85013. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kettős többvasú ékeknek önműködő billentésére és megfordítására

Megjelent 1934. évi május lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADAtSD BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85013. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Berendezés kettős többvasu ekéknek önműködő billentetésére és megfordítására. Dubois Lutrin Lajos szerkesztő mérnök Asnieres. A bejelentés napja 1922. évi január hó 18-ika. Franciaországi elsőbbsége 1919. évi szeptember hó 27-ike. Ennek a találmánynak a tárgya oly ••endezós, amely lehetővé teszi síkon v ó szántásra alkalmas kettős több vas­ekének minden barázda végén való ön-5 működő megfordítását. A berendezés emellett biztosítja az ekének minden meg­fordítés után a munkahelyzetben való szilárdságát. Az eke megfordítása és átbillentése megvalósítható a függet-10 lenül kormányozható járókerekekkel el­látott vonókocsi motorjánalk műkö­déséből eredő reakció felhasználásával, amely kocsihoz van akasztva az eke. Ez atíban az alkalmas pillanatban megy végbe, 15 miután a vonókocsit a járókerekek egyi­kének lefékezése révén megfordítottuk. A mellékelt rajzon a találmánybeli be­rendezésnek egy példaképien vett fogana­tosítási alakja van feltüntetve. 20 -z 1. ábra oldalnézetben láttat egy ket­t( , háromvasú Brabant ekét, ami egy v nóikoosihoz van függesztve. Ez a vonó­k ~',si az 1919 február 22-án benyújtott 1< .092. számú francia szabadalmi leírás-25 bpn ismertetett fajtájú. A í. á(bra ugyanennek az ekének felül­nLjüete. A 3. ábra a keretszupporthüvelynek, vala­mint e ihüively szupportjára szerelt kilincs 80 nagyobb léptékű végnézete. A 4. ábra a 3. ábrán feltüntetett részlet felülnézete. Az 5. ábra szintén egy nagyobb léptékű részlet végnézete az ekeszupport ós kivá-85 gásokkal ellátott kengyel szemléltetésére. A 6. ábra az 5. ábrán feltüntetett részlet feiülnézete. Amint ezeken az ábrákon látható a tO többvasú (1) eke a (2) tövisdarab és a <15) hüvely révén az említett szabadalmi le­írásban ismertetett fajtájú vonókocsihoz van függesztve, de mindenesetre olyan kocsihoz, amelynek hátsó kerekei egy differenciálmű révén .kormányozhatók. 45 Az eke a (15) hüvelyben rúdjánál fogva van megerősítve, ennek folytán csupán a rúd tengelye körül fordulhat el, különben mereven van a vonókocsihoz függesztve. Ebből következik, hogy ha a vonókocsi 50 előre billenve, az elül lévő kormányozható (5) kerékre támaszkodik, az (1) eke fel­emelkedik. Az eke (3) részén a két (4, 4') darabból álló kengyel van szerelve és pedig a (ö, 55 6') csuszkákban, amelyekbe a (7, 7') csa­varok illemek. Ezek összekötik a (4, 4') részeket az eke testével és egyúttal szabá­lyozó csavarok gyanánt szolgálnak. Mind a két ,(4, 4') részben egy (8, 8') ki- 60 vágás van kiképezve, amely egy kilincs befogadására szolgál, amelyről utóbb lesz említés. A (4, 4') részek helyzetét szabályozhat­juk, úgy, hogy az eke forgástengelyéhez 65 képest azokat koncentrikusan rendezzük el, megoldva és újból meghúzva, a (7, 7') csavarokat felemelve vagy leeresztve, a (8, 8') kivágásokat a barázda mélységének megfelelően, amelyben a vonókocsi kereke 70 halad. A (15) hüvely szupportján egy szilárd (10) rész van szerelve, ez a rósz a (12) rúgó által befolyásolt lengő (11) kilincs csapjának ágyazására szolgál, amely ki- 75 lincs állandóan a (4, 4') részekre fekszik fel és a (8, 8') kivágások egyikébe nyúlik, úgy, hogy az ekének vízszintes tengelye körül való elforgását ezek a kivágások és az említett kilincs révén valósítjuk meg. 80

Next

/
Thumbnails
Contents