87131. lajstromszámú szabadalom • Drótkötöző gép

- 2 — masztórúddal van összekötve, akkor a lá­látó lefelé mozgatása által a (7) keret emeltetik, miáltal a rajta nyugvó köteg összesajtoltatik. A nyalábkeret a (16) ki-5 lincsnek a (15) fogakba való kapaszkodása által a sajtolási helyzetben tar tátik, mind­addig, amíg a (16) kilincs ki nem oldatik. A (24) fej, mely a (23) tartókeretek se­gélyével a (2) tartóoszlop felső végére van 10 erősítve, tokot alkot. A tok falai mellső, alsó végeiken nyílásokkal vannak ellátva, amelyekben a kötöződrót forgatására és összekötésére szolgáló (25, 26, 27) elemek vannak elrendezve. Ezek a hengeralakú, 15 forgathatóan ágyazott elemek kerületükön forgatásuk megkönnyítésére fogakkal vannak ellátva. A (25) elem. fogaiba a (28) fogaskerék kapaszkodik, mely a (29) fo­gasívvel áll összeköttetésben. Ez a fogasív 20 a (24) fej falaiban ágyazott (30) tengelyen van elrendezve. A (30) tengely külső vé­gein a villaalakú (31) emelő villaszárai nyugszanak. A (31) működtetőemelő for­gatásánál a (25) elemet a (28) szegmens 25 és a (29) fogaskerék útján forgó mozgásba hozza, A (24) fej falaiban továbbá a (32) tengely van ágyazva, melynek végeire a (33) fogasszegmensek vannak ékelve. Ezek a szegmensek a (26) és (27) elemek fogai-30 val állnak kapcsolatban. A szegmensek egyike a villaalakú (34) karral van ellátva, mely a (35) rúd útján a (36) és (37) lengő­emelővel áll összeköttetésben. A lengő­emelő, mely a (24) fejen forgathatóan 35 van megerősítve, a (38) vezetőhasítékkal van ellátva, mely a felső részében oly ívelésű, hogy a (31) kézifogantyú forga­tásakor a (35) rúddal és a szegmensekkel ide-oda menő mozgás közöltetik. A (30) 40 tengelyre a (39) kar van ékelve, mely sza­bad végén görgőt hord. Ez a görgő a (36) lengőemelő (38) vezetékébe kapaszkodik. A (24) fej egyik oldalán a (26) tartóelem közelében a (40) szorítópofa van forgat-45 hatóan ágyazva, mely a helytálló (41) szorítópofával működik együtt. A (24) fej ellenkező oldalán a (27) tartóelem közelé­ben a (42) drótvágóolló van elrendezve, melynek (43) emelője rendesen nyugalmi 50 helyzetben van és ezen helyzetében a (44) rugó segélyével tartatik, mely egyrészt a (43) emelőre, másrészt a (32) tengelyre van erősítve. A forgatható (40) szorító­pofa forgatása céljából a (45) rúd ékalakú 55 vége a szorítópofa kivágásában eltolha­tóan van elrendezve. A (45) rúd a (46) ütközőcsappal van ellátva, amelybe a (30) tengelyre ékelt (47) lengőkar ütközik akkor, amikor azt a (21) kéziemelő műkö­désbe hozza. Ha a (45) rúd a (48) csavar- 60 rugó hatása alatt előretolatik, akkor a forgatható (40) pofa felszabadul és az összekötendő drót egyik végét maga és a helytálló (41) szorítópofa. közé szorítja. A (31) kéziemelő működtetésekor a (47) len- 65 gőkarnak a (46) csapokba való bekapasz­kodása által a (45) rúd ellentétes irány­ban forgattatik, aminek következtében a forgatható (40) szorítópofa a (45) rúd ékalakú része által kifelé mozgattatik, 70 ami által az előzőleg rögzített drót vég szabaddá válik. Hogy a (42) drótvágó­ollót a forgatási és összekötési folyamat alatt működésbe helyezhessük, a (30) ten­gely egyik végén a (49) lengőemelő van 75 elrendezve, mely a (31) kéziemelő lefelé­mozgatásakor a (43) ollóemelőt működ­teti. A forgatható (40) szorítópofa, hátolda­lán a (24) fejen az (50) kilincs van elren- 80 dezve, mely az (51) csavarrugó hatása alatt a forgatható szorítópofán tartatik és egy nyúlványával a szorítópofa bevágá­sába kapaszkodik, miután az összekötendő drótot szabaddá tette és a szorítópofát a 85 nyitási helyzetében rögzítette. A záróki­lincs alsó végén az (52) fogantyú van el­rendezve, mely a (40) pofa oldására szol­gál akkor, amikor a drótvéget ismét rög­zíteni kell. A (24) fejre erősített (53) kar 90 a mozgó (40) pofa kifelé való mozgásának határolására szolgál. Az (55) emelő, mely a (2) oszlopon for­gathatóan van ágyazva és az (54) szeg­mens mentén mozog, a kötöződrót megfe- 95 szítésére szolgál. Ez az emelő a kötöző­drótnak a készletmotollához vezető végét két szemközt fekvő (56) kilincs segélyével megragadja, Az (55) emelő forgatása által az (55) kilincsek útján már megragadott 10 drótot összekötése előtt szilárdan a nyaláb köré húzzuk. Az (55) emelő továbbá arra szolgál, hogy a kötőződrótnak a (4) kész­letmotollához vezető végét a (42) olló alá hozza, mely a drótot a kötözési folyamat 10 befejeztével levágja. A gép állványa függélyesen elrendezett (57) működtetőrúd alsó vége a (18) ten­gelyre ékelt (58) emelővel és felső vége a (24) fej (60) csapágyaiban elrendezett (59) 11 szögemelőkkel áll összeköttetésben. A (30) tengelyen elrendezett további (61) emelő szabad végével az (59) szögemelő szabad végét a (31) kéziemelő mozgásának befe­jeztével működteti. Az (59) emelőnek és 11 vele együtt az (57) rúdnak működtetése által a (18) emelő úgy forgattatik el, hogy a (18) excentertárcsa a (16) kilincset az el-

Next

/
Thumbnails
Contents