85272. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szinházak és mozgófényképszonházak számára az ének vagy a beszéd jobb megérthetővé tételére

Megjelent 1934. évi május hó 227 -ép . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÍ6 SZABADALMI LEÍRÁS 85372. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Berendezés színházak és mozgófényképszinházak számára az ének vagy a' beszéd jobb megérthetővé tételére. Dr. Schweyer Pál tanár München. A bejelentés napja 1922. évi február hó 8-ika. Közismert, hogy operák, operettek és ha­sonló előadásoknál nagyon nehéz az éne­ket, — melyet a zene majdnem elnyel — megérteni. 5 Találmányom célja oly berendezést lé­tesíteni, mely ezen, az előadás megérthető­ségét megnehezítő hátrányos körülményt egyszerű, a műélvezetet nem befolyásoló módon kiküszöböli. 10 Erre a célra az előadás egész, hallható részének a különben ismeretes, távbeszélő útján való továbbvezetését használjuk fel. A berendezés szerint az előadás egész hall­ható részének távbeszélő útján való ezen 15 továbbvezetése egy a színpadtól hangmen­tesen elzárt, de a színpadon végbemenő események szemlélését megengedő térbe történik. Ezen tér a találmányunk szerint egy távbeszélőberendezés által, — mely 20 egyrészt egy közös beszédadóhellyel és tet­szőleges számú be- és kikapcsolható be­szédlevevőhellyel bír — van az egyes szín­házhelyekkel összekötve, úgyhogy ezen köz­vetítőtérből egy, a színpadon végbemenő 25 látható és hallható eseményeket követő köz­vetítőszemély a színházlátogatókkal az ének vagy adott esetben a zenei rész megérté­sét megkönnyítő közléseket könnyen ért­hető beszélő hangban közölhet. 80 A fentebb említett közvetítőtér a hang­mentesen elzárt telefonfülkékhez hason­lóan van kiképezve és a színháztér bár­mely részében lehet elrendezve. Ezen térbe egy telefonállomás van berendezve, me-35 íven át minden a színpadon és a zene­karban mondott, énekelt, illetve játszott hang, az ezen közvetítőtérben levő személy­hez jut, ki azt «letranszformálja», azaz csak a szöveget vagy bizonyos közléseket ad tovább a színházlátogatóknak. 40 Ezen közlések állhatnak pl. az ének megérthetővététele céljából a dal szövegé­nek a közlésében. Ezen közlés célszerűen úgy történik, hogy a mondott közlési szó a színpadon éneikelt szót valamivel megelőzi. 45 A zenei rész könnyebb megérthetősége cél­jából a közlések rövid vezérszavakból, mint pl. «tekintet», «vágy», !<szerelmi» motívum vagy hasonlókból állhatnak. Bölcsészetileg és képletesen nehezen meg- 50 érthető színpadi műveknél lehet rövid ma­gyarázó közléseket a szünetekben közölni. Ezen célból a színházhelyeken levő beszéd­levevőhelyek egy jelzőcsengővel lehetnek ellátva, mely a színházlátogatókat ily fel- 55 világositások közlésére figyelmezteti. A beszédlevevőhelyek egy-egy kis hall­gatókészülékből állhatnak, melyet a szín­házi szolga — a megváltott hallgatójegy felmutatása után — egy dugókontaktus se- 60 gítségével a távbeszélővezetékbe kapcsol. A színházlátogató ily módon tehát a dal­szöveget könnyen megérthető, minden mel­lékzörejtől mentes beszélőhangban hall­hatja ezen kis hallgatókészülék segítségé- 65 vél, melyet tetszésszerint használhat vagy az ölébe ejthet. A látogató ezután a szín­ház levegőterén keresztül a színpadról vagy a zenekarból jövő, az előmondott szöveget közvetlenül követő zenét teljes épségben 70 és teljes hangszínben, valamint a zene által hordott és az előmondás következtében im­már könnyen megérthetővé vált éneket hallja. A fentebb leírt berendezés mozgófény- 75 képszínházaknál is nyerhet alkalmazást, melyeknél az optikai előadást beszéd vagy

Next

/
Thumbnails
Contents