodik. A túlnyomású gép fáradt gőzét pl. (M) papírgépbe vezetjük, mely az (L2) vezetékhez van kapcsolva. Utóbbiban pd. P2 = 0.5 kg nyomás uralkodik. Esetleg primár gőzterhelés, pl. egy A1 gőzfo- 75 gyasztóval összekötött (S) sulfitfőző is le­het az (Ll) vezetékben elrendezve. Ré­szint az (Al) primár gőzfogyasztó, részint

Next

/
Thumbnails
Contents