85343. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kondezvizzel táplált gőzüzemű telepeken a kondenzviz álltal elnyelt gázok korrodáló hatásának kiküszöbölésére

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MA6YA8 KIRÁLYI J5|jj|| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95343. SZÁM. — Ve/8, OSZTÁLY. Berendezés kondenzvizzel táplált gőzüzemű telepeken a kondenzvíz által elnyelt gázok korrodáló hatásának kiküszöbölésére. Szikla Géza műszaki főtanácsos Budapest. A bejelentés napja 1922. évi február hó 9-ike. Olyan gőzüzemű telepeken, ahol a kazá­nokat kondenzvizzel táplálják, a kondenz­vízhen elnyelt gázok a kazánokon, az eco­nomisereken, a csővezetékeken és a gőz-5 turbina-lapátokon súlyos korroziókat szok­tak okozni. Ez ellen az eddig ismert mód­szerek egyike sem képes — vagy csak aránytalanul nagy eszközök alkalmazásával tud — kielégítően védekezni, mert e mód-10 szerek lényege rendszerint az, hogy a víz­ben már feloldott gázok kiválasztására, eltávolítására s természetesen az ájabb gázfelvétel meggátlására törekszenek. Az oldott gázok eltávolítása természetesen csak 15 igen költséges apparalurával lehetséges. Kísérleteim azt mutatták, hogy a gázo­kat a kondenzvízbal könnyűszerrel eltávo­líthatjuk, ha kellő helyen és kellő iaőben alkalmazott rendkívül egyszerű beavatko-20 zással ott adunk alkalmat a gázok eltávo­zására, ahol azok még fel nem oldódhat­tak. Az eddigi feltevések a tápvíztartányban látták a kondenzvíz gáztartalmának leg-25 főbb forrását, mert szerintük ez az egye­düli hely, ahol a kondenzvíznek kiadós al­kalma van a levegővel érintkeznie. Ezen a feltevésen nyugszik pl. az egyik ismert vé­delmi eljárás, mely a kondenzvizet a lég-30 mentesen elzárt táptartányban gőzpárna alatt tartja. Ez az elrendezés költséges és bonyolult volta mellett sem vezet célra, mert alkalmazása dacára is fellépnek a korrozió hatások. 85 Kísérleteim megmutatták, hogy a kon­denzvízben feloldott gázoknak tekintélyes része nem is a táptartányban kerül a vízbe, hanem már ezt megelőzőleg a kon­denzátorból és tömítetlenségeken át, fő­ként a kondenzátszivattyú tömítőszelencé- 40 jén keresztül jutnak a vízbe. A gázok azon­ban közvetlenül a kondenzátszivattyú mö­gött még csupán a vízzel kevert kisebb­nagyobb buborékokban vannak jelen, mert az alatt az elenyészően rövid idő alatt, 45 amíg a víz ide eljut, csak gyakorlatilag elenyésző gázmennyiség tud feloldódni s mert a forgószivattyú a gázoknak azon csekély részét is kirázza a vízből, amely a kondenzátorban és a szivattyú előtt a 50 vízben netalán feloldódott. A buborékokból a gázokat a víz csupán további útja alatt oldja fel, azalatt, amíg a buborékok a vízzel együtt hömpölyögnek a zárt vezetékben a táptartány, illetve a 55 tápszivattyú felé. Ezen hátrány megszüntetésére a jelen találmány szerint a kondenzátszivattyú nyomóteréhez, ill. lehetőleg közel ezen szi­vattyú nyomócsonkja mögött levegő-víz sze- 60 parátor van beiktatva, mely megengedi és elősegíti, hogy a szivattyú nyomőoldalára kerülő, ill. ebből kilépő vízből a légbubo­rékok eltávozzanak, mielőtt még a víz számbavehető mennyiségű oxigént elnyel- 65 hetett volna. Ugyanis megállapítottam, hogy egyrész­ről a gázok elnyeletése nem megy végbe oly rövid idő alatt, amint azt eddig hitték, másrészt, hogy azon buborékok, amelyek 70 alakjában a gázok a kondenzátszivattyú nyomóterében jelen vannak, igen könnyen és gyorsan távoznak el a vízből úgy, hogy a buborék szeparátor után csak az oldott gázok maradnak a vízben. Már pedig az- 75 alatt a rövid idő alatt, míg a víz a kon­denzátszivattyú nyomócsonkjába jutott, a kísérletek szerint a víz literében rendsze-

Next

/
Thumbnails
Contents