85991. lajstromszámú szabadalom • Kétoldalon működő motorteke

— 328 — ekének utakon való továbbítása tarta­mára) akár pedig ellenkező értelemben le­hessen elállítani. A találmány szerinti motoros eke to-5 vábbá lehetővé teszi lejtős talajoknak a réteg vonalakkal párhuzamosan, a beveze­tésben említett hátrány nélkül való szán­tását. A vontató járműnek a menet irá­nyához harántirányú veszélyes hajlásait 10 elkerülendő, meredek lejtők esetén a leg­felső barázdát a fogatos eke segélyével előre megvonhatjuk, mimellett az ezt köv­tőleg a találmány szerinti motoros eke se­gélyével történő talajmegmunkálásnál a 15 a vontató jármű egyik kereke az előre megvont első barázdában jár s ezzel le­csúszása elenében tartást kap (4. ábra). Minthogy a motoros eke visszamozga­tása alkalmával a vezető a maga ülőhelyét 20 felcseréli, emellett azonban a menet- és munkaállapotot szabályozó különböző szerkezetek bekapcsolására szükséges kéz­fogásoknak a motoros eke egyszerű kezel­hetőségére való tekintettel mindkét menet-25 irány számára azonosoknak kell marad­niok, evégből a következő elrendezéseket foganatosítjuk: 1. A két menetirányhoz és a külön­böző sebességekhez való kapcsolószerke-80 zet akként van kiképezve, hogy a mind­; két (21, 22) ülésről elérhető egyetlen kapcsolóemeltyűt a középállá^ból (meg­állító helyzetből) mindig az adott esetben kívánt menetirány értelmében 35 hozzuk az egyes sebességi fokozatok­nak megfelelő helyzetbe. A mellékelt raj­zok 8., 10. ábráin ily kapcsolószerkezet há­rom különböző nézetben látható. Az (M) motortengeJyre az első sebességi fokoza­tó tokhoz való (25) és (26) fogaskerekek, va­lamint a második sebességi fokozatokhoz való (27) és (28) fogaskerekek vannak fel­ékelve. A (26) és (28) kerekek állandóan kapcsolódnak a görbített (R) visszafutó 45 tengelyen lévő (29) és (80) fogaskerekek­kel. A (Z) hajtófogazású tengelyen a (31) és (82) fogaskerekek vannak eltolhatóan elrendezve. Ha a (31) fogaskereket a (33) kéziemeltyű segélyével a (25) fogaskerók-50 kel hozzuk kapcsolatba, akkor a (Z) ten­gelynek az első sebességgel a i(V) menet­irány számára való hajtása következik, be (8. ábra). Ekkor tehát a kéziemeltyű a (IV) helyzetbe hozandó, vagyis a menet 55 irányában tolandó el. Ha pl. az első sebes­séggel a (H) menetirányban akarunk ha­ladni, úgy a (31) kerék a (29) kerék­kel hozandó kapcsolatba, ami ismét a (33) emeltyűnek a (H) menetirá­nyában az (1H) helyzetbe való elállí- 6 tása útján történik. Hasonló módon kap­csoljuk be mindkét menetiránynál a má­sodik sebességet, és pedig a (33) kézi­emeltyűnek a (2V), illetve (2H) helyzetbe való beállítása útján, amikor is a (32) 6 fogaskereket vagy a (27) vagy a (30) fo­gaskerékkel hozzuk kapcsolatba. Ekként tehát a kéziemeltyűnek mindkét sebességi fokozat számára való kapcsolása (beállí­tása) mindig az adott esetben kívánt me- 7 net irányában történik és így ez az elren­dezés a vezető tévedését kizárja. 2. A hajtást bekapcsoló (34) lábítós emel­tyű (7. ábra) a. kát (21) és (22) ülés között oly módon, nevezetesen lehetőleg az azok 7 közötti távolság közepén van elrendezve és szimmetrikusan kiképezve, hogy a ten­gelykapesolásnak ugyanoly lábmozgás ré­vén történő azonos működtetése a menet­iránytól függetlenül következzék be. 8 3. A kormányhüvelyen elrendezett, járt vagy máseffélét szabályozó (35) emeltyű (5. és 6. ábrák) kétkarú emeltyű gyanánt van kiképezve és így lehetővé teszi azt, hogy mindkét menetirány számára ugyan- g azon kézfogásokkal ugyanazon gázszabá­lyozó helyzeteket érjük el. Az említett (33, 34) és (35) működtető­szervek tehát egyesszámban oly helyt álló ágyazással elrendezvék, hogy azok 9 mindkét ülés felől a vezető kezeügyébe es­nek és az illető menetirányra vonatkoz­tatva azonos irányban működtethetők. Szabadalmi igények: 1. Mindkét irányban járatható motoros 9 vontatott eke, mindkét végén emelhe­tően és sülyeszthetően elrendezett ekék­kel, jellemezve azáltal, hogy a motor üzemét és a vontató jármű menetálla­potát szabályozó szerkezeteknek a ve- t zető részéről elállítható működtető szer­vei egyesszámban, oly helytálló ágya­zással vannak alkalmazva, hogy azok mindkét ülésről a vezető kezeügyébe esnek és az illető menetirányra vonat- i koztatva azonos irányban működtet­hetők. 2. Az 1. igényben védett motoros vonta­tott eke változata két, egymással csukló révén összekötött taligával, jellemezve i két, különböző ülésekhez tartozó (23, 24) kézikerék által, melyek egymással ellenkező forgásirányban, de azonos át­tétellel hatnak a két (13, 14) taliga kö­zös (12) csuklójára, úgy hogy a kézi- \

Next

/
Thumbnails
Contents