85057. lajstromszámú szabadalom • Eljárás száraz géppel szórható trágyanyag előállítására a cellulozeipar száraz lugjaiból

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI MRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85057. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Eljárás száraz, géppel szórható trágyaanyag előállítására a celluloseipar fáradt lúgjaiból. Zellstofffabrik Waldhof cég- Mannheim-Waldhof. A bejelentés napja 1922. évi március hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1921. évi április 27-ike.. Ismeretes ós számos kísérlet bizonyítja, hogy a sejtanyaggyártás fáradt lúgja (síiIfitlúg) jelentékeny trágyaértékű és a talajbaktériumok táplálására különösen 5 alkalmas anyagot tartalmaz. Ennek kö­vetkeztében már számos kísérletet és ja­vaslatot tettek abból a célból, hogy a sejt­anyaggártásnál távozó jelentékeny meny­nyiségü lúgot a mezőgazdaság terén trá-10 gyázásra hasznosítsák. Mindezen kísérletek és javaslatok azon­ban eddig nem jártak a kívánt sikerrel, még pedig főleg azon okból, mert a fáradt ltíg értékes szerves alkatrészei nem állít-15 tattak elő a legcélszerűbb alakban és az élettanilag helyes kombinációban. Gyakorlatilag a besűrített lúgok köz­vetlen hasznosítása nem jön tekintetbe, mert az ilyen módon való alkalmazás a 20 mezőgazda idejét túlságos mértékben venné igénybe, főleg pedig, mert ilyen alakban a tárolás lehetősége nincsen adva. A cellulosa fáradt lúgjainak bepárlás 25 által való szárítása és ilyen alakban trágya gyanánt való hasznosítása az, el­járás költséges volta miatt nem jöhet tekintetbe. Noha számos kísérlet történt ebben az irányban, eddig még sem sike-30 rült a fáradt lúgokat oly alakra hozni, mely azoknak mezőgazdasági célokra való feltétlen alkalmazhatóságát biztosította volna. A hasznosítás csak akkor válik lehe-35 tővé, ha az értékes, szerves anyagokat oly alakban tesszük száríthatóvá, mely az olcsó ár mellett biztosítja a tetszőleges elraktározást és a korlátlan alkalmazható­ságot. Jelen talámány célja az ezen tekin­tetben mutatkozó hiányok kiküszöbölése, 40 célja tehát, hogy a cellulosa-gyártás fá­radt lúgjainak értékes, szerves alkatré­szeit műszakilag könnyen feldolgozható alakban, egyúttal azonban az élettanilag is helyes kombinációban nyerjüik, neve- 45 zetesen mésszel, vagy pedig mésszel és oly maginésiával kapcsolatban, mely a meszet részben helyettesíteni képes, mi mellett a termékek tetszőlegesen tárolhatónak és gép segítségével szórhatónak kell lennie. 50 Oly közeg után kellett tehát kutatnunk, mely költséges műszaki intézkedések nél­kül lehetővé teszi, hogy a sejtanyaggyár­tás fáradt lúgjai vagy ezek koneentrátu­mai olykép legyeneki száríthatok, hogy 55 ezáltal tökéletesen száraz, el nem kenődő, őrölhető termék adódjék. Ezen cél eléré­sére alkalmas közeg az égetett mész, melynek nagy vízlekötő képessége alkal­mas mennyiségben vailó adagolás esetén 60 lehetővé teszi, hogy a kivonatanyagok tö­kéletesen száraz tömeggé alakuljanak át. Hagy azonban a fentjelzett követelmé­nyeknek megfelelő terméket kapjunk, megállapításainak szerint különböző fel- 65 tételek teljesítése mutatkozott szüksé­gesnek, melyek egyrészt a cellulosagyár­tás technikájához való alkalmazkodásból, másrészt pedig abból adódnak, hogy az előállítási eljárást műszakilag oly egysze- 70 rűen kell foganatosítanunk, hogy a mező­gazdaságban rentábilisan felhasználható terméket kapjunk. Kitűnt, hogy az égetett mésznek maga­sabbfokú fáradt lúgok segítségével való 75 egyszerű oltása, amire első pillanatra gondolni lehetne, nem vezet a kívánt célra; a mészdarabok ekkor ugyanis

Next

/
Thumbnails
Contents