85708. lajstromszámú szabadalom • Gyomor és bélvarrógép

— 2 — emelőkar egymással kissé több mint 180°-ot bezáró helyzetbe jut, amelyben önzáróan szorítja össze a két (A) és (B) pofát. A (B) pofa az (A) pofa felé kissé 5 homorú úgy. hogy a pofák zárásakor előbb a pofák szabad végei érintkeznek és a pofák teljes zárásakor a (B) pofa rugalmasságánál fogva kiegyenesedik úgy, hogy egész hosszában erősen szorul 10 az (A) pofához. Az (A) pofa (a) teste téglánykereszt­metszetű rúdból áll, melynek két oldalán az U-alakú (15) drótkapcsok befogadá-SclXcl szolgáló és ezen drótkapcsok vastag-15 ságának megfelelő mélységű (7) csator­nák vannak bemarva, melyek között (8) bordák keletkeznek. A (7) vezetékek, ill. (8) bordák az (a) pofatest két oldalán egymással szemközt fekszenek. A bordák 20 között vannak vezetve az U-alakú (9) to­lókák. melyek (10) száraik mindegyikével egy-esy egymással szemközt fekvő (7) vezetékbe nyúlnak. A (8) bordák az (a) pofatest (11) működő lapjával szemközt 25 fekvő (12) lapon túl és pedig ennek teljes szélességéiben meg vannak hosszabbítva és a (9) tolókák vezetésére szolgálnak úgy, hogy ezen tolókák löketének végéig terjednek. 30 A tolókák összeszorítására szolgáló (13) bütykös kerék úgy van kiképezve, hogy a (8) bordáknak az (a) pofatest (12) fe­lületéből kiemelkedő (18) részeivel ké­pezett fogasrúddal kapcsolódjék olyként, 35 hogy ha a (13) bütykös kereket az ennek ágyazására szolgáló (14) fogasrudak se­gélyével az (a) poíatest hosszirányában eltoljuk, a (13) bütykös kerék a (18) bor­dákból képezett fogasrúdon kényszer-40 mozgásúlag legördül. Ezen legördülése közben a (13) bütykös kerék bütykeivel a (9) tolókákat egymásután kitolj 'cl Ei (7) vezetékekből és ezáltal a vezetékekbe he­lyezett (15) drótkapcsokat kinyomja, úgy 45 hogy ezek a fogó pofái közé helyezett gyomor- vagy bélfalán átszúratnak és összegörbítetnek. A 2., 4. és 7. ábra szerint a (13) bütykös kerék két, egymással, a (16) agy révén 50 mereven kapcsolt (13, 13') 'kerékből áll és a (16) agy és a (14) fogasrúd végében alkalmazott (17) nyílt kivágásba fekszik bele (7. ábra). A (13) bütykös kerekek ezen elrendezésénél fogva a (9) tolókák 55 szárait összefogó rész végeinek közelében támadnak, úgy, hogy a kengyel, ill. U-alakú tolókák egész hosszúkban egyen­letes vékonyságú lemezből hajlítás útján készíthetők. Az egész (a) pofatestet a rajta ágya- 60 zott (9) tolókákkal, valamint a (14) fo­gasrúddal és (13) bütykös kerékkel együtt a (20) U-alakú fedél burkolja, melynek két szára az (a) pofatest oldal­lapjainak (8) bordáira felfeküdvén a (7) 65 tolókavezetékeket lezárja. A (20) fedő­részt a (21) csavarok segélyével erősít­hetjük az (a) pofatesthez. A (14) fogas­rúd mozgatására szolgáló (22) fogaskerék az (a) pofatest (23) agyrésznek (24) vá- 70 jatában van elhelyezve és egyik (25) csapjával (6. ábra) a (23) agydarab egy szűkebb (26) furatába, a másik (27) csap­jával pedig a (23) agyrészre erősített (28) lemezben van ágyazva. A (22) kerék ten- 75 gelye a (29) négyszögletes csapban vég­ződik, melyre a (22) kerék forgatására szolgáló kulcsot dughatjuk. A (9) tolókák löketének határolására a tolókák oldallapjaiban (17) hosszhasí- 80 tékokat alkalmazhatunk, melyekbe az (a) pofatesten keresztülhaladó (19) peckek kapaszkodnak. Azonban a löket határo­lását egyszerűbben oldhatjuk meg azál­tal, hogy az U-alakú (20) fedőrész két ol- 85 dalfalát belii] úgy marjuk ki, hogy (30) vállak keletkeznek, melyek kissé beugra­nak a (9) tolókák pályájába, iigy hogy ezeknek ütközőjéül szolgálnak és a toló­kák be tolatásakor ezek löketét határolják. 90 Az egyes (9) tolókák és az (a) pofa­test közé (31) rugókat helyezhetünk, me­lyek a pofatest (32) furataiba nyúlnak és a (9) tolókákat a (18) vezetőbordák belső végéig igyekeznek kitolni. Ezen rugók 95 azonban el is maradhatnak, mert hiszen a (15) drótkapcsok betolásakor a könnyen mozgó tolókákat a drótkapcsok tolják vissza és a tolókákat a rugalmas drót­kapcsok súrlódása tartja vissza betolt ioo helyzetükben. A készülék használati módja és műkö­dése a következő: A (13) bütykös kereket a (14) fogas­rúddal együtt a (22) keréknek a fentem- 105 lített kulcs segélyével való forgatása ál­tal az (A) pofa szabad vége fölötti szélső, pontozottan rajzolt helyzetbe hozzuk, amidőn is a (13) kerék egyik foga a (36) bevágásba kerül. Ezután az (1) és (5) csa- 110 varok oldása után az (A) pofát kiemel­jük és az (A) pofa (11) oldaláról a (15) kapcsokat egymásután benyomjuk a (7) kapocsvezetékbe, miközben a (9) tolókák visszaszoríttatnak. Ha az összes (7) veze- 115

Next

/
Thumbnails
Contents