85067. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aluminiumoxud, aluminium szulfát és kovasav előállítására bauxitból agyagból és más aluminiumtartalmú szilikátokból

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JnBgfl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85067. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás alumíniumoxid, aluminiumszulíát és kovasav előállítására bauxitból, agyagból és más aluminiumtartalmú szilikátokból. Hunyady István vegyészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1923. évi május hó 15-ike. Az aluminium előállításának a legfonto­sabb nyersanyaga a bauxit és részben a kriolith, míg agyagot és más aluminium­tartalmú szilikátot nem alkalmaznak alu-5 minium előállítására. Aluminiumszulíát előállítására ugyan használnak agyagot nyersanyag gyanánt, az eljárás azonban nagyon körülményes és csak igen nehe­zen sikerül a vasmentes aluminiumszulfát 10 előállítása. A jelen találmány tárgyát tevő eljárás­sal tiszta aluminiumoxidot kapunk, amely azután az aluminium gyártásánál nyers­anyag gyanánt szolgál, továbbá teclmi-16 kailag vasmentes aluminiumszulfátot, amelyet a festékgyárakban pác gyanánt alkalmaznak, végül technikailag vasmen­tes kovasavat, amely igen értékes nyers­anyag az üveggyártásnál. 20 Az eljárás lényege abban áll, hogy ha agyagot vagy más aluminiumtartalmú szilikátot koncentrált ammoniumszulfát­oldattal 280° C-ig hevítünk, akkor az meg­bomlik, a benne lévő fémek szulfátokká 25 alakulnak és ammóniák válik szabaddá, míg a kovasav visszamarad. Ha most a fémszulfátok oldatát mele­gen bázisos aluminiumkarbonáttal kezel­jük és szűrés után forró konc. ammonium-80 szulfáttal keverjük, akkor ammonium­timsó keletkezik, amely az anyalúgból kikristályosítíható. Ha most ezen timsó forró konc. oldatát ammóniák- vagy am­moniumkarbonát oldatába folyasztjuk, 85 akkor aluminiumhidroxidot illetve bázi­sos aluminiumkarbonátot kapunk, amely izzítva tiszta, vas-, kovasav- és alkali­mentes aluminiumoxidot ad. Az aluminiumszulfátot aluminiumoxid­ból állítjuk elő, akképpen, hogy azt konc. 40 ammoniuinszulfát oldattal keverjük. A reakciónál keletkező ammoniákot lehűt­jük és konc. magnéziumszulfát oldatába vezetjük, amelybe egyidejűleg szénsavat, illetve lehűtött, mosott füstgázt vezetünk 45 be. Ekkor oldhatatlan ammonium-magne­zium-karbonát válik le, amely víz jelenlé­tében kálciumszulfáttal összehozva mag­neziumszulfátot, ammoniumkarbonátot és szénsavas kalciumot ad. Az aluminium- 50 szulfát képzéséhez szükséges kénsavat te­hát a gipsz cserebomlásánál kapott mag­neziumszulfát szolgáltatja. Az eljárás foganatosításánál a követ­kező módon járhatunk el: 55 1. Alumíniumoxid és kovasav előállítása. Agyagot vagy finoman porított bau­xitot koncentrált ammon i umszulf át oldat­tal bensőleg keverünk, akképpen, hogy 1 rész AI2 Oa-ra kb. 4 rész ammoniumszul- 60 fát jusson. Az összekevert anyagokat zárt edény­ben, amely a fejlődő gázok elvezetésére nyílással van ellátva, fokozatosan felhe­vítjük legfeljebb 280° C-ra, mikor is első 65 sorban a nyersanyagban lévő karbonátok alakulnak át szulfátokká és vízgőzzel am­moniumkarbonát száll el. A hőfok emel­kedésével, kb. 140° C-nál, az ammoniuin­szulfát bomlik ammóniákra és kéntri- 70 oxidra. Az utóbbi a jelenlévő bázisokkal szulfátokat ad, a gázalakban elszálló am­moniákot pedig elnyeletőbe vezetjük. A status nascensben lévő kéntrioxid megbontja u. i. a szilikátokat, amennyiben 75

Next

/
Thumbnails
Contents