85164. lajstromszámú szabadalom • Propellercsavar

Mez.iH«»nt 1934 évi május hó 1-én, MAflYAR KIRÁLYI 5|||3§| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85164. SZÁM. — V/h. OSZTÁLY. Propellercsavar. Vessey Abington Ernő aero-mérnök St. Newitt Ashley Road Farnboroiigh. A. bejelentés napja 1920. évi szeptember hó 23-ika. Nagybritaniai elsőbbsége 1917. évi november hó 30-ika. Ez a találmány változtatható -hajlásszögű, valamint olyan propellercsavarokra vonat­kozik, amelyekben a hatásos átmérő tet­szés szerint változtatható; a találmány fo-5 lyadékokban és rugalmas közegben mű­ködő csavaroknál egyaránt alkalmazható. A találmány fő célja az ily propeller­csavarok szerkezetének egyszerűsítése, hogy holtjátékkal bíró működtető szervek al-10 kalmazása elkerültessék, hogy a nagy cen­trifugális erők következtében rendszerint fellépő nehézségek elháríttassanak, hogy a külön álló lapátoknak tövükben való biz­tos tartásáról gondoskodás történjék és ál-15 tatában, hogy a szükségelt lapátmozgások hatásos kormányzása révén jobb eredmé­nyek legyenek elérhetők. A találmány a következő elemekből egyet vagy többet foglal magában: 20 a) Egy oly berendezés, amelynél a csa­varlapátokban fellépő centrifugális erőt egyszerű, húzott elemek vegyék fel oly módon, hogy az erők egymást kiegyenlítsék. b) A csavarlapátok végeinek az agynak 25 megközelítően radiális karmantyúiban való elrendezésére, ami a centrifugális erő ha­tása alatt megközelítően sugaras elmozgást tesz lehetővé és e mozgásnak a húzott tag vezérlése révén a hatásos csavarátmérő nö-80 vélésére való felhasználása. c) Az agyban a centrifugális erő foly­tán fellépő radiális mozgásnak egyidejűleg működésbe jövő csavarelemek segítségével a hajlásszögnek minden kívánt mértékű 85 változtatására való hasznosítása a csavar­lapátoknak tengelyük körül való elforga­tása révén. d) Ékeknek alkalmazása a szárnyvégek­nek a centrifugális erő hatása alatt való biztos megfogására. 40 e) Az egykarmaiitvúknak olyan módon való elhelyezésére, hogy azok a csavarten­gelyre merőleges síkkal vagy a csavarten­gelyen átmenő sugárirányú síkokkal kis szöget zárjanak be, azon célból, hogy a í5 centrifugális erőnek legyen oly kompo­nense, mely a lapátokat a légellenállásból származó hajlító nyomatéktól többé-ke­vésbé tehermentesíti. A találmány keretébe tartozik továbbá az 50 összekötő, húzott elemek belső végeinek az agyhoz képest tengelyirányban csúsztat­ható gyűrűkhöz való csatolása. A találmányhoz tartozik még a légcsavar hatásos hajlásszögének változtatására szol- 55 gáló kényszermozgású szerkezeteknek a fentebb említett alkotóelemekkel való kom­binálására. Mellékelt rajzokon az 1. ábra a tengellyel párhuzamos síkra 60 vetített nézet, felső része metszet, a 2. ábra az előzőhöz hasonló kép, amely a vezérlőszerkezetnek egy másik kiviteli alakját láttatja; a 3. ábra végnézet, amelynél a felső rész- 65 ről a levehető burkolat el van távolítva, a 4. ábra nézetben ábrázolja a szerkezet egy részének módosított alakját, mely üre­ges propellertengelynél nyerhet alkalma­zást; az 70 5. ábra az 1. ábrának megfelelő alap­rajzi nézet egy traktor aeroplán előrészé­ről, feltüntetve a kézi kormányzószerkezet egy alakját, melynek segélyével a hajlás­szög változtatható; a 75

Next

/
Thumbnails
Contents