87256. lajstromszámú szabadalom • Kávéfőzőgép

Megjelent 1931. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^M^Bt SZABADALMI BIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87250. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Kávéfőzőgép. Casoletti Ylttorio Tnrin. A bejelentés napja 1920. évi augusztus hó 25 ike. Jelen találmány tárgya kávéfőzőgép, melyet az jellemez, hogy a megdarált kávé két szűrő között a felöntéshez szük­séges vizet tartalmazó üst megszűkített 5 részében van elhelyezve, oly módon, hogy bár a szűrés nyomás alatt és nem csupán az önsúly hatása következtében megy végbe, úgy a víz, mint a gőz számára minden tömítés felesleges. A találmány [0 további jellemzője az, hogy a víz forrása pillanatában a kávéfőzőgép önműködően felbillen és pedig ezen célból utóbbi súly­pontja alatt fekvő forgáscsapon van el­rendezve, ós kibocsátónyílása oly dugóval 15 van elzárva, melyet, mihelyt a víz a for­rás kivánt fokát elérte, a gőz nyomása felemel úgy, hogy a kávéfőzőgép önmű­ködően billen. Aszerint, amint elektromos áramot vagy lángot alkalmazunk a víz J0 felhevítésére, oly eszközöket alkalmazunk, melyek az áramkört önműködően megsza­kítják, illetve a lángot kioltják. A jelen találmány tárgyát tevő javítá­sok első sorban oly elektromos fűtőberen­>5 dezés alkalmazására vonatkoznak, mely az üst oldalfalait melegfelhalmozás útján melegíti és a kávéfőzőgép felbillenése ál­tal előidézett árammegszakadás után a folyadéknak az őrölt kávén át való gyors $0 átszűrésére szükséges melegmennyiséget szállítja. A találmány kiterjed továbbá a szűrőhöz való oly csavarelzárásra, mely­nél a csavarmenetet célszerűen oly mó­don állítjuk elő, hogy a hengerfalazatra 15 hengeres vagy proíilozott drótot forrasz­tunk. A szűrőnyílások a találmány értel­mében a szűrés alatt összenyomott darált kávéra gyakorolt nyomás irányával pár­huzamosan fekvő felületen vannak alkal 10 mazva, oly módon, hogy ezen nyílások eldugulásának a lehetősége igen kicsiny. Az üst a találmány értelmében a biztosí­tásra szolgáló és a kávéfőzőgépnek tetsze­tősebb külsőt adó köpennyel, végül pedig még egy kúppal van ellátva, melyet a 45 szűrőkamrába helyezhetünk, hogy azt ki­sebb mennyiségű kávé használata eseté­ben megkisebbítsük. A mellékelt rajzokon a találmány sze­rinti elektromos fűtésű kávéfőzőgép pél- 50 daképpeni foganatosítási alakja van fel­tüntetve és pedig az 1. ábra a találmány szerinti kávéfőző­gép metszete, a 2. ábra ugyanannak nézete billentett 55 üsttel, a 3. ábra az önműködő árammegszakító­val ellátott forgáscsap metszete és felül­nézete, a 4. ábra a betöltésre szolgáló tölcsérnek 60 és a csömöszölőnek a nézete, az 5. ábra a tartócsap két metszete, míg a 6. ábra a kávéfőzőgépet önműködően a billentett helyzetben tartó ütköző né­zete. 65 A kávéfőzőgép lényegében a lemezből készített (1) üstből áll, mely az alkalmas méretű (2) szűkült résszel van ellátva. Az üst és szűkítés összekötő helyén a (3) szűrő van elrendezve, a (2) szűkítés ellenkező 70 végébe pedig a másik (4) szűrő van be­csavarva. Ezen csavarkötés csavarmene­teit gyorsan és olcsón előállíthatjuk az (5) fémdrótnak a (2) szűkítés belső felü­letére való ráforrasztása által, amikor is 75 az (5) drót csavarmenetei egymástól al­kalmas távolságban vannak. A (6) kari­mán szintén hasonló módon a (7) drótot erősítjük meg. A felső (4) szűrőt a csa­varmeneten kívül még az alkalmas (8) 80

Next

/
Thumbnails
Contents