87256. lajstromszámú szabadalom • Kávéfőzőgép

— 2 — perem tömíti, amelyhez a szűrő hozzászo­rul. A (8) perem áttört tárcsa alakú lehet, vagy azt még inkább, mint az 1. ábra mutatja, a (9) membrán alkothatja, mely-5 nek közepén egyetlen, a (11) fedő által el­takart elegendő nagy (10) nyílás van. A (11) fedő hengeres fala egy vagy több sor kis (12) nyílással van ellátva, melye­ken át a felöntött folyadék átszűrődik. 10 Ezen elrendezés következtében a nyílások oly felületen feküsznek, mely párhuzamos a kávé kifejtette nyomással, azért azok nem egy könnyen dugulnak el. Az üst ol­dalfala elektromos hevítés céljából az 1. 15 ábrán zegzugos vonallal feltüntetett (13) ellenállással van felszerelve. Az ellenállás közvetlenül az üst falán nyugodhat, vagy pedig közé és az üstfal közé egy célsze­rűen rézből álló fémhengert tehetünk be, 20 mely az üst falazatát teljesen körülveszi és jobb melegeloszlást hoz létre. Az üstöt és a szűkítést végül a (14) kö­peny veszi körül, aminek következtében a kávéfőzőgép szélesebb lesz és mely vé-25 letlen és a belső nyomásra vagy szerkesz­tési hibákra visszavezethető törésnél al­kalmas védelmet nyújt. Az üst valamivel a súlypontja alatt fekvő tengely körül billenthető. Ezért la-30 bilis egyensúlyban van és igyekszik lebil­lenni. Ezt a (15) dugó, mely az üst (27) tartóján van megerősítve és mely a szű­kítés kibocsátónyílásába dugható, meg­akadályozza. A példáúl keménygumiból 35 álló dugó csonkakúpszerűen lehet kiké­pezve és felületén a (16) gyűrűhoronnyal ellátva úgy, hogy a dugó pereme tökéle­tesebb tömítés céljából jobban kihajolhat. A dugó célszerűen a (18) alsó ós (17) felső 40 tárcsa közt van megerősítve, melyek kö­zül az utóbbi a (16) horonyba benyúló (15) gyűrűs karimával van ellátva. A tár­csát és a dugót az egyúttal a vezetésre szolgáló (19) rúd köti össze egymással. A 45 dugó horonnyal ellátott tárcsa helyett egyszerűen csészealakban is kiképezhető, lapos fenékkel és csonka kúpalakú oldalsó peremmel. Ez esetben a fenék fekszik a tárcsák között és az oldalfal szabadon vál-50 toztathatja alakját. A (19) vezetőrúd a (27) tartó felső falazatán áthatol és a (20) rugó hatása alatt felemelkedni igyekszik, oly módon, hogy a (2) szűkítéstől eltávo­lodott dugó teljesen felemelkedik s a kávé-55 főzőgép billenését tovább nem akadá­lyozza. Az üst fala köré csavart ellenálláshoz az áramot két fémkontaktuson át vezet­jük, melyek az áramot megszakítják, ha a kávéfőzőgép nincs az 1. ábrán feltünte- í tett függőleges helyzetben. Ezen kontak­tusokat a kávéfőzőgép két fémes (21) tá­masztócsapja alkotja, melyek a (22) lapo­kon (3. ábra) vannak megerősítve. Ezen (21) lapok egyik végükön a (23) 6 hasítékkal vannak ellátva, míg másik vé­gük csavarmenetes. Ezek a palástra vala­mely szigetelőanyag (pl. csillám) közbe­tétele mellett teljesen szigetelően vannak felerősítve. A csavarra tett (24) szigetelő 7 tárcsa szigeteli a csavarmenetes csapot, míg a palást és a (22, 25) fémlemezek közé helyezett csillám vagy másefféle lapocska ezen testek szigetelését alkotja. Az egészet a (26) csavaranyával rögzítjük. A csap 7 belső végét valamely vezető a (13) ellen­álláshoz köti. A csapnak a paláston kívül fekvő (23) hasítékában a (26) szigetelő nyelv van elrendezve. Ez utóbbit a (29) fémhüvely tartja helyzetében, mely a csa- 8 pon van megerősítve és el van látva a nyelvnek megfelelő hasítékkal. A (29) hü­velyt a (30) gyűrű útján erősítjük meg. A csaptartó, mint azt az 5. ábra mu­tatja, oly támasztékon van ágyazva, me- 8Í lyet a (27) tartóra forrasztott (31) fémtok alkot. Az utóbbiba két (32, 33) szigetelő­lap van alkalmazva, melyek között a vas­tag (34) lemez van. A (34) lemezben van a felső részében (36)-nál a csapokat befő- 91 gadó (35) fémtömb. A (35) tömbbel van összekötve a -ve­zetékdrót. Ily módon, míg a kávéfőzőgép az 1. ábrán feltüntetett helyzetben van, a (13) ellenálláshoz a (35) tömbön, a (29) 9Í hüvelyen és a (21) csapon keresztül ára­mot vezetünk. A lebillentett helyzetben (2. ábra) a kávéfőzőgép a (28) szigetelő nyelvre támaszkodik és az áramkör meg van szakítva. i( A kávéfőzőgép használatánál az üstbe vizet öntünk, az alsó szűrőt helyére tesz­szük és a megszűkülésbe kávét töltünk. Hogy utóbbit megkönnyítsük és megaka­dályozzuk, hogy a menetekbe kávé kerül- i( jön, célszerűen a kis (37) tölcsért és a (38) csömöszölőt használjuk. Ha ugyanazon kávéfőzőgépben kisebb mennyiségű kávét állítunk elő, akkor az alsó szűrőre az 1. ábrán pontozott vonal- u lal feltüntetett (39) kúpot tehetjük, miál­tal a darált kávé befogadására szolgáló tér megkisebbedik. Természetesen a betöl­tendő víz mennyiségét is szabályozni kell. Miután a kávé be van töltve, a felső n szűrőt behelyezzük, a kávéfőzőgépet tar­tójába tesszük és a dugót a szűkületbe dugjuk. Ha már most áramot vezetünk

Next

/
Thumbnails
Contents