85524. lajstromszámú szabadalom • Elgázosító égési mótorok részére

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZARAMLM1 WRrtsAe SZABADALMI LEÍRÁS 85524. SZÁM. — Vd/3. OSZTÁLY. Elgázosító égési motorok részére. Essex Motors cég" Detroit. A bejelentés napja 1920. évi junius hó 22-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1916. évi május hó 15-ike A találmány égési motorok számára való elgázosítóra vonatkozik, mely tüzelőanyagot és levegőt az elgázosító csatornájában léte­sített szívóhatás útján önműködően sza-5 bályozza, úgy hogy oly keveréket érünk el, amely pontosan hozzáilleszkedik a motor változó igénybevételéhez. A sza­bályozás a vezetőülésről végezhető. A jelen találmány szerint az elgázosító 10 egy lég- és egy tüzelőanyagszelepből áll, amelyeket a légcsatornában létesített szívó­hatás együttesen működtet. A tüzelőanyag­szelep egy hengeres nyílásban csúsztatható rúdból áll, amely hosszirányban folytonoson 15 csökkenő keresztmetszetű horonnyal van kiképezve. Ez a rúd a légszeleppel vagy légtolattyúval, áll összeköttetésben, amellyel egyidejűleg állítható be;, úgy hogy a lég­csatorna nagyságának változtatásakor a 20 tüzelőanyag bevezetése megfelelően és ön­működően változik. Minthogy a légszelepet és a tüzelőanyagszelépet egy és ugyanaz a dugattyú Mozgatja, amelyet a légcsator­nában uralkodó nyomás működtet, a kettő 25 beállítása nem a gép sebességváltozása előtt, hanem ezt követőieg jön létre és a változás a légcsatornában uralkodó nyo­mástól függ. Ez a hatás a gép gyorsítási képességét fokozza. 80 A mellékelt rajz a találmányt képező elgázosítónak egy foganatosítási alakját mutatja. Az 1. ábrán a találmánynak megfelelő el­gázosító nézete van feltüntetve. A 35 2. ábra az 1. ábrám feltüntetett elgázo­sító függélyes metszete. A 3. ábra a 2. ábra metszetéhez képest derékszögben vett metszet. A 4. ábra a 2. ábra 4—4 vonala mentén <0 fektetett metszet. Az 5. ábrán a dugattyú és légcsappantyú metszete van feltüntetve a vele kapcsola­tos és vele együttműködő, a tüzelőanyag bevezetését szabályozó rúddal. A 6. ábra az 5. ábra tí—6 vonala mentén 45 vett metszet. A 7. ábra az egyik tokrésznek a metszete, amelyből a légcsatorna alakja látható. A 8. ábra a tüzelőanyag hozzávezetését sza­bályozó rúddal együttműködő fúvókának 50 egy részlete. A rajzon (11) az úszóedény, (12) a tüzelőanyagtáplálócső csatlakozási helye. Az elgázosító tokja két (13, 14) részből áll. A (14) rész alsó vége a toknak (15) 55 bővületéni hatol1 keresztül, amely az úszó­edényt tartó (16) karnak egy részét al­kotja. Egy az utóbbiban kiképezett csa­torna az úszóedényt a (15) bőviilet és a (14) tokrész alsó vége között elrendezett 60 (17) kamrával köti össze. A (15) és (14) részeket a (18) csavaranya köti össze. A (19) nyílás a (17) gyűrűkamrából a (18) csavaranya (20) furatába vezet. A (21) csap az elgázosító kiürítésére szolgál. 65 A (14) torokrészben elrendezett (22) fúvóka (8. "ábra) függélyesen" beállítható és a fogszerű (23) résszel varu ellátva, mely a (25) tengely (24) fogaskerekébe kapaszkodik. A tengely a (14) tokrészen 70 keresztülhatol1 és a (26) kart tartja, amely­nek segélyével egy a rajzon fel nem tün­tetett rudazat útján a vezető üléséről mű­ködtethető. Ezáltal1 a (22) fúvókának pon­tos beállítása függélyes irányban az alább 75 felsorolt okoknál fogva lehetséges. Az elgázosítónak a gépen való megerő­sítésére a (13) tokrész a (27) karimával van ellátva. Az elgázosító másik oldalán és pedig a (27) karimával szemközt a 80

Next

/
Thumbnails
Contents