84947. lajstromszámú szabadalom • Ujítások főleg expediciós célokra szolgáló repülőgépeken

Megjelent 211)34. évi május hó 15-én. MAS TAR KIRÁLYI JM9K SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84947. SZÁM. — V/h. OSZTÁLY. Újítások főleg expedíciós célokra szolgáló repülőgépeken. Kapuvári Vargyas Andor alezredes Budapest. A. bejelentés napja 1922. évi január hó 31-ike. A jelen találmány tárgyát egy oly alváz, illetőleg futószerkezet képezi, amelynek segélyével a repülőgép úgy a szárazföldre, mint víz-, illetőleg hófelületre leszállhat, 5 vagy mindhárom felületről indulhat, mi­közben a mindenkori felületnek megfelelő futószerkezet átváltása — kerékről úszó vagy sikló talpra, avagy fordítva — repü­lés közben a levegőben történhetik. Az ed-10 digelé ismeretes repülőgépek általában az alvázat, illetőleg különféle kivitelben ké­szülnek, aszerint, amint szárazföldi, vagy vízi szolgálatot teljesítenek; az elsők ren­desen kerekes futóművel, az utóbbiak úszó-15 testekkel vannak felszerelve. A jelen talál­mány tárgyát egy univerzális alváz ké­pezi, amely főként expedíciós célokra ren­delt repülőgépekhez alkalmas, amelyek előre nem látható viszonyok között a 20 földre, vízre, vagy hóra kényszerülnek le­szállani. Az új alváz lényegileg egy vagy két úszótestnek, illetőleg siklótalpnak és egy kerekes futóműnek kombinációja, amidőn 25 az úszótest egyúttal skíszerűleg is ki lehet képezve, úgy, hogy annak segélyével vízre és hóra !is ía kellő biztonsággal leszállha­tunk, míg a szárazföldre való leszállás a futókerekek segélyével történik. A szerke-80 zet kivitele olyan, thogy az átváltás a ke­rekes futóműről az úszótestekre, illetőleg siklótalpakra, vagy fordítva, mindenkor­repülés közben történhetik. Az átváltásra szolgáló szerkezet kivitele többféle lehet. 85 A mellékelt rajzokon a találmány né­hány kiviteli példáját vázlatosan tüntet­tük ,'fel. Az 1. ábra a fent kifejtett elv gyakorlati alkalmazásának legegyszerűbb kiviteli 40 alakját mutatja. (11) ,a váz keresztmet­szete, (12) egy csuklószerkezet, (13) az úszó­test, vagy siklótalp, (14) a futókerék. Az úszótest és a futókerék egymáshoz derék­szög alatt mereven vannak elrendezve és egy megfelelően kiképzett állítószerkezet 45 segélyével, amely bárminő ismert módon lehet kiképezve, átválthatók. A teljes vo­nallal kihúzott helyzetben a gép az úszó­testre ivan beállítva; a kerékre való átvál­tás után az úszótest a jobboldali pontozott 50 helyzetbe és a kerék a vertikális helyzetbe kerül. (15) a gép symmetriatengelye, mely­nek másik oldalán a szerkezet ismétlődik. Az úszótest egy példakénti kiviteli alak­ját a 2. ábra tünteti fel. (16) a talp-, illető- 55 leg fenéklemez, (17 és 18) az oldalfalak. Az úszótest elülső része kissé magasabbra emelkedik a leszállás biztos eszközölhetése céljából. Hátsó része mind keskenyebb alakba íut ki, miáltal az egész test ellen- 60 állása is kedvezőbb. Felső része lehet nyi­tott, vagy zárt, a repülőgép testével való egybekötése pedig valamely ismert módon történhetik. Hó- vagy jégmezőn való le­szállás, illetőleg indulás lehetővététele cél- 65 jából a fenéklemezt skíszerűen képezzük ki az e célra általánosan használt f aanyag­gal való burkolás által. Az úszótest és siklótalp ekként egy szerkezeti elemben egyesíthetők, szemelőtt tartva azt, hogy az 70 úszótest egyrészt akként méreteztessék, hogy adott gépsúly mellett a kellő víz­kiszorítás még meglegyen, másrészt pedig az úszótest alakja az ismert skíszerű ala­kot is megközelítse. 75 A találmány egy további példakénti ki­viteli alakját vázlatosan a 3. ábra szem­lélteti. (19) a repülőgép teste, (20) az úszó­test, amely a jelen esetben is egyúttal mint siklótalp is ki lehet képezve, (21, 22 és 23) 80

Next

/
Thumbnails
Contents