85708. lajstromszámú szabadalom • Gyomor és bélvarrógép

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85708. SZÁM. — VlI/e. OSZTÁLY. Gyomor- és bél-varrógép. Dr. Petz Aladár tanársegéd Budapest. A bejelentés napja 1921. évi december hó 29-ike. A találmány tárgya oly gyomor- és bélvarrógépre vonatkozik, mely fogószerű szerkezetből áll, amelynek egyik pofájá­ban U-alakú drótkapesok elhelyezésére 5 szolgáló vezetéksor és a drótkapcsok ki­tolására szolgáló tolókák sorozata van el­helyezve, úgy hogy a tolókák sorozata fölött végiggördített bütykös kerekek se­gélyével a drótkapesok egymásután szo-10 ríttatnak át hegyeikkel a varrandó gyo­mor, ill. bél falán és görbíttetnek össze a varrat létesítése céljából. Az ismert ily gépek igen bonyolultak és ennekfolytán költségesek, súlyosak, 15 nehezen fentarthatók, javíthatók és tisz­títhatók voltak, úgy hogy neim tehettek szert kellő elterjedésre. A találmány tárgya a fenti rendszerű varrógép oly javítására vonatkozik, 20 melynek segélyével az összes fenti hátrá­nyokat elkerüljük, csekély súlyú, egy­szerűen szétszedhető és tisztítható, arány­leg csekély költséggel előállítható és könnyen kezelhető műszerre teszünk 25 szert. A találmány szerinti varrógép lényege abban áll, hogy a drótkapcsokat tartal­mazó pofa testén, ennek két oldalán, egymással szemközt, a drótkapesok és 30 ezek szorítótolókáinak! felvéjtélére szol­gáló, a drótkapcsok vastagságának meg­felelő mélységű mélyedések vannak al­kalmazva, úgy hogy a drótkapcsokat ki­szorító U-alakú tolókák két szára, két 35 egymással szemközt fekvő kapocsveze­tékbe nyúlik, a kapocsvezetékek közötti vezetőbordák pedig a pofatest működő felületével szemközti oldalon az U-alakú tolókák között, ezen tolókák löketmagas­ságáig nyúlnak olyként, hogy a tolókák 40 kiszorítására szolgáló bütykös kerék a tolókák közötti vezetőibordákkal fogas­rúdszerűleg kapcsolódik. Elmeilett a toló­kálca-t tartalmazó poíatest a bütykös ke­rékkel és az ennek mozgatására szolgáló 45, fogasrúddal együtt U-alakú fedőrésszel van burkolva, melynek két oldalszára a poíatest két oldalának vezetőibordáihoz fekszik és a pofatest mindkét oldalán levő kapocsvezetékek közös fedeléül szol- 50 gál. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem megoldási alakja van feltüntetve. 1. ábra a teljes műszer oldalnézete nyi- 55-tott állapotban. 2. ábra a műszer két pofája csukott ál­lapotban, részben hosszmetszetben. 3. A kapocs vezet ékeket tartalmazó pofatest egy darabjának távlati képe. 60' 4., 5. és 6. ábra a 2. ábra 4—4, ill. 6—6 vonala szerinti keresztmetszet. 7. ábra végül a bütyökkeréknek a fo­gasrúdban való ágyazását mutatja. Amint az 1. ábrából látható, a műszer 65, fogószerű szerkezet, melynek (A) és (B) pofái az (1) csap segélyével vannak egy­mással csuklósan kapcsolva. A pofák zárására a (2) csap segélyével egymással csuklósan kapcsolt (3) és (4) karok szol- 70 gálnak, amelyek az (5) és (6) csapok ré­vén úgy vannak csuklósan kapcsolva az (A) és (B) pofákkal, hogy a (3, 4) karok a (2, 5) és (6) csuklókkal együtt könyök­emelőrendszert alkotnak. Ha a (3) és (4) 75> karokat egymáshoz közelítjük, az (5) és (2) csapok között egyrészről és a (2, 6) csapok között másrészről képződő két

Next

/
Thumbnails
Contents