87131. lajstromszámú szabadalom • Drótkötöző gép

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87131. SZÁM. XVI'cl. OSZTÁLY. Kötözőgép. Gerrard Alex John New-York. A bejelentés napja 1920. évi május hó 27-ike. A találmány tárgya kötözögép, melynél a kötöződrót végei, amelyek egy fel- és le­felé mozgó, sajtóul szolgáló kereten fekvő nyalábot vesznek körül, a gépfejben for-5 gatbató elemeken vezettetnek keresztül, mely elemek forgatása által a drótvégek egymásra csavartatnak és egymással összeköttetnek, mimellett a teljesen sza­bad drótvég szorítópofák között rögzítte-10 tik és a másik, a készletmotolláboz vezető drótvég drótvágóollón halad keresztül, mely a kötözési folyamat befejeztével a drótot a készletmotollán lévő dróttól ön­működően elválasztja, 15 A mellékelt rajzon a találmányt képező gép egy példaképpen vett foganatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a gép felülnézete, a 2. ábra annak részleges oldalnézete, a 20 3. ábra a fejdarab nézete a drótok for­gatására és összekötésére szolgáló beren­dezéssel, a 4. ábra a fejdarabon át vett metszet, az 5. ábra a fejdarab elölnézete, a 25 6. ábra a kötözőelemek egyes részeinek távlati képe, a 7. ábra az összekötendő drót egyik végé­nek rögzítésére szolgáló szorítóberendezés részleges nézete a kötözési folyamat 80 alatt, a 8. ábra, az említett szorítóberendezés egy szorítópofájának záróberendezése metszet­ben, a 9. ábra a 8. ábrára merőleges metszet 85 és a 10. ábra a nyaláb összesajtolására szol­gáló berendezés távlati képe. A háromszögalakú (1) keret egyik sar­kában a (2) tartóoszlop van elrendezve, 40 mely a drót kötözésére és forgatására szol­gáló berendezéssel ellátott fejrészt hordja. A (3) támasztórudak felső végeikkel a (2) oszlop felső végére és alsó végeikkel az (I) keretre vannak erősítve. Ezen rudak egyike a (4) készletmotollát hordja, mely 45 egy asztalon forgathatóan van elrendezve. A (2) oszlopra továbbá az (5) védőlap van erősítve, melynek alsó része (6)-nál villásan osztva van. A viliázás alkotta be­vágásokba a kötözendő anyag felvételére 50 szolgáló gereblyeszerű (7) keret fogai ka­paszkodnak, úgy hogy a (7) keret az (5) lapon vezettetik. A (7) keret négyszögletes (8) támasztórúdon fekszik, melynek alsó vége a (3) lyukakkal van ellátva. A (8) 55 rúd alsó vége a felfekvő keretszár (10) ve­zetékében eltolhatóan van ágyazva. A (8) rúd alsó részén továbbá a (12) oldalnyí­lással ellátott (11) nyakrész van beállít­hatóan elrendezve, mely a (13) vastagítás- 60 sal van körülvéve. A (12) nyíláson át a (14) rögzítőpecek a (9) nyílások egyikébe behelyezhető. A (11) nyakrésznek egy má­sik felületre fogakkal van ellátva, ame­lyekbe a (17) tengelyen forgathatóan el- 65 rendezett (16) zárókilincs kapaszkodik. A (17) tengely az (1) keret csapágyaiban fek­szik. A (17) tengely csapágyaiban egy to­vábbi (18) tengely van elrendezve, mely a (19) excentertáresát hordja. Ezen excenter 70 a (16) kilinccsel működik együtt. Az (1) keret (21) harántlécére erősített (20) lábító a (8) támasztórúdnak a (7) felvevőkeret­tel együttes megemelésére szolgál. A (20) lábító forgáspontja közelében a (22) le- 75 hajlítással van ellátva, mely a (11) nyak­rész alsó oldalán fekszik fel és a (20) lá­bító lefelé mozgatása által a (22) lehajlí­tás a (11) nyakrészt felfelé tolja. Ha a (II) nyakrész a (14) pecek útján a (S) tá 80

Next

/
Thumbnails
Contents