85467. lajstromszámú szabadalom • Sűrített levegőfék szállítógépekhez

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 85467. SZÁM. — V/f. OSZTÁLY. Sűrített levegőfék szállítógépekhez. A. E. G. Union Elektricitáts-Gesellsehaft cég' Wien. A bejelentés napja 1920. évi augusztus hó 25-ike. Ausztriai elsőbbsége 1918. évi szeptember hó 5-ike. A találmány tárgya sűrített levegőfék szállítógépekhez, mely mint biztonsági vagy manöverezőfék használható vagy mindkét működési módhoz egyesíthető. Az 5 ismert hátrányokat, melyek a hullósúly­nak biztonsági fékeknél való alkalmazása­kor fellépnek, azáltal akarja elkerülni, hogy ugyanúgy mint a manöverezőfék működéséhez, a biztonsági fék kioldásához 10 is sűrített levegő használtatik. Ennek le­hetővé tételére külön berendezések kerül­nek alkalmazásba, melyek a biztonsági fék raűködésbelépósét akkor is minden körül­mények között biztosítják, ha valamely ok-15 ból kifolyólag a berendezést működtető lég­nyomás csökkent. A találmány értelmében tehát a sűrített levegőhengerrel való össze­köttetéssel, mely sűrített levegőhenger a féket rendesen kioldja, hullósúly van el-20 rendezve, mely a szükséges féknyomást egymagában ki tudja fejteni. Ezen súly­nak kell a fékezéshez szükséges légnyo­mást és annak megszűnése esetén a fék be­kapcsolását vagy működésbelépését és 25 megfelelő nyomással való felfekvését biz­sítani, mimellett a fék működésbelépését és félfekvését, ha van sűrített levegő, úgy an­nak egymagában kell létesíteni. Ezáltal a fékhatás szükséges biztonsága mindenkor 30 meg van adva és a féknek a sűrített le­vegőberendezés zavartalan működésénél hirtelen lökésmentes működésbelépése biz­tosíttatik. A hullósúly mozgásának leféke­zésére szolgáló, bonyolult, a fék műkö-35 désbelépési idejét minden esetben meg­hosszabbító és gyakran üzemzavarokra okot szolgáltató berendezések teljesen el­esnek. Különösen célszerű elrendezést kapunk, 40 ha a manöverezőféket működtető sűrített levegőhenger egyidejűleg a biztonsági fék kioldásához szükséges hajtóközeget szol­gáltatja, úgy hogy mindkét fék számára csak egyetlen henger szükséges és ezáltal a telep lényegesen egyszerűbb és olcsóbb 45 lesz. A mellékelt rajzon ezen elrendezésnek példaképen vett kiviteli alakja van feltün­tetve. A (3, 5, 7) fékrudazat és a (12) du­gattyú (13) rúdja a (4) fékpofákat az (1) 50 fékkoszorúra nyomja, mely a (2) szállító­géptengölyen van elrendezve. Ez a du­gattyú a (11) léghengerben van elrendezve, amelyben egy további (14) dugattyú moz­gatható, amelyre a (15) rúd van csuklósan 55 rákapcsolva. Ez a rúd a (18)-nál forgatha­tóan ágyazott (17) szögemelővel áll össze­köttetésben, mely utóbbi a (20) féksúlyt hordja. A (33) csövön át a sűrített levegő tetszés 60 szerinti fejlesztőből egy elágazáson át egy­részt a (21) szélkazánhoz vezettetik, amely elé a (31) nyomásszabályozó és a (28) záró szerv van iktatva. A (21) szélkazán felül a (16) biztonsági szeleppel van ellátva, mely 65 a nyomásnak a szélkazánban meghatáro­zott értéken túl való növekedését meggá­tolja, míg a (31) nyomásszabályozó a nyo­másnak a szóikazánban meghatározott ér­ték alá való sülyedését megakadályozza. 70 A szélkazánból a sűrített levegő a (22) csö­vön át a (11) lóghengerbe ia (14) ós (12) du­gattyúik közé jut. A (14) dugattyú a (10) toldattal és a (19) hasítókka.1 van ellátva, melyen a sűrített levegő áthatolhat. A (10) 75 toldat a (14) és (12) dugattyúk között oly közt biztosít, hogy a két dugattyú mindkét véghelyzetében a (22) csőtorkolata a (11) hengerben állandóan a két dugattyú kö zött fekszik. S0

Next

/
Thumbnails
Contents