85412. lajstromszámú szabadalom • Ujítás borgonyaültetőgépen

Megjelent 1934. évi május li ó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85412. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Újítás burgonyaültetőgépen. Lichtmann Nándor borkereskedő Hajdúszoboszló. A bejelentés napja 1922. évi junins hó 19-ike. Jelen találmány tárgya újítás bur­gonyaültetőgépen, melynek alkalmazása mellett a fészek vágására, valamint a fészek betakarás,ára szolgáló kések fel-5 emelésekor az elosztóhenger a forgásból önműködőlég kikapcsolódik, az elosztó­szekrény feneke pedig bezárul, úgy hogy a burgonyaszemek a további kihullásban meg vannak akadályozva. 10 A találmány tárgya a csatolt rajzon; példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a gép oldalnézete ós részben metszete, a 15 2. ábra a gép felülnézete, a 3. ábra pedig részletrajz. A (2) mellső és (3) hátsó kerekekre sze­relt (1) mozgó kocsivázon a bevetendő burgonyák ós az (5) elosztó henger föl-20 vételére szolgáló (4) szekrény van helyt­állóan megerősítve. Az (5) elosztóhenger, mely hajtását a hátsó tengelyről a (7) fogaskerék és az ezzel kapcsolatban levő 1(8) fogaskeréktől nyeri, a gép nagvsá-25 gához képest, három vagy több egymás mellett elrendezett (6) átmenő nyílással van ellátva, melyeken keresztül az (5) henger minden fordulatánál egy-egy bur­gonya áthull. A (6) nyílás élei ki van-80 nak élesítve, oly célból, hogy a (6) nyí­lásnál nagyobb burgonyák megfelelően] elvágassanak. A (4) szekrényben az (5) elosztó henger fölött még az (1) irányító léc van alkalmazva, mely az (5) henger 85 hosszában a szekrényben végigfut és a burgonyáknak az (5) hengerre való nyo­mását is megakadályozza. A bevetendő burgonyák számára szol­gáló fészket a (11) emeltyű és (12) ruda­zat útján beállíthatóan elrendezett (10) 40 ekeszerű kések végzik, melyek az elosztó hengeren levő (6) nyílásoknak megfelez lően vannak elrendezve és használaton! kívüli helyzetben a földről felemelhetők. A burgonya bevetése után a fészkeknek 45 betakarására a (13) takarókések vannak alkalmazva, melyek a (15) összekötőrúd ós (14) emeltyűszerkezet segítségével a (11) beállító-emeltyűvel állanak összeköti tetésben s a (10) fészekvájó késekkel 50 együtt magassági irányban beállíthatók. Hogy a (10), valamint (13) kések szoro­san a talajra szoríthatók legyenek, a ké­sek tartórúdjai a (17) merevítőrudakkal vannak ellátva. 55 A (4) szekrény fenekén a (18) elzárólap van csuklósan megerősítve, melynek (19) forgástengelyén a (20) fogaskerék van felékelve. Ezen kerék fogaiba a (21) fél­kerék fogai kapaszkodnak bele, mely ke- 60 reket a (22) rúdnyúlvány a (15) össze­kötőrúddal kapcsol csuklósan össze (3. ábra). Ha a késeket működésen kívül akarjuk helyezni, a (11) emeltyűt nyíl irányában 65 elmozgatjuk, midőn is a kések fölemelke­désével egyidejűleg a (22) rúdnyúlvány; és a (21) fogaskerék közbeiktatásával a (20) fogaskerék elfordul és a (18) fenék­lapot záróhelyzetbe hozza. 70 A (8) fogaskereket a (23) tekercsrugó szorítja oly helyzetbe, hogy a fogai a (7) kerék fogaiba belekapaszkodjanak. A (15) összekötőrúdból a (24) kampónyúl­vány áll ki, mely a (11) emeltyű előre 75 mozgatása közben a (8) fogaskereket a (23) rugó ellenében oldalirányban oly módon mozgatja el, hogy a (8) kerék fo-

Next

/
Thumbnails
Contents