85991. lajstromszámú szabadalom • Kétoldalon működő motorteke

Megjelent 1931. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jEffi&HHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 85991. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Kétoldalúan működő motoreke. Ósterreichische I)ai 1111ei--Motor e11 Aktiengesellschaft cég Wieiier-Neustadt. A bejelentés napja 1921. évi április hó 2-ika. Ausztriai elsőbbsége 1921. évi február hó 10-ike. A találmány a magukban véve ismere­tes, mindkét irányban járatható motoros vontatott ekékre vonatkozik, melyek mind­egyik végükön vannak megemelhető és B sülyeszthető szántóeszközzel ellátva. A találmány lényege abban van, hogy a motor üzemét és a vontatójármű menet­állapotát szabályozó szerkezeteknek a ve­zető részéről elállítható működtető szervei 0 egyesszámban, oly helytálló ágyazással vannak alkalmazva, hogy azok mindkét ülésről a vezető kezeügyébe esnek és az illető menetirányra vonatkoztatva azonos irányban működtethetők. 5 A találmány szerinti, több sebességi fo­kozattal működő motoros ekénél előre- és hátramenet számára egyaránt jól hajt­ható és kormányozható vontató jármű két, a terephez való alkalmazkodás céljából a 0 vontató járművel csuklósan összekötött szántóeszközzel van egyesítve, amelyek mindegyike az adott esetben alkalmazott menetiránynak megfelelően foglalja el munkaállását. Ily motoros ekének fogana-5 tosítási alakja a mellékelt rajzok 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján pedig felülnézetben látható. Az (A) motoros vontató jármű (1—3. ábrák) a mindkét menetirányban való kor-0 mányozhatóság elérése végett a (15) ke­rékkel ellátott (13) motortaligából és a (16) kerekekkel ellátott (14) kormánytaligából áll, mely taligák a függélyes (12) csap segélyével vannak egymással összekötve. 5 A kormányzás, mint a 3. ábrán látható, a két taligának egymáshoz képest való ki­hajlítása útján történik. A kormányzást a vezető, aki a menetiránynak megfelelően a (21) vagy (22) ülésen foglal helyet, egy­egy a menetiránynak megfelelően elren- 40 dezett (23), illetve (24) kézikerók segélyével idézi elő és pedig ismert módon a (17) kor­mányoszlop, a (18) kormányorsó, a (19) kormánycsavaranya és a (20) kormánykar közvetítésével. 45 A (23) kézikerék közvetlenül, a (24) kézi­kerék pedig az egymással egyenlő (37, 38) kúpkerekek közvetítésével (5. ábra), tehát az előbbivel ellenkező forgásiránnyal, de azonos áttétellel hat a (17) kormányosz- 50 lopra és ezzel a (12) csuklóra. Ekként a kézikerekeknek (az egyik, ill. másik ülés­ről történő) azonos mértékű és irányú el­forgatásainak a két taliga azonos nagy­ság'ú kilhajlításai felelnek meg, a kétféle 55 menetirányban, azonos kanyarulatokban való járás esetére. Mindegyik taliga (3), illetve (4) csuklót vagy célszerűbben egyetemes csuklót hord a hozzátartozó (1), illetve (2) szántóeszköz- 60 nek minden irányban csuklós hozzákap­csolása céljából. A szántóeszközöknek a használaton kívüli állapot tartamára való kiemelése azoknak a (3), illetve (4) csukló körüli felfelé lengetése útján történik és 65 pedig akár motoros erővel, akár kézzel, az (5) vonóelemek segélyével, amelyek a (7) forgattyúkhoz vannak kötve, amelyek viszont a (8) csavarkerék és a végtelen csavarral ellátott (9) tengely segélyével 70 hajthatók. A (11) tengelynek bekapcsol­ható tengelykötés útján (motoros erővel vagy kézzel) történő hajtása révén az (1, 2) szántóeszközök bármelyike a másiktól függetleniil hozható a kívánt helyzetbe. A 75 berendezés azonban akként is foganatosít­ható, hogy a két szántóeszközt egymással egyidejűleg is, akár azonos értelemben (az

Next

/
Thumbnails
Contents